โพชฌงค์ บทต่ออายุ

 svsvsv@thaimail.com    

โพชฌงค์ ๗
๑. สติ ความระลึกได้
๒. ธัมมวิจยะ ความสอดสส่องธรรม
๓. วิริยะ ความเพียร
๔. ปิติ ความอิ่มใจ
๕. ปัสสัทธิ ความสงบใจและอารมณ์
๖. สมาธิ ความตั้งใจมั่น
๗. อุเปกขา ความวางเฉย
เรียกตามประเภทว่า สติสัมโพชฌงค์ไปโดยลำดับจนถึงอุเปกขาสัมโพชฌงค์
ที่ รล ๐๐๐๘/๙๓๙๔ สำนักราชเลขาธิการ
สวนจิตรลดา กทม.๑๐๓๐๓
๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๓
เรื่อง ทรงชื่นชมยินดี
นมัสการ พระปลัดสมจิต สมจิตฺโต รองเจ้าอาวาสวัดหนองหว้า จังหวัดเพชรบุรี
อ้างถึง ลิขิตลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๓
ตามที่ขอพระราชทาน ถวายรูปหล่อหลวงพ่อยิด จนฺทสุวณฺโณ (พระครูนิยุตธรรมสุนทร)
อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองหว้า จำนวน ๑ องค์ พร้อมเหรียญพระเครื่องกะไหล่เงินและกะไหล่ทอง
จำนวน ๒๐๐ องค์ แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ความแจ้งอยู่แล้ว นั้น
ได้นำรูปหล่อและเหรียญดังกล่าวทูลเกล้าฯ ถวายแล้ว มีพระราชกระแสทรงชื่นชมยินดี
นายสำเริง เอี่ยมสะอาด
(นายสำเริง เอี่ยมสะอาด)
รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ปฏิบัติราชการแทน
ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โทร. ๐๒ ๒๘๐ – ๑๖๔๐ – ๑ โทรสาร. ๐๒ ๒๘๐ – ๑๖๓๙
เว็บไซต์ : www.ohmpps.go.th

หมายเหตุ : หลวงพ่อยิด จนฺทสุวณฺโณ (พระครูนิยุตธรรมสุนทร)
อดีตเจ้าอาวาส วัดหนองจอก ต.ดอนยายหนู อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
....................................................................

ที่ รล ๐๐๑๒.๑ / ๔๘๕๔ สำนักราชเลขาธิการ
พระบรมมหาราชวัง กทม.๑๐๒๐๐
๒๓ มีนาคม ๒๕๕๔
เรื่อง ทรงชื่นชม
นมัสการ พระปลัดสมจิต สมจิตฺโต
รองเจ้าอาวาสวัดหนองหว้า เลขานุการเจ้าคณะตำบลหาดเจ้าสำราญ
จังหวัดเพชรบุรี
อ้างถึง ลิขิตลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๓
ตามที่ท่านได้มีลิขิตขอให้นำความกราบทูล พระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ขอประทานถวาย เหรียญ
ด้านหน้ารูป เหมือนสมเด็จพระสังฆราช( แตงโม )ด้านหลังรูปเหมือน
พระอาจารย์จิ วัดหนองหว้า เนื้อนวโลหะ จำนวน ๑๐๐ เหรียญเหรียญ
ด้านหน้ารูปเหมือนสมเด็จพระสังฆราช ( แตงโม ) ด้านหลังรูปแม่โพสพ
เนื้อนวโลหะ จำนวน ๙๘ เหรียญ และเหรียญ
ด้านหน้ารูปเหมือนพระอาจารย์จิ วัดหนองหว้า กะไหล่เงิน จำนวน ๒ เหรียญ
แด่ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
ความแจ้งอยู่แล้วนั้น

ได้นำเหรียญดังกล่าวถวายแล้ว ทรงชื่นชม

จันทนี ธนรักษ์
( คุณจันทนี ธนรักษ์ )
รองราชเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน
ราชเลขาธิการ

กองงานในพระองค์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี
พระวรราชาทินัดดามาตุ โทร./ โทรสาร ๐๒ ๒๒๐๗๔๙๑
เว็บไซต์ : www”ohmpps.go.thที่ ๓๐ / ๒๕๕๔ สำนักพระราชวัง


วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔


เนื่องด้วยในขณะนี้ได้ว่างสมเด็จพระสังฆราชลง จึงแต่งตั้งให้
สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก สมเด็จพระราชธัมเวที
เป็นสมเด็จพระสังฆราชรูปปัจจุบัน

ขอจงเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย สมบูรณ์พูนสุขสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล
ในบวรพระพุทธศาสนา และรักษาพระพุทธศาสนาให้เจริญมั่นคง สืบต่อไป

มีพระราชานุญาตให้ พระราชทาน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ผบทบ.

สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก สมเด็จพระราชธัมเวที

( สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก สมเด็จพระราชธัมเวที )
สมเด็จพระสังฆราชรูปปัจจุบัน

หมายเหตุ : (เลขาหนรับพัดยศแทน) สมเด็จเกี่ยวปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราชรูปเดิมสืบต่อไป เหมือนเดิม
ที่พิเศษ ๕ / ๒๕๕๔ วัดชนะสงคราม


๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔
เรื่อง ระวังภัย
เรียน วัดต่างๆ หน่วยงานต่างๆ องค์กรณ์ต่างๆ

ด้วยขณะนี้มีภัยกำลังเกิดแก่บ้านเมืองของเรา ประเทศของเราเราต้องช่วยกัน
เราต้องช่วยกันรักษาชาติบ้านเมือง แต่ละวัดต้องระวังโฉนดที่ดิน บัญชีธนาคาร ทรัพย์
สินต่างๆ และองค์กรณ์ต่างๆ หน่วยงานต่างๆ ของประเทศชาติบ้านเมือง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งหน่วยงานต่างๆ ต่อไป

สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก สมเด็จพระราชธัมเวที

( สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก สมเด็จพระราชธัมเวที )
สมเด็จพระสังฆราชรูปปัจจุบัน


ด้วยมี พล.อ.พิเศษ ( ลับเฉพาะกิจ ) มาอาศัยพักอยู่ในวัดหนองหว้า
ต.หนองขนาน อ.เมือง จ.เพชรบุรี ขอโปรดเมตตาอนุเคราะห์ ช่วย
กันอุปถัมภ์ และเมตตาด้วย
นิวาภรณ์ อ่อนนุช สุนิสา จริงจิตต์
ทวดา อ่อนนุช ทิวดา มีกิจ
องอาจ สัมฤทธิ์ผล สัมพันธ์ จันทร์ฉาย
.....................................
พรพรรณ บรรลือ บรรจง รุ่งเรืองกิจ
....................................
พูลศักดิ์ อ่อนนุช เฉลิมพล มีกิจ
พีระยุธ มีเดช สุนธร จริงจิตต์
พีระพงษ์ สัมฤทธิ์ผล วันชัย จันทร์ฉาย
สำเริง อ่อนนุช นิพภาภรณ์ รุ่งเรืองกิจ บุญเสริม แพนาพันธ์
.....................................................................
ธนศักดิ์ บุญเจริญ ประสิทธิ์ บรรลือ
................................................................
สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก สมเด็จพระราชธัมเวที
( สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก สมเด็จพระราชธัมเวที )
สมเด็จพระสังฆราชรูปปัจจุบัน


เรื่อง ขอความเมตตาให้ความอนุเคราะห์ช่วยรักษาชีวิต
บรรดาตำรวจลับเฉพาะกิจให้รอดพ้นจากความตายด้วย

สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก สมเด็จพระราชธัมเวที

( สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก สมเด็จพระราชธัมเวที )
สมเด็จพระสังฆราชรูปปัจจุบัน

เรื่อง ขอความเมตตาช่วยอุปถัมภ์
ด้วยขณะนี้ มีหน่วยลับเฉพาะกิจ มาอาศัยพักอยู่ในวัดหนองหว้า
ต.หนองขนาน อ.เมือง จ.เพชรบุรี ขอความเมตตาจากท่านช่วยเหลือ
เกื้อกูล ปกครองดูแลและช่วยให้ความอุถัมภ์ จากผู้มีทรัพย์ ทางด้าน
อาหารจำพวก แบนซุปไก่สกัด อาหารกล่อง น้ำดื่ม และอื่น ๆ
ขอโปรดเมตตาด้วย

สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก สมเด็จพระราชธัมเวที

( สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก สมเด็จพระราชธัมเวที )
สมเด็จพระสังฆราชรูปปัจจุบัน
ขอความเมตตาช่วยกันแก้ไขประเทศชาติบ้านเมืองให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย สงบร่มเย็นศิระ เหตุเพราะพระบริบาล

สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก สมเด็จพระราชธัมเวที

( สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก สมเด็จพระราชธัมเวที )
สมเด็จพระสังฆราชรูปปัจจุบันขอความอุปถัมภ์จากท่านเมตตาช่วยเหลือให้สังคมอยู่รอด
พ้นจากภัยพิบัติต่าง ๆ ตลอดกาลนานเทอญ
ร่มเย็นศิระ เพราะพระบริบาล
สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก สมเด็จพระราชธัมเวที

( สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก สมเด็จพระราชธัมเวที )
สมเด็จพระสังฆราชรูปปัจจุบัน
  3,312 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย