…..เชิญร่วมทำบุญตามจิตศรัทธา เพื่อสนับสนุน. “โครงการอบรมพระภิกษุสามเณรนักเทศน์ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง รุ่นที่ ๑ ถวายความดีแด่พระมหาราชา” (..ทำบุญกับโครงการดีๆ...ชีวิตจะดี..มีความเจริญก้าวหน้า!!!!!..)

 ปัญญาสิริ  

..........ตั้งเป้าครั้งแรก!!!! รับสมัครเพียง ๓๐ รูปเท่านั้น !..... แต่หลังจากประชาสัมพันธ์โครงการนี้แล้ว มีสามเณรผู้มีปฏิปทางดงามทั้งมีความมุ่งมั่น และกระตือรือร้นที่จะสนองงานให้กับพระพุทธศาสนา จำนวน ๕๓ รูป ได้สมัครเข้าอบรม “โครงการอบรมพระภิกษุสามเณรนักเทศน์ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง” ซึ่งโครงการนี้จะการดำเนินการฝึกอบรมตลอดช่วงพรรษานี้และจะมีการเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาถ่ายทอดวิธีการบรรยายธรรมะ, หลักการเตรียมตัวในการเทศน์ที่ถูกต้อง, การพูดในโอกาสต่างๆ, เทคนิคการสร้างความมั่นใจในการพูด และการเผยแผ่พระพุทธศาสนาผ่านการเทศนาธรรม
....หากโครงการนี้ได้รับการอุปถัมภ์ทุนสนับสนุน นั่นก็หมายความว่า พรรษานี้ พวกเราชาวพุทธจะได้พระเณรนักเทศน์ที่จะเป็นเสาหลักให้พระศาสนาถึง ๕๓ รูป!!!!!!!
.....ดังนั้น จึงใช้โอกาสนี้ประชาสัมพันธ์โครงการอันเป็นประโยชน์นี้และขอบอกบุญไปยังศรัทธาสาธุชน ผู้อยากเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างพระ!!!... “สร้างพระที่พูดธรรมะได้” ผู้ทำบุญในโครงการนี้ไม่ว่าจะเป็นเงินเท่าไหร่ก็ตาม...ท่าน..ได้ชื่อว่าเปรียบเสมือน “มารดาบิดา” ผู้ให้กำเนิดพระเณรนักเทศน์ไว้ในพระพุทธศาสนา!!!!!!!!!!!!!!!

รายละเอียดโดยสังเขปของโครงการฯ
.....โครงการนี้ได้แบ่งกระบวนการอบรมออกเป็น ๒ กลุ่ม
กลุ่มแรก ใช้สถานที่อบรม ณ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง
กลุ่มที่สอง จำนวน ๓ รูป ทางวัดศรีโสดา พระอารามหลวง ส่งท่านไปอบรมเพิ่มพูนประสบการณ์ ณ กรุงเทพมหานคร (วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร)
.....งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการนี้ มีดังต่อไปนี้
๑.งบประมาณที่ใช้จ่ายอบรม ณ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง เป็นเงิน ๒๖,๐๐๐ บาท
รายละเอียด
-สามารถทำบุญค่าตอบแทนพระวิทยากร ( ๒,๐๐๐ x ๓ ) เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท
-สามารถทำบุญค่าเอกสารและหนังสือประกอบการอบรมโครงการฯ เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท
-สามารถทำบุญค่าถวายน้ำปานะแก่ผู้เข้าอบรม เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท
๒.งบประมาณที่ใช้เป็นค่าเดินทางไป-กลับ โดยรถบัสจากเชียงใหม่-กรุงเทพฯ จำนวน ๓ รูป เดินทางไปอบรม ๑๒ ครั้งตลอด ๓ เดือนในช่วงเข้าพรรษา เป็นเงิน ๕๔,๐๐๐ บาท
รายละเอียด
-สามารถทำบุญค่ารถบัสไป-กลับ จากเชียงใหม่-กรุงเทพ รูปละ ๑,๒๐๐ บาท
-สามารถทำบุญค่าถวายภัตตาหารในขณะเดินทางไปอบรม รูปละ ๓๐๐ บาท
-สามารถทำบุญอุปถัมภ์ต่อรูป รูปละ ๑,๕๐๐ บาทต่อครั้ง

รวมงบประมาณที่จะต้องใช้จ่ายในโครงการนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๐,๐๐๐ บาท

_โยมทุกท่านสามารถร่วมบุญกับโครงการนี้ โดยการ.....
๑.โอนเงินเข้าบัญชี วัดศรีโสดา (เงินบริจาคทั่วไป) ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 5491021180
หรือ
๒.ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเจ้าอาวาสวัดศรีโสดา พระอารามหลวง ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 094-012-7234(สำนักงานวัดฯ), 095-814-2215 (ปัญญาสิริภิกขุ), 080-129-1791 (พระสว่างแสง) , ID Line : watsrisoda

หมายเหตุ เมื่อท่านได้โอนเงินร่วมทำบุญแล้ว ขอความกรุณาส่งชื่อ-นามสกุล และรายละเอียดการโอนให้ทางวัดด้วย เพื่อที่จะได้ออกใบอนุโมทนาบัตรและประกาศรายนามผู้ร่วมบุญผ่านทางเฟสหรือไลน์ของทางวัดต่อไป

https://www.facebook.com/watsrisoda
 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   

ที่มา : วัดศรีโสดา พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่

3,709


Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย