โพชฌงค์ บทต่ออายุ

 svsvsv@thaimail.com    

โพชฌงค์ ๗
๑. สติ ความระลึกได้
๒. ธัมมวิจยะ ความสอดสส่องธรรม
๓. วิริยะ ความเพียร
๔. ปิติ ความอิ่มใจ
๕. ปัสสัทธิ ความสงบใจและอารมณ์
๖. สมาธิ ความตั้งใจมั่น
๗. อุเปกขา ความวางเฉย
เรียกตามประเภทว่า สติสัมโพชฌงค์ไปโดยลำดับจนถึงอุเปกขาสัมโพชฌงค์
 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
ที่ รล ๐๐๐๘/๙๓๙๔ สำนักราชเลขาธิการ
สวนจิตรลดา กทม.๑๐๓๐๓
๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๓
เรื่อง ทรงชื่นชมยินดี
นมัสการ พระปลัดสมจิต สมจิตฺโต รองเจ้าอาวาสวัดหนองหว้า จังหวัดเพชรบุรี
อ้างถึง ลิขิตลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๓
ตามที่ขอพระราชทาน ถวายรูปหล่อหลวงพ่อยิด จนฺทสุวณฺโณ (พระครูนิยุตธรรมสุนทร)
อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองหว้า จำนวน ๑ องค์ พร้อมเหรียญพระเครื่องกะไหล่เงินและกะไหล่ทอง
จำนวน ๒๐๐ องค์ แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ความแจ้งอยู่แล้ว นั้น
ได้นำรูปหล่อและเหรียญดังกล่าวทูลเกล้าฯ ถวายแล้ว มีพระราชกระแสทรงชื่นชมยินดี
นายสำเริง เอี่ยมสะอาด
(นายสำเริง เอี่ยมสะอาด)
รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ปฏิบัติราชการแทน
ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โทร. ๐๒ ๒๘๐ – ๑๖๔๐ – ๑ โทรสาร. ๐๒ ๒๘๐ – ๑๖๓๙
เว็บไซต์ : www.ohmpps.go.th

หมายเหตุ : หลวงพ่อยิด จนฺทสุวณฺโณ (พระครูนิยุตธรรมสุนทร)
อดีตเจ้าอาวาส วัดหนองจอก ต.ดอนยายหนู อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
....................................................................

ที่ รล ๐๐๑๒.๑ / ๔๘๕๔ สำนักราชเลขาธิการ
พระบรมมหาราชวัง กทม.๑๐๒๐๐
๒๓ มีนาคม ๒๕๕๔
เรื่อง ทรงชื่นชม
นมัสการ พระปลัดสมจิต สมจิตฺโต
รองเจ้าอาวาสวัดหนองหว้า เลขานุการเจ้าคณะตำบลหาดเจ้าสำราญ
จังหวัดเพชรบุรี
อ้างถึง ลิขิตลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๓
ตามที่ท่านได้มีลิขิตขอให้นำความกราบทูล พระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ขอประทานถวาย เหรียญ
ด้านหน้ารูป เหมือนสมเด็จพระสังฆราช( แตงโม )ด้านหลังรูปเหมือน
พระอาจารย์จิ วัดหนองหว้า เนื้อนวโลหะ จำนวน ๑๐๐ เหรียญเหรียญ
ด้านหน้ารูปเหมือนสมเด็จพระสังฆราช ( แตงโม ) ด้านหลังรูปแม่โพสพ
เนื้อนวโลหะ จำนวน ๙๘ เหรียญ และเหรียญ
ด้านหน้ารูปเหมือนพระอาจารย์จิ วัดหนองหว้า กะไหล่เงิน จำนวน ๒ เหรียญ
แด่ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
ความแจ้งอยู่แล้วนั้น

ได้นำเหรียญดังกล่าวถวายแล้ว ทรงชื่นชม

จันทนี ธนรักษ์
( คุณจันทนี ธนรักษ์ )
รองราชเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน
ราชเลขาธิการ

กองงานในพระองค์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี
พระวรราชาทินัดดามาตุ โทร./ โทรสาร ๐๒ ๒๒๐๗๔๙๑
เว็บไซต์ : www”ohmpps.go.th


• ตักบาตรวันฉัตรมงคล (๔ พ.ค. ๒๕๖๗)

• ความฝัน ๕ เรื่องของพระบรมโพธิสัตว์

• อานิสงส์สร้างพระพุทธรูป หลวงพ่อตอบปัญหา

• ซีดีชุด อริยสัจ 4 พระอาจารย์ปัญญา นีลวณฺโณ - (( มรรค 8 )) # 5

• ปุญฺญานิ กยิราถ สุขาวหานิ ควรทำบุญอันนำความสุขมาให้

• "เจ้าของจำไม่ได้ กรรมจำได้" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย