ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพบริวารกฐิน

 jirawat93     10 ก.ย. 2562

📣📣 ขอเชิญร่วมสร้างมหากุศล📣📣
💠💠 เป็นเจ้าภาพบริวารองค์กฐิน 💠💠

เพื่อถวายวัดแม่ทราย
ต.แม่ทราย อ.ร้องกวาง จ.แพร่
วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
-------------------------------------------------------------------------
👏 ร่วมเป็นเจ้าภาพบริวารกฐิน ดังนี้

💠ผ้าไตรบริวารกฐิน ๒ ไตร ๆ ละ ๑,๗๐๐ บาท
💠ชุดอาสนะสงฆ์ ๑๒ ชุด ๆ ละ ๑,๕๐๐ บาท
💠ตาลปัตรใบลาน ๑๒ ด้าม ๆ ละ ๕๐๐ บาท
💠ย่ามถวายพระสงฆ์ ๑๙ ใบ ๆ ละ ๗๐๐ บาท
💠สัปทน ๑ หลัง ๆ ละ ๑,๕๐๐ บาท
💠โต๊ะเคียง+ผ้าคลุม ๑๐ ชุดๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท
💠ขาตั้งพัด ๑๒​ ชุด ๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท
💠พานไม้ ๑๐ นิ้ว ๑๐ ใบๆ ละ ๘๐๐ บาท
🎀#หรือร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธา🎀
-------------------------------------------------------------------------
🙌ร่วมทำบุญได้ที่ 🙌
ธนาคารกรุงไทย สาขาบิ๊กซีแพร่
เลขบัญชี 498-0-41646-2
ชื่อบัญชี วัดแม่ทราย (กองทุนสังฆทาน)

📞ติดต่อเป็นเจ้าภาพได้ที่
พระจิราวัฒน์ จิรปุญฺโญ โทร 095 143 5004
--------------------------------------------------------------------------
#อานิสงส์ของการทอดกฐิน
อานิสงส์กฐินนี้ หลวงปู่ปาน แห่งวัดบางนมโค อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา ท่านเคยเทศน์ และ ก็เทศน์ตามบาลี ฉะนั้น การทำบุญ จะเป็นเงินก็ตาม จะเป็นของก็ตาม ถือว่า ทุกอย่างเป็น อานิสงส์กฐิน พระสูตรตามที่ท่านกล่าวไว้ในบาลี พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า บุคคลใดตั้งใจทอดกฐินแล้วในชีวิตหนึ่ง ในฐานะที่เป็นเจ้าภาพกฐินก็ดี หรือ เป็นบริวารกฐินก็ดี (แต่ถ้าเป็นกฐินสามัคคี หมายความว่า ทุกคนจะเป็นเจ้าภาพเหมือนกันหมด) จะทำบุญน้อย จะทำบุญมาก มีอานิสงส์เสมอกัน แต่ทว่าปริมาณอาจจะแตกต่างกัน

พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า "โภ ปุริสะ ดูกรท่านผู้เจริญ บุคคลใดเคยตั้งใจทอดกฐินไว้ในพระพุทธศาสนา แม้ครั้งหนึ่งในชีวิต ถ้าตายจากความเป็นคน ยังไม่ถึงพระนิพพานเพียงใด ท่านผู้นั้นจะได้ไปเกิดเป็นเทวดา หรือนางฟ้า ถ้าหมดอายุขัยของเทวดา หรือนางฟ้า เมื่อจุติ (ตาย) แล้ว เมื่อบุญหย่อนลงมา จะเกิดเป็นเทวดาเกิดเป็นนางฟ้าไม่ได้ ก็จะลงมาเป็นมนุษย์ จะเกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ เมื่อเป็นพระเจ้าจักรพรรดิแล้ว บุญหย่อนลงมา ก็จะเป็นพระมหากษัตริย์ หลังจากนั้น จะเป็นมหาเศรษฐี

คำว่ามหาเศรษฐีนี่ หมายถึง การมีทรัพย์สินเงินทอง ตั้งแต่ ๘๐ โกฏิขึ้นไป (หรือ มากกว่า 800 ล้านขึ้นไป) เขาเรียกว่าเป็น มหาเศรษฐี แต่ถ้าตั้งแต่ ๔๐ โกฏิ ขึ้นไป ( หรือ มีทรัพย์ตั้งแต่ 400 ล้านขึ้นไป) เขาเรียก อนุเศรษฐี เมื่อเป็นมหาเศรษฐี แล้ว ต่อมาจะไปเกิดเป็นอนุเศรษฐี หลังจากนั้น ก็จะเป็นคหบดี ฯลฯ

ก็รวมความว่า การตั้งใจทอดกฐินครั้งหนึ่ง พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่า นอกจากจะเป็นเทวดาเป็นนางฟ้า เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีแล้ว บุคคลที่ตั้งใจทอดกฐินครั้งหนึ่งในชีวิต จะปรารถนาพระโพธิญานก็ย่อมได้ นั่นหมายความว่า จะปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าก็ได้ จะปรารถนาเป็นอัครสาวกก็ได้ จะปรารถนาเป็นมหาสาวกก็ได้ จะปรารถนานิพพาน เป็นพระอรหันต์ปกติก็ได้ ฉะนั้น การทอดกฐินแต่ละคราว ขอให้บรรดาท่านพุทธบริษัทโปรดทราบถึงอานิสงส์ และ มีความตั้งใจในการทอดกฐิน คนที่เคยตั้งใจทอดกฐินแล้วแต่ละครั้ง รวมความว่า ถ้ายังไม่ถึงพระนิพพานเพียงใด คำว่า ยากจนเข็ญใจจะไม่มีแก่บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทในชาติต่อๆไปทุกชาติ

#โดยสรุป อานิสงส์จากการทำบุญทอดกฐิน ถ้าจะมาเกิดเป็นมนุษย์

1. จะได้เกิดมาในตระกูลที่ดี มีสัมมาทิฐิ มีเกียรติยศ มีชื่อเสียงที่ดีงาม
2. จะเกิดมาโดยมีร่างกายที่ได้คุณลักษณะที่งดงามสมส่วน
3. จะเกิดมามีผิวพรรณงดงาม จิตใจแจ่มใส ร่าเริงเบิกบาน
4. จะเกิดมามีทรัพย์สมบัติมาก ไม่ลำบากในการแสวงหาทรัพย์
5. เมื่อละโลกแล้ว อย่างน้อยได้ไปบังเกิดในสวรรค์


3,648


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย