บอกบุญ-ร่วมสร้างพระธาตุศากยมุนีเจดีย์-เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ-ฉะเชิงเทรา

 kimyoonhee2554    8 ก.ย. 2554

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี
เพื่อสมทบทุนสร้างพระธาตุศากยมุนีเจดีย์
เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
ทอด ถวาย ณ สำนักปฏิบัติธรรมบ้านบึงตาจันทร์ (บ้านบึงตาจันทร์)
ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

สำนักปฏิบัติธรรมบ้านบึงตาจันทร์ มีความยินดีขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมสร้างอุเทสิกเจดีย์ (เจดีย์อุทิศต่อพระพุทธเจ้า) เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อันเป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่ เพื่อสั่งสมบุญไปในภายภาคหน้า ณ สำนักปฏิบัติธรรมบ้านบึงตาจันทร์
ด้วยสำนักปฏิบัติธรรมบ้านบึงตาจันทร์ มีวัตถุประสงค์จะสร้างเจดีย์ เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ (รูปทรงระฆังคว่ำ) ลักษณะเจดีย์คล้ายเจดีย์ถูปาราม จากประเทศศรีลังกา ขนาดฐานเจดีย์ รัศมี ๖ X ๖ เมตร สูง ๑๖ เมตร
การสร้างเจดีย์ในครั้งนี้ ต้องใช้ทุนทรัพย์จำนวนมาก ทางวัดยังไม่มีทุนทรัพย์ จึงจัดให้ตั้งกองทุนสร้างพระธาตุศากยมุนีเจดีย์ เพื่อให้การสร้างเจดีย์สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ทางสำนักฯ จะเริ่มตั้งกองทุน ที่เกิดจากการทอดกฐินปีนี้ (๒๕๕๔) เป็นปฐมก่อน โดยทุนทรัพย์ที่เกิดขึ้น จะดำเนินการสร้างไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ และปัจจัยบริจาคบางส่วนที่เกิดจากทอดกฐินครั้งนี้ จะนำมาบำรุงเสนาสนะ และอื่น ๆ อันเหมาะแก่สมณะบริโภคของพระสงฆ์สำนักปฏิบัติธรรมบ้านบึงตาจันท์ด้วย

ดังนั้น จึงขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลาย ร่วมสร้างมหากุศลอันยิ่งใหญ่ ทอดกฐินสามัคคีสมทบทุนสร้างพระธาตุศากยมุนีเจดีย์ โดยพร้อมเพียงกัน ให้แล้วเสร็จต่อไป
ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์ทั้งหลาย จงอำนวยอวยพร ให้ทุกท่านที่ได้ทำบุญทอดกฐิน สร้างเจดีย์ในครั้งนี้ จงพรั่งพร้อมด้วยจตุรพิธพรชัย ๔ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ และธนสารสมบัติ สมบูรณ์พูนผลในสิ่งที่ท่านปรารถนา ทุกท่านทุกคนเทอญ

กำหนดการ
วันอาทิตย์ที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ตั้งกองกฐินที่สำนักปฏิบัติธรรมบ้านบึงตาจันทร์
เวลา ๐๘. ๐๐ น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์
เวลา ๑๓ .๐๐ น. พิธีทอดกฐิน พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา
พระสงฆ์อนุโมทนา เสร็จพิธี

ประธานฝ่ายสงฆ์
พระครูวิจารณ์อรรถกิจ เจ้าคณะอำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร
พระครูสีลธรรมสุนทร เจ้าคณะตำบลเกาะขนุน(เขต ๕) จังหวัดฉะเชิงเทรา
พระกิตติทัต ญาณณิสฺสโร พระอำนวย อนุตฺตโร

ทำบุญสมทบทุนสร้างพระเจดีย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ (จำกัด มหาชน) บัญชีเลขที่ 402-644243-8 สาขาเทสโก้โลตัส พนมสารคาม
บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี พระปราโมทย์ อนาวิโล พระไพสิทธิ์ ธาราภักดิ์ นางวาสนา แก้วปริมปะ
บัญชีชื่อ กองทุนสร้างพระบรมสารีริกธาตุเจดีย์ ติดต่อเพิ่มเติม พระไพสิทธิ์ ฐิตสัทโธ 087-694-570-7 Email [url][url][url][url][url][url]phaisit2011@hotmail.com[/url[/url[/url[/url[/url[/url]]]]]]


ที่มา : บอกบุญ-ร่วมสร้างพระธาตุศากยมุนีเจดีย์-เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ-ฉะเชิงเทรา


พระธาตุศากยมุนีเจดีย์ 3 D แก้ไข ๑๓ ต.ค. ๒๕๕๔ประธานฝ่ายสงฆ์งานกฐิน
พระครูวิจารณ์อรรถกิจ เจ้าคณะอำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร
พระครูสีลธรรมสุนทร เจ้าคณะตำบลเกาะขนุน(เขต ๕) จังหวัดฉะเชิงเทรา
ประธานสำนักปฏิบัติธรรมบ้านบึงตาจันทร์
พระปราโมทย์ อนาวิโล
ประธานนำคณะทอดกฐิน
พระกิตติทัต ญาณณิสฺสโร พระอำนวย อนุตฺตโร
ประธานฝ่ายฆราวาส (สายหลัก)

สายที่ ๑ กรมสรรพาวุธสะพานแดง
สายที่ ๒ หม่อมหลวงเมตตา ศรีธวัช
สายที่ ๓ กรมการขนส่งทางบก
สายที่ ๔ กรมช่างอากาศบำรุง
สายที่ ๕ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
สายที่ ๖ สำนักงานการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
สายที่ ๗ สำนักงานการท่าอากาศยานดอนเมือง
สายที่ ๘ บริษัทฝ่ายช่างการบินไทย
สายที่ ๙ การรถไฟแห่งประเทศไทย (ฝ่ายช่างกรุงเทพ)
สายที่ ๑๐ สำนักงานสื่อสารการรถไฟ
สายที่ ๑๑ บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
สายที่ ๑๒ เอสเอ็มอีแบงก์
สายที่ ๑๓ ธนาคารธนชาติ สำนักงานใหญ่ มาบุญครอง

ประธานสายร่วม
สายที่ ๑๔ วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ ( ลาดขวาง )
ประธาน ผอ.ไสว สีบูจันดี และครอบครัว อ.วรพงษ์ สุพิพัฒน์ คุณชาตรี มณีเขียว
รองประธาน ว่าที่ร.ต.จำรูญ เบญจวรรณ และครอบครัว
กรรมการ
กรรมการ
1. รองฯจรินทร์ วงษ์วิวัฒนาวุฒิ และครอบครัว
2. รองฯปรัชญา คนธขจร
3. อ.สิทธิพัฒน์ เล็กชอุ่ม
4. อ.ธนกร ใหม่เอี่ยม
5. อ.ประสงค์ ผอ.นวลอนงค์ ธรรมเจริญ
6. อ.เสริม ศิริประเสริฐ
7. อ.ประยูร วงษ์ภาษ และครอบครัว
8. อ.วิมล เสนารักษ์
9. อ.อนุชา มาตฤปโยธร
10. ว่าที่ร.ต.อรรถสิทธิ์ จูปราง
11. อ.ประทีป แจ้งกูล และครอบครัว
12. อ.สุรสิงห์ โพธิ์ทอง และครอบครัว
13. อ.พงษ์ศักดิ์ สุภากิจ และครอบครัว
14. อ.สมบัติ กลิ่นภู่
15. อ.วิทยา แก้ววิทยาคุณ และครอบครัว
16. อ.อนุชา อุดมพันธ์ แบะครอบครัว
17. อ.อานุภาพ สุ่มทอง
18. อ.พูลสวัสดิ์ คำเสน
19. อ.จตุพร ชาญเชิงรบ
20. อ.รัฐศักดิ์ โกษะโยธิน และครอบครัว
21. อ.สุทธวิชญ์ สว่างภาษา
22. อ.วัฒนะ อุดมสุข
23. อ.สุจินต์ สุนทรวลีนนท์ และครอบครัว
24. อ.บุญกูล ศรีสุภาพ
25. อ.ประจวบ นางทัศวรรณ สุขบรรเทิง และครอบครัว
26. อ.สุชาติ เทียนทอง และครอบครัว
27. อ.สุพจน์ ใจอารีย์ และครอบครัว
28. อ.ชาญณรงค์ แสงอรุณ คุณจิตตรา ถาวร
29. อ.วิรุทธิ์ เทียมหงส์
30. อ.ฐนพัชรค์ ศิริวัน นส.ภาณิชา เกิดสวัสดิ์
31. ด.ช.คุณากร ด.ญ.จินค์นภัส ศิริวัน
32. อ.บุญชัย แช่มภูธร และครอบครัว
33. อ.สกล มากตัน และครอบครัว
34. อ.เอกลักษณ์ นิลบรรจง และครอบครัว
35. อ.ธนทัต วงศ์กำภู และครอบครัว
36. อ.วงพงษ์ เอี่ยมสุคนธ์
37. อ.วิศาล สมโภชน์ และครอบครัว
38. อ.อานนท์ อิ่มสมบูรณ์
39. อ.จงรักษ์ อ.ศิริญา ตุมศิริ และครอบครัว
40. อ.กฤชนณ ประชุมพันธุ์ และครอบครัว
41. อ.นิรุดติ์ บัวประเสริฐ และครอบครัว
42. อ.สุธรรม พวงมลิวัลย์ และครอบครัว
43. อ.ฐาปนา อ่อนใจเอื้อ และครอบครัว
44. อ.วรพจน์ มีวันดี
45. อ.ภาณุมาส ธนปารมีวงศ์
46. อ.นัททิกา อุปนาศักดิ์
47. อ.กริชสรา ศรีนุกูล
48. อ.สุกัญญา โหมดศิริ และครอบครัว
49. อ.ณัฐฏณิชย์ พงศ์พิสุทธิ์
50. อ.ศันสนีย์ กาญจนสิงห์ และครอบครัว
51. อ.สมพร รักถึง และครอบครัว
52. อ.จินตนา จินดาศรี และครอบคัว
53. อ.สำราญจิตร์ ภูมี และครอบครัว
54. อ.สุวรรณี เพ็ชรดี และครอบครัว
55. อ.จุฬารัตน์ คำวาง และครอบครัว
56. อ.นิภาวรรณ ลำเจียกเทศ และครอบครัว
57. อ.ปนัดดา เพ็ญเจริญชัยสกุล และครอบครัว
58. อ.ยุวดี สินชัย และครอบครัว
59. อ.ศรีโสภา คูประพัทธ์พงศ์
60. อ.มุนินทร์ ฟักทองคำ และครอบครัว
61. อ.เจษฎา พุกสวัสดิ์
62. คุณบรรพต คุณตรีทิพยนิภา พิจิตรนพรัตน์ และครอบครัว
63. คุณคมณ โพธิ์ผา และครอบครัว
64. คุณอารมณ์ ดลเอี่ยม และครอบครัว
65. คุณอำนวยพร ภาษิตานนท์ และครอบครัว
66. คุณสุภาพร อินทศร และครอบครัว
67. คุณกิ่งกาญจน์ สรเดช และครอบครัว
68. คุณพัชรีพร นศิริ และครอบครัว
69. คุณศศิรัตน์ สุรินทร์ และครอบครัว
70. คุณดายาพิมพ์ จงโยธา และครอบครัว
71. คุณสมโภช คุณสุดาวัลย์ ด.ช.เพรียวพันธุ์ พัดทอง
72. คุณสุพัตรา เจริญสุข และครอบครัว
73. คุณจุฑารัตน์ ผาดศรี และครอบครัว
74. คุณสุธาทินี มหาปาน และครอบครัว
75. คุณจุฑารัตน์ ธนสถิตย์ และครอบครัว
76. คุณจันจิรา ยุทธหาญ และครอบครัว
77. คุณวิชัย ศรีเจริญ และครอบครัว
78. คุณสมทรง คุณสุพัตรา เจริญสุข และครอบครัว
79. คุณชนาภา สุพิพัฒน์
80. ผอ.มงคลนันท์ อ.สมฤทัย ตันย้งทวีทรัพย์
81. คุณกานดา รอดพิทักษ์ 82. คุณศิวพงศ์ ภัคพงศ์ศิริ

สายที่ ๑๕ โรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคาร (บางคล้า)
กรรมการ

1. คุณณัฐฐิญา ตะเภาทอง และครอบครัว
2. คุณอดิศักดิ์ โสวัณณะ คุณวันทนา ศรีบุญเลิศ
3. คุณประยงค์ สนิท
4. คุณพงษกรณ์ แสงนิล คุณธิติมา ศรีบุญเลิศ และครอบครัว
5. คุณฤดีพรณ์ อินัง และครอบครัว
6. คุณพรศิริ นพวงศ์ คุณจุลเทพ ทองฉาย
7. คุณจำนงค์ คุณมารินทร์ นิ่มอนงค์ และครอบครัว
8. คุณมานะ คุณนริสรา สมโภชน์ และครอบครัว
9. คุณสุวิทย์ พัดเย็นชื่น และครอบครัว
10. คุณนปกร ปรางทอง คุณขนิษฐา ชูฤทธิ์ และครอบครัว
11. คุณอนุพงษ์ คุณสุพัตรา ทิพโรจน์ และครอบครัว
12. คุณอานต คุณนิสากรณ์ ด.ช.อากร เจริญแพทย์ และครอบครัว
13. คุณปัญญา คุณมัณฑนา พัฒนบุญศิริ
14. คุณชนิดา เข็มกลัด และครอบครัว
15. คุณธนพงษ์ จันทร์นรา คุณวัลภา ยงพฤกษา และครอบครัว
16. คุณไพบูลย์ เชื้อสายภิญโญ คุณนิภาพร จำรัสบรรณ์ และครอบครัว
17. คุณวรากร คุณจันทร์ทิพย์ อินทอง และครอบครัว
18. คุณวิสุทธิ์ คุณอำนวย คุณอัจฉราวดี หนูน้อย และครอบครัว
19. คุณกรองทอง วาทยา และครอบครับ
20. คุณสมพร เปรมศรี และครอบครัว
21. คุณจันทรา วงศ์ชั้น และบุตรธิดา
22. คุณประภาวลัย วรรณนุลักษณ์ และครอบครัว
23. คุณธัญญ์ธีรา ด.ญ.พลอยชนก วงศ์ไตรวสุ
24. คุณสุวรรณรัตน์ เวชสถล และครอบครัว
25. คุณอเนก คุณนงนุช ด.ญ.ณัฐวดี บัวลพ
26. คุณเอกลักษณ์ คุณสุพิชญา ด.ญ.ระพีพัฒน์ สีฐา
27. คุณธีร์รัชช์ คุณนิชาภา บุญธราพัฒน์
28. คุณทิพย์วรรณ ด.ช.ศิวัช เกิดนิมิตร์

29. คุณสุพรรษา จันทะเสน


สายที่ ๑๖ กลุ่มบริษัท ยาโน่
ประธาน คุณวิรัช คุณน้ำผึ้ง ยอดเจริญ รองประธาน คุณลอองดาว สุราษฎร์ ด.ช.จีรพัฒน์ ชูแก้ว อุทิศให้เจ้ากรรมและนายเวร
กรรการ
นายอดิศักดิ์ สมอและครอบครัว อุทิศให้คุณพ่อสมชายสมอ
นายณนัน สอบป์ขุนทดอุทิศให้คุณพ่อหัส สอบขุนทด
น.ส.สิริกร รัสมีและครอบครัวอุทิศให้คุณตาดอกไม้ ท่าตะคร้อ
นายอภิชาต กันภัยและครอบครัวอุทิศให้คุณตา ขวัญเมือง คุณยายปั่น ดิ้นทอง
น.ส.ประภาพร ทิพย์น้อยและครอบครัว
น.ส.พิศสมัย ทวีชาติและครอบครัวอุทิศให้คุณแม่สุบิน ผักไหม
น.ส.ธัญญารัตน์ เชียงทองอุทิศให้ญาติที่เสียชีวิตและเจ้ากรรมนายเวร
น.ส.เพชรากรณ์ ผาลัง ด.ญ.นพวรรณ พรคำแก้วอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรทุกท่านที่ล่วงลับไปแล้ว
น.ส.ไพริน บุญหล้าและครอบครัวอุทิศให้มารดาของเข้าเจ้าและญาติที่ล่วงลับและเจ้ากรรมนายเวร
คุณรัชณีวรรณ ซ่างสีดาและครอบครัวอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร
ด.ช.พีระวัฒน์ จิตต์สำราญอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร
นางพิมใจ ผาสุกพร้อมครอบครัว
นางกาญจนา พัณธิสาลีและครอบครัว
น.ส.เบญจวรรณ์ แก่นแก้วและครอบครัว
น.ส.อรอุษา แก้วศรี นายสุวรรณ์ แก้วศรี
น.ส.กรรณิกา แสงสมบุญ
น.ส.สุกเนต อ่อนประดับ
น.ส.บุญยงค์ ระวังการและครอบครัว
นายณิฐพล พรหมมานอกและครอบครัว
นางสุภาวดี สร้อยชัยและครอบครัว พรมบันทึกอุทิศให้แก่นายสุชาติโปรดสูงเนิน
นายนรงค์ คำดอกไม้และครอบครัวอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร
นายอัครเดช แสงเรืองและครอบครัวอุทิศแต่เจ้ากรรมนายเวร
น.ส.สุมาลี วงษ์จ้อยและครอบครัวอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร
นายนิรันต์ สารมาตย์ น.ส.ใบไผ่ ภูมาศอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร
นายอนุภาส ถิ่นน้ำใส น.ส.จิราภรณ์ เชื้อบุญมีอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร
นางกัญญา แสวงดีและครอบครัวอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร
น.ส.เบญจวรรณ ปรีดาพิลาวรรณและครอบครัวอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร
น.ส.วรรณวนัช แปลงดีและครอบครัวอุทิศให้เจ้ากรรมและนายเวร
นายชาญชัย น.ส.วรรณาและครอบครัว
น.ส.ประนอม วงค์สกุลและครอบครัวอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร
นายชำนาญ มั่นคงและครอบครัวอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร
นางน้ำฝน จันทร์ทอง นายอนุชา ศรีจันทร์และครอบครัวอุทิศให้เจ้ากรรมและนายเวรและนางสี ลียันต์ นางเจริญ จำสอน
น.ส.อำไพ สมสวิญ และด.ญ.ชุติกาญจน์ ประสพบุญ
น.ส.ศศิธร เงินทองอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร
นายภิญโญ ผิวขำ น.ส.นุชรา บุญหล้า อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร
น.ส.สุภาภรณ์ ดอนทอง ราเชนโพธิ์ศรีและอภิสิทธิโพธิ์และครอบครัวอุทิศให้เจ้ากรรมและนายเวร
น.ส.วันทนา ปรีดาพิลาวรรณอุทิศให้เจ้ากรรมและนายเวร
นายชัยมงคล น.ส.นารีและลูกๆอุทิศให้เจ้ากรรมและนายเวร
นายไพฑูรย์ นางกัญญา บุญผาย
นายวิมล คำดำและครอบครัว
จ.ส.ต.วินัย นางสีรีชและลูกๆอุทิศให้เจ้ากรรมและนายเวร
น.ส.สุลัดดา หงส์มากและครอบครัวอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร
นายนพพล น.ส.วิไลวรรณและครอบครัวอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร
นายวิวัฒน์ นางวิภา ด.ญ.วิชิรินทรา กิ่งโด อุทิศให้พ่อหอมแม่สมบูรณ์ สุวรรณวงษ์พ่อสิทธิ์ กิ่งโด
นายวินัสชัย กิ่งโด น.ส.วารุณี ผลจันทร์ ด.ช.ภูมิมินทร์ มาตุราชอุทิศให้นายสมศรี ผลจันทร์และเจ้ากรรมนายเวร นายนพพล สุริวงค์ น.ส.วาสนา กระโทกนอก ด.ญ.นภัสวรรณ สุริวงค์
คุณเพ็ญประภา กัลยาและครอบครัวอุทิศให้เจ้ากรรมและนายเวร
นายไพโรจน์ บุญสม วิเศษสิงห์และครอบครัว
น.สภาวร ปัญญาและครอบครัวอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร
ด.ญ.พลอยชมพู ด.ญ.พลอยไพลิน เพชรคง
น.ส.กรรณิการ์ คำพาอุทิศให้นายสำราญ คำพา นางเรียม คำพา
น.ส.ปัทมา หรทึกและครอบครัว
น.ส.ปรัศนี มูลเชื้อและครอบครัวอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร
นางดาวรุ่ง พัฒชยา
นางสมหมาย ศรีน้อยและครอบครัวอุทิศให้แด่นางสุบิน ไวกลางและตาขาว ไวกลางและนายธนิตละออ
นายสภาพร นางนิตยา ทองบุญมาและครอบครัว
น.ส.พัชรา อินทร์จันดาและครอบครัวอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร
น.ส.ประยูร ดอนทอง ด.ญ.วรัญญาไพเราะ นายสายชลไพเราะอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร
น.ส.น้ำหอม ศรีหะไกรและครอบครัวอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร
น.ส.กุสุมา ลือกำลังและครอบครัว
น.ส.สุจินดา ยาคำและครอบครัว
น.ส.สุพรรณี ศรีนาจและครอบครัว
คุณวาริน กมลรักษาและครอบครัวอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร
ด.ช.ชยพัทธ์ แสงสว่าง ด.ช.ชนชล กงล้อมอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร
ด.ญ.อัญญารัตน์ ประจักรจิตรอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร
คุณนิภาพร กนกเพ็ชรและครอบครัว
คุณวรัญลักษณ์ ทิพวงษาอุทิศส่วนกุศลให้บิดามารดาและเจ้ากรรมนายเวรและเทวดาที่รักษาตัวข้าพเจ้า
น.ส.ณัฐมล น้อมธรรมและครอบครัวอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร
น.ส.กุหลาบ จารุจินดา อุทิศให้ด.ช.ชินษุเวชย์
น.ส.ยุพา เนาว์สืมอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร
นางบุญส่ง สีนาคและครอบครัวอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร
คุณป้าลั่นทม สีนาคอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร
นายวีระ นางสกาวเดือน ด.ช.พีระพงษ์ ด.ญ.พีระดา วงค์พันลือ อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร
นายวิรัตน์ นางคำพูล ด.ช.จรัส รื่นสุคนธ์และครอบครัวอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรและพ่อจำลอง อุดมทอง
คุณพ่อเสรียน คุณแม่เผย คุณอมลวรรณ มีแก้วใหญ่อุทิศให้เทวดาประจำตัวและเจ้ากรรมนายเวร
นางนฤมล นายชาติชาย ด.ญ.ณปภัช ด.ช.ชนินทร์ นเครืองอุทิศให้เจ้ากรรนายเวร
น.ส.ศิวะพร ภู่สิงห์
นายวินัย ผาวันดี นายนที ผาวันดี
คุณสุดา เชนรัมย์และสรี พรมหมาและครอบครัว
คุณวิไลลักษณ์ พงษ์จีน อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร
คุณเด่น แก้วพิกุลและครอบครัวอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร
นายจิรายุ ฤาชาและครอบครัวอุทิศให้เจ้ากรรนายเวร
คุณสมหวัง แหม่งไชสงฆ์และครอบครัวอุทิศให้เจ้ากรรมและนายเวร
น.ส.บุณยวีร์ แก้วชนะและครอบครัว
ด.ช.อชิระ บุญภาพและด.ญ.ภัทรวี แซ่ฮ้อและครอบครัว
น.ส.พัชชานันทร์ โทบุตร ด.ญ.พินตรา พิศภาค ด.ญ.จิราพร พิศภาคอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร
คุณนิกมล แสงสอน คุณอำนวย สะเภาอุทิศให้เจ้ากรรมและนายเวร
คุณโรจนศักดิ์ สีโพนและครอบครัว
นายไพโรจน์ ชายคง นางมุญตา ชายคง นายโต๊ด ชายคง,และครอบครัวอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมและนายเวร
น.ส.สุภาพร ชาญกิจและผู้ที่ล่วงลับไปแล้วและครอบครัวให้แก่คุณยายผิว ชาญกิจ
น.ส.เพกรณภัสรา สีในและครอบครัวอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมและนายเวร
สายที่ ๑๗ วีว่า พนมสารคาม
ประธาน คุณปิติชัย คุณพัชราภรณ์ ด.ญ.ปารวี เลิศอิทธิชัย
รองประธาน คุณสมโภชน์ พรหมรุ่งสวัสดิ์ คุณรองรุ่ง ประเสริฐสิทธิ์ คุณกุนฑ์ลดา จักรแก้วและครอบครัว คุณดิเรก คุณวิจิตรา วรชุนและครอบครัว คุณรอง รุ่งประเสริฐสิทธิ์
กรรการ
คุณการ บำรุงศิริ คุณธีรพงษ์ คุณพิมพาภรณ์ วรประสพ คุณสมรัตน์ คุณสมลักษ์ ยะอนันตร์และครอบครัวคุณสุรีรัตน์ สรีในและครอบครัว คุณศิลปะชัย คุณชื่นจิตและครอบครัว คุณพเยาว์คุณชื่นจิต และครอบครัวคุณกานดา ละมั่งทอง คุณอัญชลี ภู่พนมภูมิ คุณศิริวรรณ บุญพรมอ่อน คุณชยุตา เพียรพยุง คุณอรุณ ชุ่มจิตร์ คุณชัยชนะ คุณทับทิม ด.ญ.มัณฑิตาบุตรกระโทก คุณชูตินันท์ ศิลารักษ์และครอบครัว คุณสุนันทา ฆ้องพาหุและครอบครัว คุณธวัชชัย บุญสนองและครอบครัว คุณประเสริฐ เพลียโคตร และครอบครัว คุณสงกรานต์ สิงห์ดาอุทิศให้นางจันทร์ จันภิรมย์ คุณโกสุม โคชัยและครอบครัว คุณราตรี พิมพ์บูลย์และครอบครัว คุณสามารถ สีสดคุณอำพร วิเท่ห์ คุณธนัญพร ทับทิมสุข คุณเอกฉัตร สีใน คุณสายใจ โกกะอินทร์ คุณสายหยุด เกตุสุวรรณ์ ส.ส.กิ่งแก้ว บริสุทธิ์ คณุสมยศ คุณจรินทร์ สุดจิตร์ ด.ญ.นวลนภา ด.ช.พีรพัฒน์วรพงค์อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรด.ญ.อรัญญา แสงทองอุทิศให้ทิพย์เกสร พิกุล เปี๊ยก ด.ช.เจษฑา สันตะพนธ์ อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร คุณหวาน คะเสนาคุณเจริญศรี บำรุงศิริ คุณปาณณภัทร คำสีและครอบครัว

สายที่ ๑๘ บ้านห้วยลึก
ประธาน คุณถวิล คุณต้น ด.ช.ภูชิต เกตุคำ
รองประธาน คุณเฉลียง เกตุคำและครอบครัว คุณสายชล คุณดาวน้อย สุริวงค์และครอบครัว
คุณธิดารัตน์ ประเวศประคำศรี
กรรมการ
คุณสุธรรมา ควรคนึง คุณประยูร ควรคนึง คุณอานนท์ ควรคนึง คุณเล็ก จ่ามีเคน และครอบครัว คุณสมนึก ร้านเสริมสวยพนมสารคาม
คุณมาลี คิดฮั้ง คุณสำเริง แช่มษา คุณแฉล้ม สุดจิตร์ คุณเจริญ เทพโกมุท คุณนงเยาว์ ร้านเกษมพานิช คุณอารี อาชีรอบ คุณชนิดา ยอดเจริญ คุณอำพร สุขเพิ่ม คุณเฮื่อม มล คุณอำนาจ ยอดเจริญและครอบครัว คุณสากล มาลาและครอบครัว
คุณลุงขาว โลมาเจริญ คุณวรรณดี คงแสงชัย คุณสมนึก ชมชู่ คุณภาพร คงแสงชัย คุณเภา ศิลารัตน์และครอบครัว คุณบุปผา อมรรัตน์อนันท์ คุณสุภาชุณี ฉิมกุล คุณนวลพรรณ สุขประเสริฐ ร้านลัดดาวรรณ เกาะขนุน คุณบุญทัน คล้ายสุวรรณ อาจารย์น้ำเงิน สุวรรณราช คุณวิลัย สายรุ้ง ถาวร คุณเรียม แก้วกูลและครอบครัว
คุณกนก มุทิตา ธีรานุรัตน์ คุณชุติมา บุญมีและครอบครัว คุณศิริมา ชำนาญมุดซา
คุณวารุณี ชำนาญพุดซาและครอบครัว คุณยายผูก สีนาค พ่อเลิศ สุริวงค์
เจ้าหน้าที่ไฟฟ้า ประชาสัมพันธ์ โครงการพนมพัฒนา
นางสาวอารีย์ จักษ์ตรีมงคล นางสาววารินทร์ สละชีพ
นางสาวกิรษา ภิรมย์ธนา นางสาวนนทวรรณ ขัติยะราช
นางสาววีรณา วงษ์เสนา นางสาวฐานิตา หลำฟุก
นางสาวภริดา ศรีษะฟรม นางสาวเกษราพร อุงจิตต์ตระกูล
ร้านรุ่งอรุณ คุณสมพงษ์ จินตานนท์ คุณสุวรรณ์ จินตานนท์
สายที่ ๑๙ บริษัท ซี.วี.เอ็ม. กรุ๊ป จำกัด
ประธาน คุณสราวุธ – คุณอัญชุลี และ ด.ญ. อาเทตยา มณีวงษ์
รองประธาน
คุณชารดา พานเมือง และครอบครัว คุณวิทยา ฐิติวรารักษ์ และครอบครัว
คุณอมรเทพ โกมลวัฒนพงศ์ และครอบครัว คุณธนบูลย์ วิทยาคม และครอบครัว
คุณตวงยศ อรินหมะพันธ์ และครอบครัว คุณนพพร มณีสุธรรม และครอบครัว
คุณพิมาน แก้วถาวร และครอบครัว คุณภาณุวัฒน์ โต่นวุธ และครอบครัว
คุณพรเพ็ญ อร่ามเวชวรนันท์ และครอบครัว คุณจิราพร กิจนิยม และครอบครัว
คุณณรงค์ – คุณธิดารัตน์ และ ด.ญ. นันท์นภัส บุญคุ้ม น.ต.นันทเดช และ คุณสมพร มีผล
คุณรพีพงค์ ด.ช. รมยกร มีผล และ คุณเรณู บึงไกร คุณมุกดา บึงไกร และครอบครัว
คุณระพีพร มีผล และครอบครัว คุณมนัญญา ยางนอกกรุง และ Mr. Evind Brenne
คุณอธิป – คุณกฤษณา – ด.ช. อนิรชิต และ ด.ช. อชิรวิท วรฤทธินันต ์
คุณคมสรณ์- ด.ญ. จรรยมณฑน์- ด.ช. ชนิตร์นันท์ เศวตจินดาพล และ คุณ กนกวรรณ์ สงวนเผ่า
คุณนนทพันธ์ - ด.ญ.ณสิกาญจน์ นิธิสีหวัฒน์ และ คุณสุชาดา เคลือบบุญ
กรรมการ
คุณเชาวน์ และ คุณวลี มณีวงษ ์ คุณประสาน พรรณเทวี
คุณรวิรักษ์ – คุณนุชวรางค์ และ ด.ญ. วรอนงค์ มณีวงษ์ คุณศิริวรรณ พรรณเทวี และ คุณพิชัย เปรมสำราญ
คุณพงศ์อมร และ คุณวัชราภรณ์ สุพะธีระ คุณนพดล สุขกล่อมชีพ
คุณจตุพร – คุณกรรณภรณ์ และ ด.ช. อาทิตย์ เมฆใจดี คุณสังวาลย์ สุขกล่อมชีพ
คุณทิพย์เทพ และ คุณนารี เดชสุภา คุณพิชิตพล เดชสุภา
คณุ ภิญญดาและคุณภคมณ รุ่งโรจน ์ คุณรัชฎา สุภวัฒนากูล และครอบครัว
คุณโสภี มณีสุข คุณพรรณี เปรมจิต และครอบครัว
คุณสมคิด จันทโคตร คุณวีรวรรณ วิริยะกุล และครอบครัว
คุณกฤติกา เอี่ยมสะอาด คุณวรสิทธิ์ อรินหมะพันธ์ และครอบครัว
ร.ต.ต. กฤษณะ เอี่ยมสะอาด คุณชญากานต์ ไตรวิภาค และครอบครัว
ร้านทองเยาวราชวัฒนานคร คุณรวมพร เคลือบบุญ
ด.ต.บุญบันดาล - คุณอนงค์นารถ เคลือบบุญ และ ครอบครัว คุณวรรณี บุญช่วย และ ครอบครัว
คุณนันธกาญจน์ โชติกาญจกร คุณฐานันท์ อร่ามเวชวรนันท์ และครอบครัว
คุณวศิน - ด.ช.พบธรรม ด.ช.ธรรมธัช เคลือบบุญ และ ชนัญรินทร์ จิตต์สม
หากรายชื่อท่านใดผิดพลาด ตกหล่น ขออภัย ณ ที่นี้กลอนงานกฐินสามัคคี พระธาตุศากยมุนีเจดีย์
กฐินกาลสามัคคีศรีมหา แผ่บุญญาบารมีที่ไพศาล
เจริญพรญาติโยมผู้เบิกบาน ร่วมสืบสานประเพณีนี้ดำรง
กองกฐินถิ่นไทยน้ำใจกว้าง สู่เส้นทางส่องธรรมตามประสงค์
พุทธศาสน์อันเลื่อมใสให้ยืนยง จิตบรรจงก้มกราบซาบเปรมปรีดิ์
พระคุณเจ้ากิตติทัต ญาณิสัสโร กราบนโมศรัทธาธรรมนำสุขี
พระอำนวย อนุตตโร ร่วมบารมี พระเจ้าภาพสองรูปนี้บำเพ็ญธรรม
ประดุจเนื้อนาบุญทรงคุณค่า จิตศรัทธาแรงบุญคูณถล้ำ
สิบสามสายมาร่วมบุณคุณธรรม ประเสริฐล้ำดั่งดวงแก้วแพรวประกาย
ทอดกฐินครานี้เป็นศรีชาติ ร่วมประกาศเจตน์จำนงดำรงหมาย
ใต้ร่มโพธิ์พุทธศาสน์จนตัวตาย ขอถวายพระเจดีย์ศรีพุทโธ
“พระธาตุศากยมุนีเจดีย์”นั้น ขอย้อนวันหวนเวลาครามากโข
ด้วยจิตอันศรัทธาแห่งพุทโธ ใต้ร่มโพธิ์พระศาสดาพาจิตคลาย
ก่อพลังศรัทธาคราเกื้อหนุน แสวงบุญศรีลังกาพามุ่งหมาย
กราบสถูปเจดีย์ศรีประกาย สู่ภายในแห่งองค์พระสัมมา
บรรจุธัมกรกแห่งพระองค์ อีกผ้าสรงน้ำนั้น คงรักษา
พระรากขวัญเบื้องขวาศาสดา จึงทอค่าเปล่งพลังแรงบันดาล
อาตมาขอตั้งจิตพิศให้มั่น เมืองไทยนั้นพุทธศาสน์ชาติสืบสาน
จะสร้างองค์เจดีย์ศรีพุทธกาล บูชาชาญพระสัมมาสัมพุทโธ
“พระธาตุศากยมุนีเจดีย์”นี้ คือสิ่งที่แทนกุศลผลมากโข
ด้วยแรงจิตศรัทธาอันใหญ่โต องค์พุทโธแผ่ไพศาลให้บานใจ
บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ กราบเบื้องบาทศาสดาคราสมัย
คือชีวิตจิตวิญญาณสังคมไทย ใต้ร่มใบพุทธองค์คงนิรันด์
อานิสงค์ผลบุญจะคูณค่า ดั่งบุญญาพาเสริมสร้างทางสวรรค์
เป็นที่รักของมวลเทพเสพอนันต์ มนุษย์ล้วนชีวันน้อมดวงใจ
เป็นเศรษฐีทุกชาติไม่คลาดแคล้ว ดุจดวงแก้วทอประกายพรายสุกใส
ไม่พบพานภยันตรายอันใดใด บริวารรักใคร่นิยมนาน
เป็นราชาแห่งปวงชนที่ชื่นชอบ บรรลุกรอบอภิญญาพาสืบสาน
เป็นผู้นำแห่งใจคนดลบันดาล จะเปิดผ่านประตูสวรรค์อันวิไล
ปิดประตูแห่งนรกอันโลกันต์ ดวงชีวันประสพสุขทุกสมัย
กุศลธรรมกรรมดีศรีวิชัย ส่งเสริมให้ใกล้ภพจบนิพพาน
วันที่หกพฤศจิกาศรัทธามั่น เจดีย์อันมหากุศลชนสืบสาน
ทอดกฐินสามัคคีศรีบุญญาณ น้ำใจทานเสริมมหาบารมี
ขออำนาจพุทธคุณเกื้อหนุนสร้าง ส่องแสงทางแห่งธรรมนำวิถี
จงอำนวยอวยพรแห่งความดี ให้ท่านที่ร่วมสร้างทางศาสดา
จงพรั่งพร้อมจตุรพิธพรชัย สัมฤทธิ์ในสิ่งมุ่งมาดปรารถนา
มหากุศลเสริมส่งแรงศรัทธา ให้เกิดในภพภูมิฟ้าสุราลัย
“พระธาตุศากยมุนีเจดีย์”นี้ จงเป็นที่ศรัทธาคราสมัย
ขอดำรงพุทธศาสน์ทุกชาติไป น้อมดวงใจจิตศรัทธาเนื้อนาบุญ
เป็นเครื่องเตือนจิตใจให้ระลึก พุทธคุณตราตรึกพาเกื้อหนุน
ขอดำเนินทางตามพุทธคุณ กุศลธรรมค้ำจุนนิจนิรันดร์


  3,525 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย