วัดป่าสัก อำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลก ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี และฟังเทศน์มหาชาติเวสสันด

 DhammathaiTeam    

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี
และฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก
สมทบทุนวางศิลาฤกษ์ศาลาการเปรียญหลังใหม่
ทอด ณ วัดป่าสัก
ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลก ๖๕๑๔๐
โทร. ๐๘ ๑๓๒๔ ๐๖๔๕.

เนื่องจากพระเดชพระคุณพระครูเมธาประยุตต์ เจ้าอาวาสวัดป่าสัก พร้อมด้วยคณะ-กรรมการวัดป่าสัก ได้ปรึกษาหารือกันว่า ศาลาการเปรียญหลังเก่านั้นเริ่มชำรุดทรุดโทรมไปมากแล้ว เพราะตอนก่อสร้างนั้นไม่ได้เทคานคอดิน ส่วนไม้ที่ทำเครื่องบนนั้นก็ได้ตากแดดตากฝนอยู่หลายปี กว่าจะมุงหลังคาแล้วเสร็จ ซ้ำปลวกก็ขึ้นกัดกินไม้ไปบ้างแล้ว ฝาผนังและพื้นก็เริ่มร้าวทั่วไปแล้ว และพอถึงฤดูฝน ก็มีฝนรั่วน้ำฝนหยดทั่วทั่งศาลา พระภิกษุสามเณรจะต้องหาถังมารองน้ำที่รั่วลงมาในศาลา เป็นที่เดือดร้อนเป็นอย่างมาก
ดังนั้น จึงเห็นควรให้สร้างศาลาการเปรียญหลังใหม่ขึ้น เป็นศาลาทรงไทยสุโขทัย ๒ ชั้น เพราะทางวัดจะต้องใช้สำหรับจัดอบรมพระนวกะ อบรมสามเณรภาคฤดูร้อน จัดค่ายคุณธรรม ปฏิบัติธรรม อบรมพระภิกษุสามเณร จัดประชุมสงฆ์ และจัดการเรียนการสอนนักธรรม – บาลีแก่พระภิกษุสามเณรด้วย อีกทั้งใช้สำหรับต้อนรับคณะศรัทธาที่มาร่วมสร้างบารมีกับทางวัดอีกด้วย ในการนี้ คาดว่าจะต้องใช้งบประมาณทั้งสิ้น ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบห้าล้านบาท)
ในการนี้ ทางวัดจึงขอเชิญชวนท่านพุทธบริษัท ผู้มีจิตเลื่อมใส มีใจศรัทธา และท่านมหาเศรษฐีผู้มีใจบุญทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๓ และเป็นเจ้าภาพรับขันกัณฑ์เทศน์มหาชาติฯ สร้างมหาทานบารมีได้ตามกำลังศรัทธา ท่านสามารถร่วมบุญได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะทำการก่อสร้างแล้วเสร็จ และจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งเมื่อแล้วเสร็จ
ท่านสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๓ และเป็นเจ้าภาพรับขันกัณฑ์เทศน์มหาชาติฯ สร้างมหาทานบารมีได้ตามกำลังศรัทธา สำหรับท่านที่เป็นเจ้าภาพตั้งแต่ ๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) จะได้รับวัตถุมงคลที่ระลึก ทุกเจ้าภาพจะได้รับอนุโมทนาบัตรจากทางวัด สำหรับเจ้าภาพที่ร่วมบุญกับทางวัดตั้งแต่ ๕ ครั้งขึ้นไป หรือบริจาคทรัพย์ตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาท) จะได้รับประกาศเกียรติคุณจากทางวัดด้วย
ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย จงปกปักรักษาให้ท่านทานบดีและครอบครัว จงประสบแต่ความสุขความเจริญ ด้วยจตุรพิธพรชัยทั้ง ๔ ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ ขอให้เป็นเศรษฐีที่นา เป็นราชาที่ดิน มีที่อยู่ที่กิน ที่ดินที่อาศัย เป็นเศรษฐีมีที่เป็นร้อยเป็นพันไร่ ได้มีวิมานทองเป็นของตนเอง ทั้งในโลกนี้และโลกหน้า จะปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใด ก็ขอจงประสบผลสำเร็จด้วยกันทุกท่าน ทุกประการเทอญ.

กำหนดการ
วันเสาร์ที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ ตรงกับวันแรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๑๑ ปีขาล
เวลา ๑๓.๐๐ น. เทศน์ ๒ ธรรมาสน์ มหาชาติเวสสันดรชาดก
ดำเนินการเทศน์โดย... พระครูเมธาประยุตต์ และ
พระอาจารย์เกียรติพงศ์ ยโสธโร วัดจันทร์ตะวันออก
เวลา ๑๖.๓๐ น. ตั้งองค์กฐินสามัคคี ณ ศาลาการเปรียญวัดป่าสัก
เวลา ๑๘.๐๙ น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ฉลององค์กฐิน
วันเสาร์ที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ ตรงกับวันแรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๑๑ ปีขาล
เวลา ๐๗.๓๐ น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุ สามเณร
เวลา ๐๗.๔๙ น. แห่องค์กฐินรอบศาลาการเปรียญ
เวลา ๐๘.๓๐ น. - ถวายกฐิน ถวายผ้าป่า
- พระสงฆ์อนุโมทนา
- รับวัตถุมงคลจากพระเดชพระคุณเจ้าอาวาส
เสร็จพิธี ขอเชิญรับประทานอาหารร่วมกัน
สามารถร่วมบุญสร้างมหาบารมีได้โดย…
๑. ส่งธนาณัติ ตั๋วแลกเงิน สั่งจ่าย ป.ณ. บางระกำ ๖๕๑๔๐ ในนาม “เจ้าอาวาสวัด ป่าสัก” หรือ “พระครูเมธาประยุตต์” โปรดแจ้งชื่อ ที่อยู่ให้ชัดเจน เพื่อส่งอนุโมทนาบัตร และของที่ระลึก (สำหรับท่านที่บริจาคตั้งแต่ ๑,๐๐๐ บาทขึ้นไป) ได้ถูกต้อง
๒. โอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบางระกำ ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “วัดป่าสัก” เลขที่บัญชี ๖๒๔ - ๑ - ๒๕๘๓๘ - ๙. โปรดส่งสำเนาการโอนเงินมายังวัด หรือ โทรแจ้งที่สำนักงานเลขานุการ หรือไวยาวัจกรวัดด้วย เพื่อจัดส่งอนุโมทนาบัตร และของที่ระลึกระลึก (สำหรับท่านที่บริจาคตั้งแต่ ๑,๐๐๐ บาทขึ้นไป) ไปให้ต่อไป
๓. โอนเงินผ่านธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาโคกมะตูม – พิษณุโลก ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “พระครูเมธาประยุตต์” เลขที่บัญชี ๔๙๖ – ๒ – ๑๗๖๗๕ – ๘ โปรดส่งสำเนาการโอนเงินมายังวัด หรือ โทรแจ้งที่สำนักงานเลขานุการ หรือไวยาวัจกรวัดด้วย เพื่อจัดส่งอนุโมทนาบัตร และของที่ระลึกระลึก (สำหรับท่านที่บริจาคตั้งแต่ ๑,๐๐๐ บาทขึ้นไป) ไปให้ต่อไป
๔. หรือจะนำปัจจัยมาถวายที่วัดได้ทุกวัน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โปรดแจ้งล่วงหน้าเพื่อจัดทำของที่ระลึก และรับรองได้ถูกต้อง ไม่บกพร่อง

ท่านที่ประสงค์จะเป็นเจ้าภาพ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ …
พระครูเมธาประยุตต์ เจ้าอาวาสวัดป่าสัก โทร. ๐๘ ๑๓๒๔ ๐๖๔๕.
ขอเชิญท่านทานบดีร่วมเป็นเจ้าภาพ
ก่อสร้างศาลาการเปรียญหลังใหม่
ณ วัดป่าสัก ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๑๔๐
โทร...๐๘ ๑๓๒๔ ๐๖๔๕, ๐๘ ๔๔๙๒ ๖๗๙๔.

เนื่องจากพระเดชพระคุณพระครูเมธาประยุตต์ เจ้าอาวาสวัดป่าสัก พร้อมด้วยคณะ-กรรมการวัดป่าสัก ได้ปรึกษาหารือกันว่า ศาลาการเปรียญหลังเก่านั้นเริ่มชำรุดทรุดโทรมไปมากแล้ว เพราะตอนก่อสร้างนั้นไม่ได้เทคานคอดิน ส่วนไม้ที่ทำเครื่องบนนั้นก็ได้ตากแดดตากฝนอยู่หลายปี กว่าจะมุงหลังคาแล้วเสร็จ ซ้ำปลวกก็ขึ้นกัดกินไม้ไปบ้างแล้ว ฝาผนังและพื้นก็เริ่มร้าวทั่วไปแล้ว และพอถึงฤดูฝน ก็มีฝนรั่วน้ำฝนหยดทั่วทั่งศาลา พระภิกษุสามเณรจะต้องหาถังมารองน้ำที่รั่วลงมาในศาลา เป็นที่เดือดร้อนเป็นอย่างมาก
ดังนั้น จึงเห็นควรให้สร้างศาลาการเปรียญหลังใหม่ขึ้น เป็นศาลาทรงไทยสุโขทัย ๒ ชั้น เพราะทางวัดจะต้องใช้สำหรับจัดอบรมพระนวกะ อบรมสามเณรภาคฤดูร้อน จัดค่ายคุณธรรม ปฏิบัติธรรม อบรมพระภิกษุสามเณร จัดประชุมสงฆ์ และจัดการเรียนการสอนนักธรรม – บาลีแก่พระภิกษุสามเณรด้วย อีกทั้งใช้สำหรับต้อนรับคณะศรัทธาที่มาร่วมสร้างบารมีกับทางวัดอีกด้วย ในการนี้ คาดว่าจะต้องใช้งบประมาณทั้งสิ้น ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบห้าล้านบาท)
ในการนี้ ทางวัดจึงขอเชิญชวนท่านพุทธบริษัท ผู้มีจิตเลื่อมใส มีใจศรัทธา และท่านมหาเศรษฐีผู้มีใจบุญทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี และเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ได้ตลอดทั้งปี สร้างมหาทานบารมีได้ตามกำลังศรัทธา ท่านสามารถร่วมบุญได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะทำการก่อสร้างแล้วเสร็จ และจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งเมื่อแล้วเสร็จ
ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย จงปกปักรักษาให้ท่านทานบดีและครอบครัว จงประสบแต่ความสุขความเจริญ ด้วยจตุรพิธพรชัยทั้ง ๔ ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ มีวิมานทองเป็นของตนเอง ทั้งในโลกนี้และโลกหน้า จะปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใด ก็ขอจงประสบผลสำเร็จด้วยกันทุกท่าน ทุกประการเทอญ.

สามารถร่วมบุญสร้างมหาบารมีได้โดย…
๑. ส่งธนาณัติ ตั๋วแลกเงิน สั่งจ่าย ป.ณ. บางระกำ ๖๕๑๔๐ ในนาม “เจ้าอาวาสวัดป่าสัก” หรือ “พระครูเมธาประยุตต์”
๒. โอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบางระกำ ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “วัดป่าสัก” เลขที่บัญชี ๖๒๔ - ๑ - ๒๕๘๓๘ - ๙.
๓. โอนเงินผ่านธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาโคกมะตูม – พิษณุโลก ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “พระครูเมธาประยุตต์” เลขที่บัญชี ๔๙๖ – ๒ – ๑๗๖๗๕ – ๘
โปรดส่งสำเนาการโอนเงินมายังวัด หรือ โทรแจ้งที่สำนักงานเลขานุการ หรือไวยาวัจกรวัดด้วย เพื่อจัดส่งอนุโมทนาบัตร และของที่ระลึกระลึก (สำหรับท่านที่บริจาคตั้งแต่ ๑,๐๐๐ บาทขึ้นไป) ไปให้ต่อไป
๔. หรือจะนำปัจจัยมาถวายที่วัดได้ทุกวัน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โปรดแจ้งล่วงหน้าเพื่อจัดทำของที่ระลึก และรับรองได้ถูกต้อง ไม่บกพร่อง
ท่านที่ประสงค์จะเป็นเจ้าภาพ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ …
พระครูเมธาประยุตต์ เจ้าอาวาสวัดป่าสักและรองเจ้าคณะตำบลนิคมพัฒนา โทร. ๐๘ ๑๓๒๔ ๐๖๔๕, ๐๘ ๔๔๙๒ ๖๗๙๔.

หมายเหตุ ๑. หมายเลขโทรศัพท์กองงานเลขานุการและเจ้าหน้าที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย เพราะพระเลขาฯ อาจจะลาสิกขาไป
๒. ชื่อบัญชีธนาคารที่ต้องใช้ชื่อ “พระครูเมธาประยุตต์” ก็ด้วยเงื่อนไขของธนาคารที่ยุ่งยากในการขอเปิดบัญชี และจะดำเนินการเปิดบัญชีวัดต่อไป
๓. ทางวัดไม่มีหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐาน และหมายเลขแฟ็กซ์เพราะยังไม่สามารถติดตั้งได้ขอเชิญเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่
๒,๕๕๔ กอง ๆ ละ ๒,๕๕๔ บาท
สมทบทุนวางศิลาฤกษ์และก่อสร้างศาลาการเปรียญ
ณ วัดป่าสัก ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
โทร... ๐๘ ๑๓๒๔ ๐๖๔๕, ๐๘ ๔๔๙๒ ๖๗๙๔.
และเจ้าภาพรายการอื่น ๆ ดังนี้
เจ้าภาพผ้าไตรครอง (ไตรกฐิน) จำนวน ๑ ไตร ๓๐,๐๐๐ บาท
เจ้าภาพผ้าไตรคู่สวด จำนวน ๒ ไตร ๒๐,๐๐๐ บาท
เจ้าภาพผ้าไตรพระอันดับ ไม่จำกัดจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท
เจ้าภาพวางศิลาฤกษ์ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
เจ้าภาพตอกเสามงคล เสาเอก จำนวน ๑ ต้น ๕๐,๐๐๐ บาท
เจ้าภาพตอกเสามงคล เสาโท จำนวน ๑ ต้น ๓๐,๐๐๐ บาท
เจ้าภาพตอกเสามงคล เสาตรี จำนวน ๑ ต้น ๒๐,๐๐๐ บาท
เจ้าภาพตอกเสามงคล เสาอื่น ๆ จำนวน ๒๙ ต้น ๑๐,๐๐๐ บาท
กำหนดการ
วันเสาร์ที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ตรงกับวันขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือน ๑๒
เวลา ๐๗.๓๙ น. พิธีบวงสรวงเทพ เทวดา เสื้อวัด
เวลา ๐๙.๓๙ น. เริ่มตั้งองค์กฐินสามัคคี
เวลา ๑๓.๓๐ น. เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก
เวลา ๑๗.๓๙ น. เจริญพระพุทธมนต์เปิดงานและฉลององค์กฐิน
เวลา ๑๙.๑๙ น. พิธีสะเดราะห์เคราะห์ ต่อชะตา เสริมบารมี
กลางคืนมีมหรสพสมโภช
วันอาทิตย์ที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ตรงกับวันขึ้น ๑๑ ค่ำ เดือน ๑๒
เวลา ๐๙.๓๙ น. พิธีวางศิลาฤกษ์
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุ สามเณร
เวลา ๑๒.๓๐ น. ถวายผ้ากฐินทาน ถวายผ้าป่า
พระสงฆ์อนุโมทนา รับของที่ระลึก เป็นเสร็จพิธี
เหตุที่ต้องสร้างศาลาการเปรียญหลังใหม่

ไม้แปรเริ่มผลุพัง เพราะตากแดด ตากฝนมานานก่อนจะมุงหลังคา

หลังคาก็เก่า ตะปูก็เริ่มถอน รอวันสังกะสีจะบิน ฝนตกก็รั่วทั่วทั้งศาลา

มีรอยพื้นปูนที่แตกร้าวทั่วทั้งศาลาหลังเก่า


มีรอยร้าวบริเวณหลังอาสนะสงฆ์ และรอยแตกที่อาสนะสงฆ์อีกด้วย
  3,541 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย