ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ มูลนิธิแนบมหานีรานนท์ วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2554

 yajai    23 ก.ย. 2554

กฐินสามัคคี
ทอด ณ สำนักวิปัสสนามูลนิธิแนบมหานีรานนท์
๘๔/๑ หมู่ ๒ ถนนพุทธมณฑลสาย ๕ ตำบลบางกระทึก
อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
วันอาทิตย์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๔
------------------------------------------------

กฐิน จัดเป็นกาลทานพิเศษ เป็นกุศลที่เกิดขึ้นโดยพุทธานุญาตจากพระโอษฐ์ที่ต้องการอนุเคราะห์ภิกษุผู้อยู่จำพรรษาครบไตรมาส ได้มีโอกาสเปลี่ยนจีวรใหม่ และเมื่อภิกษุได้กรานกฐินแล้ว จะได้รับอานิสงส์อันเป็นข้อยกเว้นทางพระวินัยบัญญัติ ๕ ประการโดยเท่าเทียมเสมอกัน

ในปีการศึกษานี้ สำนักวิปัสสนาแนบมหานีรานนท์ มีพระภิกษุ ๓๗ รูป สามเณร ๑ รูป และแม่ชี ๕ ท่าน ได้ศึกษาพระอภิธรรมกับการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในหลักสูตรประจำ ๒ ปี พระภิกษุได้จำพรรษาตลอดไตรมาสแล้วสำนักวิปัสสนาแนบฯ จึงจัดให้มีการทอดกฐินถวายแด่พระภิกษุที่อยู่จำพรรษา เพื่อการศึกษาและการปฏิบัติธรรม

การทอดกฐินสามัคคี ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ นี้ คุณพูนศรี ศุภวาณิช มีจิตศรัทธารับเป็นประธาน พร้อมทั้งคณะนักศึกษาพระอภิธรรมวัดสามพระยา, วัดธาตุทอง, มูลนิธิแนบฯ, ผู้ปฏิบัติธรรม พร้อมทั้งสาธุชนทั้งหลาย ได้ร่วมทอดกฐินสามัคคีครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำปัจจัยซึ่งเป็นบริวารกฐินมาดำเนินงานด้านการสร้างโรงอุโบสถ ซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร และด้านคันถธุระกับวิปัสสนาธุระ

กำหนดการบำเพ็ญกุศลทอดกฐินสามัคคี
วันอาทิตย์ที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
--------------------------------------------------
เวลา ๐๗.๓๐ น. รถออกจากวัดธาตุทอง
เวลา ๐๘.๐๐ น. รถออกจากวัดบวรนิเวศวิหาร
เวลา ๐๙.๐๐ น. ประชุมพร้อมกันที่ห้องประชุมมูลนิธิแนบฯ
เวลา ๐๙.๑๕ น. พระภิกษุสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
เวลา ๑๐.๐๐ น. ธรรมปฏิสันถาร โดย อาจารย์นิตยา ปรีชายุทธ
เวลา ๑๐.๓๐ น. ธรรมปฏิสันถาร โดย อาจารย์เทพฤทธิ์ สาธิตการมณี
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล
เวลา ๑๑.๑๕ น. รับประทานอาหารพร้อมกัน
เวลา ๑๒.๐๐ น. แจ้งข่าวมูลนิธิ
เวลา ๑๒.๑๕ น. รายการธรรมะธัมโม โดย อาจารย์สุคนธ์ สุ่นสิริ
เวลา ๑๓.๐๐ น. ทำพิธีทอดกฐิน
เมื่อเสร็จพิธีแล้ว พระภิกษุกล่าวสัมโมทนียกถา
เวลา ๑๔.๐๐ น. เสร็จพิธีทอดกฐิน เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้ ตามกำลังศรัทธาโดยพร้อมเพรียงกัน

 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
มีเบอร์บัญชีให้ร่วมบุญไหมครับ หากมี ใคร่รบกวนลงให้ด้วยครับ


• รัตนสูตรปราบภัย ๓ ประการ ณ เมืองไพศาลี อาณาจักรวัชชี

• ทุกข์มีอยู่ ต้องรู้เท่าทัน สุขคือจุดหมาย ต้องไปถึงให้ได้ทุกวัน

• เมื่อฉันฝันเห็นในหลวง

• ธมฺมวิตกฺโก ภิกขุ (ท่านเจ้าคุณนรรัตนราชมานิต วัดเทพศิรินทร์) (2440 - 2514)

• "เกิดมาต่างกันก็เพราะกรรม" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)

• สุโข พุทฺธานํ อุปฺปาโท ความเกิดขึ้นแห่งท่านผู้รู้ทั้งหลายให้เกิดสุข

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย