ขอเชิญร่วมบุญเป็นเจ้าภาพสร้างศาลากุฏิกัมมัฏฐานสำหรับเป็นที่พักผู้ปฏิบัติธรรม

 phraedhammajak    25 ก.พ. 2566

ขอเชิญร่วมบุญเป็นเจ้าภาพสร้างศาลากุฏิกัมมัฏฐานสำหรับเป็นที่พักผู้ปฏิบัติธรรม
มหาทานบารมีวิหารทาน อานิสงส์มิมีประมาณ สร้างวิมานแก้ว วิมานทอง
เนื่องจากสำนักปฏิบัติธรรมแพร่ธรรมจักร ต.บ้านกวาง อ.สูงเม่น จ.แพร่ เป็นสำนักปฏิบัติธรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้ามาบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรมตลอดปี ได้มีผู้ปฏิบัติธรรมเข้ามาปฏิบัติธรรมมากขึ้น ทำให้ห้องพักผู้ปฏิบัติธรรมไม่เพียงพอจะรองรับผู้ปฏิบัติธรรม ทางสำนักจึงประสงค์จะทำการสร้างกุฏิห้องพักผู้ปฏิบัติธรรมเพิ่มเติม จำนวน 1 หลังใหญ่ 2 ชั้น
***ในงบประมาณก่อสร้าง 400,000 บาท
***สร้างห้องน้ำภายใน 2 ห้อง ๆ ละ 30,000 บาท (โยมบุญมากรับเป็นเจ้าภาพ 1 ห้อง) ยังขาดอีก 1 ห้อง
*** ขอเชิญร่วมบุญเป็นเจ้าภาพไม้กระดานปูพื้นกุฏิศาลากัมมัฏฐาน พื้นไม้สักหน้า4นิ้ว จำนวน 4 ยก จำนวน 172 แผ่น ราคาแผ่นละ 250 บาท
***เจ้าภาพเสาชั้นบน จำนวน 8 ต้น ๆ ละ 2,000 บาท
***เจ้าภาพประตู 2 บาน ๆ ละ 3500 บาท
***เจ้าภาพหน้าต่าง จำนวน 14 บาน ๆ ละ 2000 บาท

ติดต่อสอบถามร่วมบุญได้ที่ พระอาจารย์กฤษกร กิตติปญโญ สำนักปฏิบัติธรรมแพร่ธรรมจักร สำนักสงฆ์แพร่ธรรมจักร เลขที่ 1 บ้านน้ำพุ หมู่ที่ 3 ต.บ้านกวาง อ.สูงเม่น จ.แพร่ โทร 089 2137759
หรือที่ เลขบัญชี 014-8-83145-9 ชื่อบัญชี โครงการบุญสำนักปฏิบัติธรรมแพร่ธรรมจักร ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขา สูงเม่น
หรือที่เลขที่บัญชี 354-2-75570-1ชื่อบัญชี พระกฤษกร กิตติปญโญ (กวางย้าน) :ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต ttb

อานิสงส์การสร้างกุฏิถวายพระภิกษุ สามเณร แม่ชี สำนักปฏิบัติธรรมแพร่ธรรมจักร สำนักสงฆ์แพร่ธรรมจักร เลขที่ 1 บ้านน้ำพุ หมู่ที่ 3 ต.บ้านกวาง อ.สูงเม่น จ.แพร่ โทร 089 2137759
ส่งผลให้ไม่ว่าจะเกิดภพชาติใด มีบ้านเรือนเป็นของตนเอง ไม่ต้องไปเช่าบ้านอยู่หรือเร่ร่อนพเนจร มีความร่มเย็นเป็นสุข เหมือนดังกุฏิที่เราได้สร้างถวายย่อม คุ้มแดดคุ้มฝน เป็นที่พำนักพักพิงให้แก่ ภิกษุทั้งหลายและยังส่งอานิสงส์ใหญ่ให้แก่ญาติที่เสียชีวิตไปแล้วหรือแม้ตน เองเมื่อจากโลกนี้ไปก็จะมีวิมานทิพย์ เสวยสุขในภูมินั้นๆ แก้กรรมให้กับผู้ที่ไม่มีที่อยู่เป็นของตนเอง ระเหเร่ร่อน ต้องเช่าเขาอยู่ เช่าเขาทำมาหากิน บางครั้งก็ถูกเขาไล่ที่บ้าง ขึ้นค่าเช่าบ้าง หรือพวกที่โดนเขาโกงบ้าน โกงที่อยู่ ที่ทำมาหากิน
การสร้างกุฏิ หรือส่วนประกอบของวัด เพื่อถวายพระสงฆ์ที่มาจากถิ่นฐานต่างๆให้เป็นที่พำนักอาศัยที่ปฎิบัติธรรมที่ประกอบกุศลกิจ อันเป็นประโยชน์ต่อผู้ทรงศีล ทรงคุณธรรมนั้นมีอานิสงส์ คือ ผลดีตอบต่อผู้ถวายอย่างยิ่งใหญ่ไพบูลย์ พระพุทธองค์ ได้ทรงแสดงไว้ ดังนี้
๑. ผู้ใดให้ที่พักอาศัย ผู้นั้นเชื่อว่าให้สิ่งทั้งปวง " (สังยุตตนิกาย สคาถวรรค)
๒. ผู้ให้ที่พักอาศัย ฯลฯ ย่อมมีบุญเจริญในกาลทุกเมื่อ ทั้งกลางวัน ทั้งกลางคืน เขาตั้งอยู่ในธรรม สมบูรณ์ด้วยศีล เป็นผู้ไปสวรรค์ (วนโรปสูตร)
๓. ในวิหารทานกถา พระพุทธองค์ทรงยืนยันให้เห็นชัดเจนว่า การถวายวิหาร(วัด)ที่อยู่อาศัยแก่ภิกษุสงฆ์ เป็นสมุฏฐานก่อให้เกิดประโยชน์สุข ทั้งผู้รับและผู้ถวาย ซึ่งทรงแสดง อานิสงส์ไว้ว่า เป็นยอดของสังฆทาน เป็นปัจจัยให้ประสบความเกษมศานต์ จนบรรลุถึงพระนิพพาน เป็นที่สุด โดยตรัสไว้ว่า
“เสนาสนะที่อยู่อาศัย ย่อมบรรเทาความหนาว ความร้อน ป้องกัน เนื้อร้าย ป้องกันงู และยุงได้ ป้องกันฝนก็ได้ แม้ลมแดดกล้าที่ปรากฏขึ้น ก็บรรเทาได้”
การถวายกุฎิที่อยู่อาศัยแก่พระสงฆ์เพื่อเร้นอยู่ ของผู้ต้องการความสงบ เพื่อความสุข เพื่อฌานการเพ่ง เพื่อวิปัสสนา การเห็นแจ้งพระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญว่าเป็นทาน อันเลิศ เพราะเหตุนั้น ผู้มีปัญญา เมื่อเล็งเห็นประโยชน์ของตน พึงสร้างกุฎวิหาร ที่อยู่อาศัยอันรื่นรมย์ ถวายแด่พระสงฆ์
ขอเชิญร่วมบุญเป็นเจ้าภาพไม้กระดานปูพื้นกุฏิศาลากัมมัฏฐาน พื้นไม้สักหน้า4นิ้ว จำนวน 4 ยก ๆ ละ 10,000 บาท หรือจำนวน 172 แผ่น ราคาแผ่นละ 250 บาท


ขอเชิญร่วมบุญเป็นเจ้าภาพไม้กระดานปูพื้นกุฏิศาลากัมมัฏฐาน พื้นไม้สักหน้า4นิ้ว จำนวน 4 ยก ๆ ละ 10,000 บาท หรือจำนวน 172 แผ่น ราคาแผ่นละ 250 บาท

ติดต่อสอบถามร่วมบุญได้ที่ พระอาจารย์กฤษกร กิตติปญโญ สำนักปฏิบัติธรรมแพร่ธรรมจักร สำนักสงฆ์แพร่ธรรมจักร เลขที่ 1 บ้านน้ำพุ หมู่ที่ 3 ต.บ้านกวาง อ.สูงเม่น จ.แพร่ โทร 089 2137759
หรือที่ เลขบัญชี 014-8-83145-9 ชื่อบัญชี โครงการบุญสำนักปฏิบัติธรรมแพร่ธรรมจักร ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขา สูงเม่น
หรือที่เลขที่บัญชี 354-2-75570-1ชื่อบัญชี พระกฤษกร กิตติปญโญ (กวางย้าน) :ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต ttb


เปิดรับผู้สนใจฝึกสมาธิวิปัสสนาตลอดทั้งปี
สำนักปฏิบัติธรรมแพร่ธรรมจักร บ้านน้ำพุ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านกวาง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ๕๔๑๓๐ โทร ๐๘๙ ๒๑๓๗๗๕๙
ขอเชิญทุกท่านมาถือศีลปฏิบัติธรรม เจริญวิปัสสนากัมมัฏฐานตามแนวสติปัฏฐาน ๔ ( พองหนอ ยุบหนอ ) ณ สำนักสงฆ์แพร่ธรรมจักร โดยสามารถมาได้ทุกเมื่อตามโอกาสตามเวลา มาได้ตลอดปี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ยินดีต้อนรับผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่าน

ผู้ที่ต้องการพิสูตรผลของการปฏิบัติจริง ๆ เพื่อให้วิปัสสนาญาณดำเนินไปตามลำดับ ญาณ ๑๖ จำเป็นจะต้องทำติดต่อ ต่อเนื่องเพื่อให้วิปัสสนาญาณเกิดขึ้น และดำเนินไปตามลำดับ จึงเปิดโอกาสให้ผู้มีความตั้งใจ อยากพิสูตรผลของการปฏิบัติได้มีโอกาสเข้าพิสูตร ซึ่งก็ต้องอาศัยเวลาพอสมควร ๑๕ วันเป็นอย่างน้อย แต่ก็เปิดโอกาสให้กับผู้มีเวลาน้อย มาปฏิบัติเอาพื้นฐานก่อนตามโอกาส ๓ วัน ๗ วัน โดยเปิดโอกาสให้ผู้สนใจสามารถขอเข้าปฏิบัติได้ตลอดทั้งปี (ไม่ได้กำหนดวันเอาไว้ มาได้ตามสะดวก)
.......................................................................
การเจริญวิปัสสนา ต้องเจริญเพื่อมรรคผล อย่างแบบคิดว่า พอเป็นอุปนิสัยเท่านั้น การปฏิบัติแบบคิดว่าพอเป็นนิสัย ไม่ควรมีในหมู่พุทธศาสนิกชน เพราะเป็นการดูแคลนพระพุทธศาสนาเกินไป พูดกันตรง ๆ ก็ว่า ไม่มีความเชื่อถือจริง และไม่ใช่นักปฏิบัติจริง ปฏิบัติตามเขาพอได้ชื่อว่าฉันก็ปฏิบัติวิปัสสนาคนประเภทนี้แหละที่ทำให้พระพุทธศาสนา เสื่อมโทรม เพราะทำไปไม่นานก็เลิกแล้วก็เอาความไม่จริงไม่จังของตนเองนี่แหละไป โฆษณา บอกว่าฉันปฏิบัตินานแล้วไม่เห็นมีอะไรปรากฏเป็นการทำลายพระศาสนาโดยตรง ฉะนั้น นักปฏิบัติแล้วควรตั้งใจจริงเพื่อมรรคผลนิพพาน ( หลวงพ่อฤาษีลิงดำ )

รายละเอียดระเบียบการขอเข้าปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานสำนักแพร่ธรรมจักร
หลักสูตรวิปัสสนากัมมัฏฐาน สติปัฏฐาน ๔ สำนักปฏิบัติธรรมแพร่ธรรมจักร ตระหนักในคุณค่าของการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ว่าเป็นเสมือนโอสถทรงสรรพคุณวิเศษที่สามารถลดอวิชชา และกิเลสอันเป็นต้นเหตุแท้จริงของความทุกข์ได้ ผู้ปฏิบัติเมื่อได้รับผลด้วยตนเองแล้วว่า ได้ทั้งปัญญาและความสุขก็เกิดศรัทธาที่จะขยายผลแห่งการปฏิบัติให้กว้างไกลออกไป ถึงบุคคลอื่นด้วย ทางสำนักแพร่ธรรมจักรจึงถือเอาการฝึกวิปัสสนากัมมัฏฐานเป็นกิจควรปฏิบัติและส่งเสริม ด้วยปณิธานดังกล่าวข้างต้นนี้ และเพื่อเป็นการฝึกฝนประสบการณ์ในการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานแก่ผู้มีศรัทธาในการประพฤติปฏิบัติ ทางสำนักแพร่ธรรมจักรจึงยินดีสนับสนุนผู้ที่มีความสนใจศึกษาปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานตามนัยแห่งสติปัฏฐาน ๔ ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอเข้าปฏิบัติที่สำนักได้ตลอดเวลา โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
คุณสมบัติของผู้สมัครปฏิบัติธรรม
๑.ผู้จะเข้าปฏิบัติจะต้องกรองข้อมูลใบสมัคร พร้อมเอกสารประกอบการสมัคร สำเนาบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ต/วีซ่า /หนังสือสุทธิ รูปภาพ ขนาด 2 นิ้ว ให้ครบ
๒. เป็นผู้เปี่ยมศรัทธาในการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานตามนัยแห่งสติปัฏฐาน ๔ และสามารถเปิดใจยอมรับการสอนของพระวิปัสสนาจารย์
๓. เป็นผู้มีสุขภาพกายดี มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงและไม่มีโรคประจำตัวต่าง ๆ อันจะก่อให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติธรรม ไม่เป็นโรคติดต่อ (อาจขึ้นอยู่กับดุลพินิจของพระอาจารย์ )
๔. เป็นผู้ที่มีสุขภาพจิตที่ปกติ ไม่วิกลจริต ไม่เป็นโรคลมชัก
๕. เป็นผู้ที่สามารถดูแลตนเองได้ เพราะการปฏิบัติครั้งนี้ผู้ปฏิบัติจะต้องควบคุมเวลาในการเดินจงกรมและนั่งสมาธิในแต่ละบัลลังก์ ตลอดจนการกำหนดอิริยาบถย่อยด้วยตนเอง
๖. สามารถรักษาศีล ๘ ได้ หรือหากมีเหตุจำเป็นก็อนุโลมเป็นศีล ๕ ได้แต่ขอให้ตั้งใจปฏิบัติธรรม
๗. ผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่าน ควรจะต้องอยู่ปฏิบัติได้อย่างน้อย ๗ คืน ๘ วัน หรือ ๑๕ วัน เพื่อจะได้รับผลของการปฏิบัติได้เต็มที่ หากมีความตั้งใจปฏิบัติ วิปัสสนาญาณเจริญโดยต่อเนื่องสามารถอยู่ปฏิบัติได้ระยะเวลาไม่จำกัด (หรือหากมีกิจจำเป็นที่ทำให้มาได้ไม่ครบระยะเวลาที่กำหนด ก็ให้แจ้งให้พระอาจารย์ทราบก็สามารถมาปฏิบัติ ได้ ๓ วัน ๗ วัน ตามโอกาส หรือมาเช้า เย็นกลับ ตามโอกาส
๘. สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบโดยเคร่งครัดหลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่เปี่ยมศรัทธาในการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานในแนวสติปัฏฐาน ๔ สำหรับผู้ที่ไม่เคยปฏิบัติหากต้องการจะเข้าอบรม ควรมั่นใจว่าจะตั้งใจปฏิบัติ และสามารถควบคุมตนเองให้รักษาวินัย ในการปฏิบัติได้

การเตรียมตัว-เตรียมใจ
๑. วางความรู้เดิมทั้งหมดไว้ที่บ้าน/วัด ทำตนประหนึ่งเป็นนักเรียนที่เริ่มเรียนรู้ เพื่อรับประสบการณ์ใหม่
๒. วางภารกิจทั้งหลายไว้ที่บ้าน ตัดความกังวลในทุก ๆ เรื่อง
๓. วางยศศักดิ์ ฐานะ ตาแหน่งทั้งหมดไว้ที่บ้าน/ที่ทางาน/วัด
๔. ตั้งใจปฏิบัติตามวิธีการที่พระวิปัสสนาจารย์สอน
๕. พึงกาหนดใจว่า สิ่งที่ได้ฟังนั้นเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ควรน้อมนามาประพฤติปฏิบัติ

การเตรียมของใช้
๑. เพื่อแสดงความเคารพต่อพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์และสถานที่ ผู้ปฏิบัติควรแต่งกายดังนี้ สุภาพบุรุษ แต่งกายสุภาพ สวมเสื้อสีขาว กางเกงขายาว (ไม่สวมกางเกงยีนส์ กางเกงขาสั้น ขาสามส่วน หรือสวมผ้าเนื้อบาง และไม่คาดผ้าขาวม้า) สุภาพสตรี แต่งกายสุภาพ สวมเสื้อผ้าชุดสีขาว ผ้าถุง กางเกงหรือกระโปรงยาวเหนือข้อเท้า (ไม่ควรสวมผ้าเนื้อบาง ใส่กางเกงยีนส์ รัดรูป กางเกงขาสั้นหรือสามส่วน หรือเสื้อคอกว้าง ตัวสั้น เอวลอย )
๒. เตรียมของใช้ส่วนตัว เช่น รองเท้าแตะ ถุงเท้า ทิชชู สบู่ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ยาสระผม หวี ผ้าเช็ดตัว ผงซักฟอก ผ้าอนามัย ยางรัดผม กิ๊บติดผม ยาประจำตัว รวมทั้งของใช้ส่วนตัวอื่น ๆ เท่าที่จำเป็นมาให้พร้อม ( หากไม่มีก็สามารถติดต่อทางสำนักได้ )
๓. ดอกไม้ ( ดอกไม้สีขาว ) ธูป เทียน รับศีล
การบริการของสำนัก

ทางสำนักแพร่ธรรมจักรได้เล็งเห็นว่าความสัปปายะของผู้ปฏิบัติเป็นสิ่งสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นกุฏิที่พัก ศาลาปฏิบัติธรรม อาหาร น้ำดื่ม และการบริการทั่ว ๆ ไป มีผลโดยตรงต่อการปฏิบัติธรรมของผู้เข้าปฏิบัติ ทางสำนักได้จัดให้อำนาย ความสะดวกแต่พอสมควรกับผู้มาปฏิบัติธรรม
๑. กุฏิที่พัก ที่พักแบบกุฏิเดี่ยว ที่ สำหรับผู้ปฏิบัติหนึ่งท่าน (หรือหากมาหลายท่านก็สามารถพักร่วมกันได้แต่ปฏิบัติคนละที่) มีห้องน้ำ มีของใช้ให้ เช่น ฟูก หมอน ผ้าปูที่นอนและปลอกหมอน ผ้าห่ม นาฬิกา
๒. อาหาร ได้เตรียมอาหารให้ผู้ปฏิบัติธรรมวันละ ๒ มื้อ คือ มื้อเช้า และเพลตอนเย็นมีน้ำปานะให้ ( มื้อเช้าจะพิจารณาและรับประทานร่วมกัน มื้อเดียว ส่วนเพล ให้ผู้มาปฏิบัติธรรมมาพิจารณาเองเมื่อถึงเวลา ที่ห้องครัว )

ข้อพึงปฏิบัติเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ไม่ควรมองข้าม เพราะจะมีผลต่อการปฏิบัติเป็นอย่างมาก
๑. ปฏิบัติธรรมจะต้องระลึกเสมอว่า เรามาปฏิบัติ เพื่อยกระดับจิตใจ ขัดเกลากิเลสตัณหาให้เบาบางลง มิใช่มาเพื่อหาความสุขในการอยู่ดีกินดี เราจึงต้องใช้ความอดทนเป็นพิเศษต่อความไม่สะดวก และกระทบกระทั่งต่างๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นเครื่องทดสอบความอดทน และคุณธรรมของผู้ปฏิบัติธรรมว่ามีอยู่มากน้อยเพียงใด
๒. เพื่อความสะดวกในการกราบแบบสติปัฎฐาน ๔ ผู้ที่ไว้ผมยาวให้ใช้ยางรัดผม ที่คาดผม หรือกิ๊ฟติดผม ผู้หญิงให้ใช้เข็มกลัดติดสไบไม่ให้หลุดลุ่มเวลากราบ
๓. ผู้ปฏิบัติธรรม จะต้องไม่นาสิ่งของมีค่าติดตัวมาด้วย หากมีการสูญหายเกิดขึ้นสำนัก จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
๔. เพื่อเป็นการช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายให้ทางศูนย์ฯ ผู้ปฏิบัติธรรมพึงใช้น้ำ ไฟฟ้า อย่างประหยัด ไม่ควรเปิดไฟฟ้า เสียบกระติกน้าร้อน หรือเปิดพัดลมทิ้งไว้เมื่อไม่อยู่ห้องพัก กรุณานาขยะไปทิ้งในถังขยะ ตามจุดที่ได้วางไว้ ไม่ควรทิ้งถุงขยะที่สามารถนามาใช้ต่อได้ เพื่อช่วยลดมลพิษ )
๕. ขอความร่วมมือผู้ปฏิบัติช่วยทำความสะอาดกุฏิที่พัก ดูแลรักษาอุปกรณ์ - เครื่องใช้ให้ครบและอยู่ในสภาพดีก่อน ก่อนส่งคืนแจกุฏิในวันกลับ (ผ้าห่ม ปลอกหม่อน ผ้าปูที่นอน ให้นำมาซักที่เครื่องซักผ้า ก่อนส่งคืน หรือจ้างให้ผู้ดูแลซัก)

ตารางเวลาปฏิบัติธรรมแพร่ธรรมจักร

เวลา ๐๔.๐๐ น. ตื่นนอน - ทำความสะอาด
เวลา ๐๕.๐๐ น. เจริญวิปัสสนา เดินจงกรม-นั่งสมาธิ
เวลา ๐๗.๐๐ น. ออกบิณฑบาต(พระ) โยมทำความสะอาด
เวลา ๐๘.๐๐ น. พิจารณาอาหาร
เวลา ๐๙.๓๐ น. เจริญวิปัสสนา/ เดินจงกรม / นั่งสมาธิ
เวลา ๑๑.๐๐ น. พิจารณาอาหาร / พัก / ทำอิริยาบถย่อย
เวลา ๑๓.๐๐ น. ปฏิบัติวิปัสสนา / เดินจงกรม / นั่งสมาธิ
เวลา ๑๖.๐๐ น. สอบอารมณ์ / พักดื่มน้ำปานะ
เวลา ๑๗.๐๐ น. ทำความสะอาด / อาบน้ำ
เวลา ๑๘.๐๐ น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น /ปฏิบัติวิปัสสนา
เวลา ๒๑.๐๐ น. แผ่เมตตา / พักผ่อน / นอนสติปัฏฐาน ๔
หมายเหตุ เวลาอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และดุลพินิจของพระอาจารย์
พระกฤษกร กิตติปญโญ เจ้าสำนักแพร่ธรรมจักร


วิปัสสนา กรรมฐาน งานดูจิต
เหมือนมีมิตร คอยเตือน เพื่อนคอยสอน
กำหนดรู้ ยิ่งรู้ ทางจิตจร
จะยืนเดิน นั่งนอน สำรวมตน
ระวังตัว กลัวภัย อันใหญ่หลวง
ภพทั้งปวง ข้องอยู่ ทุกแห่งหน
รู้รับทุกข์ รับโทษ รู้อดทน
รู้ดิ้นรน เพื่อรอด จากอวิชชา
หวังสิ่งใด ก็จะได้ ดังใจหวัง
กุศลจิต มีพลัง เสกสรรหา
สมาธิ ตั้งมั่น เกิดปัญญา
ได้วิชา ทำลายทุกข์ สุขอนันต์
การเจริญวิปัสสนานี้เป็นบุญมากกว่าการให้ทาน มากกว่าการรักษาศีล และมากกว่าการเจริญสมาธิ เพราะเป็นหลักธรรมขั้นสูงในพระพุทธศาสนา เป็นไปเพื่อทำลายกิเลส อย่างน้อยก็ทำให้กิเลสเบาบางลง ทำให้เบากาย เบาใจ ไม่ถูกกิเลสแผดเผามากทำให้ชีวิตมีความสุขสงบเพิ่มขึ้น อย่างสูงก็ทำให้กิเลสหมดไปถึงสิ้นทุกข์ ประสบถึงความนิพพานในที่สุด
ประโยชน์ของการเจริญวิปัสสนานั้นมีมาก แต่เมื่อกล่าวโดยสรุปก็คือ
1. สามารถกำจัดกิเลสต่างๆ อันเป็นต้นเหตุของความทุกข์ความเดือดร้อนต่างๆลงได้
2. มีความทุกข์น้อยลง และมีความสุขมากขึ้น
3. คลายความยึดมั่นในสิ่งทั้งปวงลงได้ ไม่วุ่นวายเดือดร้อนไปตามกระแสของโลก
4. มีจิตใจมั่นคง รู้เท่าทันความเป็นจริงของสิ่งทั้งหลาย ไม่ฟูขึ้นหรือยุบลงด้วยอำนาจของโลกธรรม
5. มีความเห็นแก่ตัวน้อยลง แต่บำเพ็ญประโยชน์เพื่อผู้อื่นมากขึ้น
6. จิตใจมีคุณธรรม หรือมีคุณภาพสูงขึ้นตามขั้นของการปฏิบัติ
7. สามารถเข้านิโรธสมาบัติ อันเป็นความสุขขั้นสูงในปัจจุบันภพได้
8. สามารถบรรลุความเป็นอริยบุคคล อันเป็นบุญเขตของโลก
9. ย่อมได้ดื่มรสแห่งอริยผล อันเกิดจากการพ้นจากอำนาจของกิเลสได้
10. สามารถบรรลุพระนิพพาน


#๑. ผู้ใดให้ที่พักอาศัย ผู้นั้นเชื่อว่าให้สิ่งทั้งปวง " (สังยุตตนิกาย สคาถวรรค)

#๒. ผู้ให้ที่พักอาศัย ฯลฯ ย่อมมีบุญเจริญในกาลทุกเมื่อ ทั้งกลางวัน ทั้งกลางคืน เขาตั้งอยู่ในธรรม สมบูรณ์ด้วยศีล เป็นผู้ไปสวรรค์ (วนโรปสูตร)


ขอเชิญร่วมบุญเป็นเจ้าภาพ หน้าต่าง และประตู กุฏิศาลาปฏิบัติธรรม ประตู 3 บาน ๆ ละ 3500 บาท หน้าต่าง 14 ชุด ๆ ละ 2,000 บาท
งานก่อสร้างกุฏิกัมมัฏฐานใหญ่ ดำเนินการถึงขั้นตอน ก่อผนังข้าง พร้อมติดตั้งประตู และหน้าต่าง ทางสำนักจึงได้แจ้งข่าวบุญให้ผู้สนใจร่วมบุญได้ทำบุญร่วมสร้างตามกำลังศรัทธา
อานิสงส์การสร้างประตู หน้าต่าง- ท่านที่สร้างหน้าต่าง ได้อานิสงส์ ช่วยเรื่อง ทางออกในปัญหาชีวิต การเห็นทางออกของชีวิต การปิดกั้นสิ่งชั่วร้าย และช่วยระบายความทุกข์ออกจากชีวิต
ติดต่อสอบถามร่วมบุญได้ที่ พระอาจารย์กฤษกร กิตติปญโญ สำนักปฏิบัติธรรมแพร่ธรรมจักร สำนักสงฆ์แพร่ธรรมจักร เลขที่ 1 บ้านน้ำพุ หมู่ที่ 3 ต.บ้านกวาง อ.สูงเม่น จ.แพร่ โทร 089 2137759
หรือที่ เลขบัญชี 014-8-83145-9 ชื่อบัญชี โครงการบุญสำนักปฏิบัติธรรมแพร่ธรรมจักร ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขา สูงเม่น
หรือที่เลขที่บัญชี 354-2-75570-1ชื่อบัญชี พระกฤษกร กิตติปญโญ (กวางย้าน) :ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต ttb


ขอเชิญร่วมบุญเป็นเจ้าภาพ หน้าต่าง และประตู กุฏิศาลาปฏิบัติธรรม ประตู 3 บาน ๆ ละ 3500 บาท หน้าต่าง 14 ชุด ๆ ละ 2,000 บาท
งานก่อสร้างกุฏิกัมมัฏฐานใหญ่ ดำเนินการถึงขั้นตอน ก่อผนังข้าง พร้อมติดตั้งประตู และหน้าต่าง ทางสำนักจึงได้แจ้งข่าวบุญให้ผู้สนใจร่วมบุญได้ทำบุญร่วมสร้างตามกำลังศรัทธา
อานิสงส์การสร้างประตู หน้าต่าง- ท่านที่สร้างหน้าต่าง ได้อานิสงส์ ช่วยเรื่อง ทางออกในปัญหาชีวิต การเห็นทางออกของชีวิต การปิดกั้นสิ่งชั่วร้าย และช่วยระบายความทุกข์ออกจากชีวิต
ติดต่อสอบถามร่วมบุญได้ที่ พระอาจารย์กฤษกร กิตติปญโญ สำนักปฏิบัติธรรมแพร่ธรรมจักร สำนักสงฆ์แพร่ธรรมจักร เลขที่ 1 บ้านน้ำพุ หมู่ที่ 3 ต.บ้านกวาง อ.สูงเม่น จ.แพร่ โทร 089 2137759
หรือที่ เลขบัญชี 014-8-83145-9 ชื่อบัญชี โครงการบุญสำนักปฏิบัติธรรมแพร่ธรรมจักร ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขา สูงเม่น
หรือที่เลขที่บัญชี 354-2-75570-1ชื่อบัญชี พระกฤษกร กิตติปญโญ (กวางย้าน) :ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต ttb


  3,741 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย