ร่วมสร้างพระธาตุจอมมอญ วัดป่าสมเด็จพระนเรศวรมหาราชธรรมมาราม จ.เชียงใหม่

 nitinai     6 ก.ค. 2561

โครงการสร้างพระธาตุจอมมอญ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
วัดป่าสมเด็จพระนเรศวรมหาราชธรรมาราม(วัดป่าไม้แดง)บ้านชมพู ตำบลพญาชมพู อ.สารภี จ.เชียงใหม่
วางศิลาฤกษ์วันอาทิตย์ที่๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา๑๒.๓๐น.
* * * *🚗🚕🚗🚕🚕****
พระเทพมงคลญาณหรือหลวงปู่สนธิ์ อนาลโย เจ้าอาวาสวัดพุทธบูชา กรุงเทพ มีดำริร่วมกับพระราชวิสุทธิญาณ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ สร้างวัดป่าแห่งนี้และพระธาตุจอมมอญเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุเพื่ออุทิศบุญกุศลให้กับสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเจ้าพระองค์นั้น จึงขอใคร่เชิญท่านสาธุชนทั้งหลายมาร่วมบุญกัน
####🚒🚒🚒🚒🚒🚒🚒#####
1.เจ้าภาพแผ่นศิลาฤกษ์๒แผ่น
1.1 แผ่นที่ ๑ บรรจุภายใน 100,000 บาท ***คุณแม่ ปิยะนุช สุรปภา - เจ้าภาพ
1.2 แผ่นที่ ๒ ติดที่ด้านหน้าพระธาตุ 100,000 บาท ***คุณประพันธ์ สุรปภา และ บริษัท เอ็มเวิร์ค กรุ๊ป จำกัด - เจ้าภาพ
🚒🚒🚒🚨🚨🚨🚒🚒🚒
2.เจ้าภาพไม้มงคลบรรจุในหลุมศิลาฤกษ์ มัดๆละ 999 บาท
2.1คุณสุดธิดา ตันติวิเศษศักดิ์และครอบครัว 4,000 บาท
2.2คุณฐิติพร มัคสิงห์ และครอบครัว 1,000 บาท
2.3คุณไพศาล แดงพัฒนพงศ์ 1,000 บาท
2.4คุณวรางคณา เชิดจิระพงษ์ และครอบครัว 3,000 บาท
🚒🚒🚒🚒🚒🚡🚡🚡🚡🚒🚒🚒
3.เจ้าภาพอิฐทองนาคเงิน ชุดๆละ 999 บาท
3.1 (มีเจ้าภาพแล้คุณยุวนันท์ จึงเจริญ 1 ชุด 999 บาท
3.2คุณธีรเมธินท์ จระนำ 1ชุด 1,000 บาท
3.3 คุณสาวิกา จงภักดิ์ไพศาล 1 ชุด 1,000 บาท
3.4 คุณวนิดา และคุณณัฐนิช เลิศลักษณากุล 1,000 บาท
3.5คุณมานพ จรัสจรรยาวงศ์ 1,000 บาท
3.6พ.ต.ท.สกุลรัชช์ คงทอง (โจ้ง) 4ชุด(4000บาทยังไม่โอน)
3.7นายกิตติพล อัศวสุวรรณกิจและครอบครัว 1000บาท
🚗🚗🚕🚕🚗🚗🚕🚕🚗🚗🚗

4.เจ้าภาพเสาเอกตรงกลางพระธาตุ 45,555บาท...(โยมแม่จารุวรรณและคุณบงกช นุตพงษ์ - เจ้าภาพ)
5.เสามรรค ๘ มี ๘ ต้นๆ ละ 9,999 บาท (คุณสมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์ - เจ้าภาพทั้งหมด 8 ต้น)
6.ไฟติดยอดพระธาตุและรอบพระธาตุ 55,555 บาท (คุณพัทรี อิศรเสนา ณ อยุธยา - เจ้าภาพ)
🚌🚌🚌🚌🚌🚌🚌🚌🚌🚌
7.พระประธานประจำทั้ง 4 ทิศ องค์ละ 55,555 บาท (พระสิงห์ 1)
8. อิฐ (วงศ์พร ศรีอร่าม 500 บาท + ศิริพร โชติยานันทวงศ์ 500 บาท
🚌🚌🚌🚌🚌🚌🚌🚌🚌🚌🚌
9.ฉัตรจตุรทิศ 4 ทิศ (เหนือ ใต้ ออก ตก ) ชุดละ 45,555 บาท (มีเจ้าภาพทิศเหนือแล้ว 1 ฉัตร)
9.1-ฉัตรทิศเหนือ - คุณสุดาวลี โสตางกูร และครอบครัว และเพื่อนๆ – เจ้าภาพ
9.2-ฉัตรทิศตะวันออก – พ.ต.ท.สกุลรัชช์ คงทอง (โจ้ง) มีเจ้าภาพแล้ว
9.3ทิศตะวันตกยังไม่มีเจ้าภาพ
9.4ทิศใต้ยังไม่มีเจ้าภาพ
🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨
10.บันไดขึ้นพระธาตุ 4 ด้านๆ ละ 35,555 บาท (มีเจ้าภาพทิศเหนือแล้ว 1 ด้าน)
10.1-บันไดทิศเหนือ - คุณชินะภัส มั่นแน่ เจ้าภาพ 35,555 บาท
10.2บันไดทิศใต้ยังไม่มีเจ้าภาพ
10.3บันไดทิศตะวันตกยังไม่มีเจ้าภาพ
10.4บันไดทิศตะวันออกยังไม่มีเจ้าภาพ
🚕🚙🚕🚕🚙🚙🚨🚨🚨🚨🚙🚙
11.แจกันดอกไม้ทอง 4 ทิศ (เหนือ ใต้ ออก ตก) ชุดละ 7,999 บาท
12.ร่วมบุญทุกอย่าง (คุณจรัสศรี ศริ 3,000 บาท + คุณปรัชญา นาคศรีชุ่ม 500 บาท+คุณมนตรี เสณีตันติกุล 1,000 บาท)
***🚕🚕🚕🚕🚕*****
สามารถร่วมบุญได้โดยโอนผ่านบัญชี***ธนาคารไทยพานิชย์ เลขที่ 404-9-17908-0
ชื่อบัญชี พระนิตินัย อุดมกัน สาขาพาน
🛵🛵🛵🛵🛵🛵🛵🛵🛵🛵🛵 ขอความสุข ความเจริญ จงบังเกิดมีขึ้นกับอุบาสก อุบาสิกา ทั้งหลาย ขอให้เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ มีกินมีใช้ มีความร่มเย็นเป็นสุข อย่าเจ็บอย่าจน ให้เจริญรุ่งเรื่องดุจแสงสว่างจากเปลวเทียนที่ได้
จุดถวายนั้น ตลอดไปทุกภพทุกชาติ ขอให้หมดทุกข์ หมดโศก หมดโรค หมดภัย หมดเคราะห์กรรมทั้งหลายทั้งปวง ขอให้พบสัจธรรมมีดวงตาเห็นธรรมในปัจจุบันชาตินี้ด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ เจริญพร
🚒🚒🚒🚒🚒🚒***
สอบถามรายละเอียด 091-451-9599
พระครูสังฆรักษ์ดร.นิตินัย เจ้าอาวาสวัดป่าเมตตาวนาราม ใบอนุโมทนาบัตรร


3,987


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย