ปฏิบัติธรรมพัฒนาจิต ณ วัดไผ่เหลือง ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง

 ooh3939    6 ก.ย. 2554

เชิญสาธุชนเข้าร่วมกิจกรรมปฎิบัติธรรมพัฒนาจิต

๑. โครงการวัดวิถีพุทธเฉลิมพระเกียรติ (เข้าวัดวันอาทิตย์ ใกล้ชิดพระศาสนา)
เวลา ๑๔.๓๐ น. ธรรมกถา
เรื่อง พุทธธรรมหลักการดำเนินชีวิต ( บรรยายธรรมตลอดพรรษา)
เวลา ๑๕.๐๐ น. วิปัสสนาภาวนา
เวลา ๑๖.๕๐ น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น (แปล)

๒. ปฎิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ) ถือศีลอุโบสถ
ภาคเช้า
เวลา ๐๘.๐๐ น. สมาทานศีล ถวายภัตตาหาร
เวลา ๐๘.๓๐ น. พระธรรมเทศนา
เวลา ๐๙.๓๐ น. สวดมนต์ทำวัตรเช้า
ภาคบ่าย/เย็น
เวลา ๑๒.๓๐ น. วิปัสสนาภาวนา ( เจริญสติปัฎฐาน ๔)
ธรรมบรรยาย
ปฎิบัติเดินจงกรม นั่งสมาธิ
เวลา ๑๖.๕๐ น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น
ภาคคํา
เวลา ๑๙.๓๐ น. ธรรมบรรยาย
ปฎิบัติเดินจงกรม นั่งสมาธิ
เวลา ๒๒.๐๐ น. พักผ่อนอย่างมีสติ
เวลา ๐๔.๐๐ น. ตื่นนอน / ปฎิบัติิเดินจงกรม นั่งสมาธิ
เวลา ๐๕.๓๐ น. สวดมนต์ทำวัตรเช้า
ตอบปัญหาธรรม
ลากรรมฐาน / กลับบ้าน

*********
สมัครปฎิบัติได้ที่ :
สำนักงานส่งเสริมและเผยแผ่พระพุทธศาสนาวัดไผ่เหลือง (ฝ่ายปฎิบัติธรรม)
โทร: ๐๒-๙๒๑-๒๑๒๘ , ๐๘-๗๘๘๓-๒๕๔๔
****************
ขอเชิญท่านสาธุชนร่วมฟัง
เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๔
วันอาคารที่ ๒๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๔
ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. เป็นต้นไป
***********
ด่วน! เปิดรับสมัครนักเรียนและผู้สนใจทั่วไป
เข้าเรียนและสอบธรรมศึกษา ชั้นตรี-โท-เอก
“ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น”
สมัครได้ที่ :
สำนักงานส่งเสริมและเผยแผ่พระพุทธศาสนาวัดไผ่เหลือง (ฝ่ายอบรม)
โทร: ๐๒-๙๒๑-๒๑๒๘

***********
ขอรับเอกสาร, หนังสือ , mp.3
- หนังสือ ธรรมะกับการปกครอง โดย: พระณัฐภพ ขนฺติโก
- หนังสือ คู่มือโยคี ( ผู้ปฏิบัติธรรมเจริญสติปัฎฐาน ๔ ) โดย : พระณัฐภพ ขนฺติโก
- MP.3 บรรยายธรรมแก่ผู้ปฎิบัติธรรมเจริญสติปัฎฐาน ๔ ( มี 4 ชุด / ชุดละ 6 แผ่น) โดย : พระณัฐภพ ขนฺติโก
-MP. 3 ธรรมกถา " พุทธธรรมหลักการดำเนินชีวิต" บรรยยายแก่ข้าราชการผู้บริหารจังหวัดนนทบุรี , จังหวัดอยุธยา , จังหวัดเชียงราย , จังหวัดสงขลา โดย : พระณัฐภพ ขนฺติโก
- MP.3 / vcd :บรรยายและค่ายอบรมในโครงการคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาจิตให้เกิดปัญญา ครั้งที่ 1-4
โดย: พระณัฐภพ ขนฺติโก , พระสมควร สุวรรณโณ , พระประวิต รติโก , พระจักริน , พระณัฐพล
- MP.3 / vcd : บรรยายและค่ายอบรมในโครงการธรรมสัญจร ( ตามสถานศึกษาต่างๆ )
โดย: พระณัฐภพ ขนฺติโก , พระสมควร สุวรรณโณ , พระประวิต รติโก , พระจักริน, พระณัฐพล

ขอรับฟรีได้ที่ : สำนักงานส่งเสริมและเผยแผ่พระพุทธศาสนาวัดไผ่เหลือง / โทร: ๐๒-๙๒๑-๒๑๒๘

************
1. หลักสูตรฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาจิต
 - หลักสูตรสำหรับสถานศึกษาทุกระดับ
- หลักสูตรการอบรมระดับประถมศึกษา
- หลักสูตรการอบรมคุณธรรมระดับมัธยมศึกษา
- หลักสูตรการอบรมคุณธรรมระดับอาชีวศึกษา
- หลักสูตรการอบรมคุณธรรมระดับอุดมศึกษา

2. หลักสูตรสำหรับอบรมเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน
หลักสูตรการอบรมคุณธรรมสำหรับพัฒนาองศ์กร

3. หลักสูตรปฎิบัติธรรมพัฒนาจิตให้เกิดปัญญา
(วิปัสสนากรรมฐาน เจริญสติปัฎฐาน ๔ ) โดยสามารถเลือกระยะการอบรม ได้ดังนี้
ระยะเวลา 1 วัน
ระยะเวลา 3 วัน
ระยเวลา 7 วัน
ระยะเวลา 10 วัน
ระยะเวลา 15 วัน
4. ระยะเวลาการอบรม
ระยะเวลาการอบรม ขึ้นอยู่กับความต้องการของหน่วยงาน ความจำเป็น และปัญหาของแต่ละกลุ่ม
( สถานที่วัดหรือหน่วยงานจัดหาเองก็ได้)
ติดต่อประสานงานได้ที่: สำนักงานฝ่ายปฎิบัติธรรมและบริการฝึกอบรม วัดไผ่เหลือง ต. บางรักพัฒนา
อ.บางบัวทอง : ๐๒-๙๒๑-๒๑๒๘ , ๐๘-๗๘๘๓-๒๕๔๔อีเมล์ : vipassana-sati@hotmail.com



ที่มา : พ.เรขา


  3,553 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES



จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย