ทุกคนจงดูที่บ้านเรือนของตน เต็มไปด้วยสิ่งของต่างๆ ก็ดูให้ดีว่าไอ้รกรุงรังนั่น มันเป็นของที่ส่งเสริมความสงบสุข หรือส่งเสริมกิเลส


"ทุกคนจงดูที่บ้านเรือนของตน
เต็มไปด้วยสิ่งของต่างๆ
ก็ดูให้ดีว่าไอ้รกรุงรังนั่น
มันเป็นของที่ส่งเสริมความสงบสุข
หรือส่งเสริมกิเลส"

- พุทธทาสภิกขุ -

2,958จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย