บุญแสงสว่าง แผงโซล่าเซลส์

 bhancha    9 พ.ค. 2561

ด้วยศูนย์ช่วยเหลือพระสงฆ์ในถิ่นทุรกันดาร ได้รับฉันทานุมัติให้บอกบุญแผงโซล่าเซลส์ เพื่อช่วยเหลือ ที่พักสงฆ์เขาน้อย อ.คลองใหญ่ จังหวัดตราด ปัจจุบันมีพระสงฆ์หมุนเวียนไปพำนักเพื่อปฏิบัติธรรมและจำพรรษา ทั้งนี้ทางที่พักสงฆ์เองเพิ่งก่อสร้าง และอยู่ห่างไกลชุมชนกว่า ๕ กิโลเมตร ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ ต้องใช้เครื่องปั่นไฟ ทำให้มีค่าใช้จ่ายจำนวนมากในแต่ละวัน
จึงขอเรียนเชิญเจริญพร ญาติธรรมสาธุชนได้ร่วมบุญในครั้งนี้ ซึ่งต้องใช้งบประมาณ จำนวน ๕๙,๙๘๐บาท มีรายการดังนี้

๑ แผง Schutten Solar Panel ๓๐๐ w จำนวน ๔ แผง ราคาแผงละ ๙,๓๐๐ บาท
๒ แบตเตอรี่ดีฟไซเคิลรุ่น INVA Deep Cycle 150A จำนวน๓ลูก ราคาลูกละ ๖,๓๐๐ บาท
๓ ค่าติดตั้งจำนวน๕,๙๒๐บาท

เป็นเจ้าภาพกองบุญจำนวน ๑๕ กองบุญๆละ ๒,๙๙๙บาท
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่ ๐๘๔๗๐๒๐๑๙๔ หรือ.Line ID Watsongpoei
ท่านที่ต้องการรับใบอนุโมทนาบัตร โปรดแจ้งรายละเอียดระบุชื่อที่อยู่
ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่าน


พระปลัดบัญชา มหาวายาโม
ประธานกรรมการศูนย์ช่วยเหลือพระสงฆ์ ฯ
รับจองเป็นเจ้าภาพ ถึง ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
  3,585 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย