บริจาคค่าใช้จ่ายล้างไต มูลนิธิศรีรัตนโกสินทร์ วัดสุทธาราม

 s     28 มิ.ย. 2554มูลนิธิศรีรัตนโกสินทร์ ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ตั้งอยู่ 1230 วัดสุทธาราม แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ เป็นองค์กรการกุศล-สาธารณะกุศล กระทรวงการคลังได้ประกาศลำดับที่ 58 ปัจจุบันมูลนิธิฯ ได้จัดกรรมการช่วยเหลือการกุศลมากมาย

"พระครูไพศาลประชาทร" เจ้าอาวาสวัดสุทธาราม ประธานมูลนิธิศรีรัตนโกสินทร์ กล่าวว่า ทุกวันนี้มูลนิธิมีสิ่งที่ต้องช่วยเหลือสังคมมาก โดยเฉพาะเปิดห้องล้างไต ซึ่งมีค่าใช้จ่ายมาก การให้บริการผู้ป่วยด้วยการเก็บค่าล้างไตครั้งละ 1,500 บาท แต่ปรากฏว่าผู้ล้างไตไม่พร้อมเรื่องการเงิน ผู้ล้างไตจึงให้ตามอัตภาพ บางรายก็ให้ 500 บาทถึง 1,000 บาท"

นอกจากนี้ยังให้การรักษาพยาบาลแพทย์แผนปัจจุบันโดยไม่เก็บค่ารักษาพยาบาลใดๆ ทั้งสิ้น วันหนึ่งๆ มีผู้มารับการรักษาประมาณ 60 ราย คลินิกสามารถเย็บแผลให้น้ำเกลือวิเคราะห์โรคทั่วไป

นอกจากนั้นยังเปิดหอพักรับนักศึกษาชายเข้าพักโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นและจะพิจารณาเป็นรายๆ ไปที่เกื้อหนุนให้ทุนการศึกษา ทั้งยังมีเด็กนักเรียนระดับมัธยมที่มูลนิธิฯอุปการะไว้จำนวน 7 คน
ทางมูลนิธิฯ ยังได้ผลิตน้ำดื่มบรรจุภาชนะในขวด เพื่อเอื้ออำนวยประโยชน์กับชุมชน ข้างขวดจะเขียนว่า "ห้ามซื้อขาย" โดยได้รับอนุญาตจากทางราชการ ทั้งสถานพยาบาล ทั้งองค์การอาหารและยา (อ.ย.) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ดังกล่าวมานี้ล้วนแต่ได้รับความอุปถัมภ์ค้ำจุนจากกุศลศรัทธาของประชาชนทั่วไป …

ปัจจุบันมูลนิธิได้ประสบความสำเร็จระดับหนึ่ง กล่าวคือมีนักศึกษาเรียนจบเกือบทุกสาขาอาชีพ ท่านผู้มีศรัทธาเสียสละสามารถบริจาคทุนทรัพย์เพื่อสนับสนุนมูลนิธิศรีรัตนโกสินทร์ โดยการบริจาคทรัพย์ตั้งเป็นทุนระบุทุนแต่ละประเภทดังนี้ ทุนหอพักนักศึกษา ทุนผลิตน้ำดื่ม กองทุนยาประจำคลินิก กองทุนล้างไต

ทั้ง 4 กองทุนนี้กำหนดท่านที่บริจาคตั้งทุนต้องไม่น้อยกว่าทุนละ 1,000 บาท เมื่อท่านบริจาคแล้วมูลนิธิจะนำทุนของท่านไปสมทบกับทุนที่มีผู้ตั้งในทุนประเภทนั้นๆ และจะใช้เฉพาะดอกผลที่เกิดจากเงินต้นที่บริจาคตั้งทุนไว้เท่านั้น

อนึ่ง หากท่านร่วมอนุโมทนาตามศรัทธา มูลนิธิก็จะนำทุนทรัพย์นั้นไว้เป็นค่าใช้จ่ายประจำเดือน ทุกๆ เดือนไป ซึ่งเดือนหนึ่งๆ ต้องใช้เงินไม่น้อยกว่า 100,000 บาท หรือหากท่านมีกุศลศรัทธาจะร่วมทำบุญโดยบริจาคทรัพย์เป็นรายเดือนตามกำลังความสามารถของท่านก็ได้

การบริจาค


ส่งธนาณัติหรือตั๋วแลกเงิน ส่งที่ มูลนิธิศรีรัตนโกสินทร์ วัดสุทธาราม สำเหร่ กรุงเทพฯ 10600 สั่งจ่าย ป.ณ.สำเหร่ ในนามของมูลนิธิศรีรัตนโกสินทร์

โอนเงินเข้าบัญชีสะสมทรัพย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาสำเหร่ ชื่อบัญชี “มูลนิธิศรีรัตนโกสินทร์” เลขที่ 113-1-16081-3 เมื่อโอนเงินแล้วกรุณาเขียนชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ของท่านพร้อมทั้งแนบใบฝากเงิน ส่งมายังโทรสารเลขที่ 02-437 9678 เพื่อออกใบอนุโมทนาบัตร
บริจาคที่วัดด้วยตัวเอง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-438 45755,810


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย