ร่วมบุญซื้อที่ดินถวายวัด ณ วัดคลองชวดลากข้าว เลขที่ ๕ หมู่ ๑๖ ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

 socoman    6 ม.ค. 2564

โครงการซื้อที่ดินขยายเขตวัด
๑. ชื่อโครงการ โครงการซื้อที่ดินขยายเขตวัด
๒. ความเป็นมา
วัดคลองชวดลากข้าว ตั้งอยู่เลขที่ ๕ หมู่ ๑๖ ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ มีเนื้อที่ ๘ ไร่ ๖๔ ตารางวา จัดเป็นวัดที่สำคัญวัดหนึ่งในพระพุทธศาสนา คือเป็นสถานที่เผยแผ่และเป็นศูนย์เรียนรู้พระพุทธศาสนาของบรรพชิตและคฤหัสถ์ เป็นศูนย์กลางของคณะสงฆ์ ศูนย์กลางวัฒนธรรมและประเพณี ศูนย์กลางการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ศูนย์ประชุมและจัดกิจกรรมทางราชการ ทำให้เวลาจัดงานต่างๆคับแคบ ไม่สะดวกแก่ผู้ร่วมงานเป็นอย่างมากทั้งในด้านการสัญจร ที่จอดรถ และสถานที่การจัดกิจกรรมต่างๆ
คณะกรรมการวัดจึงได้ปรึกษากันมองเห็นอุปสรรคที่ผ่านมาและประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นแก่สังคมจึงเห็นชอบให้ซื้อที่ดินข้างวัด ด้านทิศเหนือ จำนวน ๒ ไร่ ขยายอาณาบริเวณวัดให้กว้างขวางยิ่งขึ้น เพื่อให้สะดวก สบาย ในการจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนา งานการกุศลต่างๆ จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อซื้อที่ดินข้างวัด ด้านทิศเหนือ จำนวน ๒ ไร่
๓.๒ เพื่อขยายอาณาบริเวณวัดให้กว้างขวาง สะดวก สบาย ยิ่งขึ้นในการจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนา งานการกุศลต่างๆ
๔. เป้าหมาย
ที่ดินข้างวัด ด้านทิศเหนือ จำนวน ๒ ไร่
๕. การดำเนินการ
๕.๑ ประชุมร่วมกับคณะกรรมการวัดและภาคีเครือข่ายเพื่อรับทราบและร่วมกันวางแผนงานการดำเนินงาน
๕.๒ ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมเป็นเจ้าภาพซื้อที่ดินถวายวัด
๖. งบประมาณ
- จากผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป ทั้งในและต่างประเทศ
รวมงบประมาณในการดำเนินการซื้อที่ดินขยายอาณาเขตวัดทั้งสิ้น ๑๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบหกล้านบาท)
๗. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๗.๑ ได้ที่ดินขยายอาณาเขตวัดเป็นสมบัติของพระพุทธศาสนา จำนวน ๒ ไร่
๗.๒ อาณาบริเวณวัดคลองชวดลากข้าว กว้างขวาง สะดวก สบาย ยิ่งขึ้นในการจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนา งานการกุศลต่างๆ
๗.๓ พุทธศาสนิกชนเกิดกุศลจิตมีความรักความสามัคคีเกิดขึ้นในชุมชน
  3,322 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย