รวบรวมเลขบัญชีร่วมบุญ "กฐินพระราชทาน" ประจำปี พ.ศ. 2555 (จำนวน 46 วัด)

 ประทีปธรรม    1 พ.ย. 2555

  กฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2555 สามารถร่วมบุญได้ดังนี้ 

 1. กฐินพระราชทาน กระทรวงศึกษาธิการ 
ณ วัดสามพระยาวรวิหาร แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ในวันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 เวลา 15.00 น.
ธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อบัญชี “กฐินพระราชทาน กระทรวงศึกษาธิการ”
เลขที่บัญชี : 059-1-31886-5


 2. กฐินพระราชทาน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 
ณ วัดศรีสระแก้ว ตำบลมะเฟือง อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
ในวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนรัชดาภิเษก-ห้วยขวาง
ชื่อบัญชี “กฐินพระราชทาน”
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ : 091-0-24556-8


 3. กฐินพระราชทาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ณ วัดหนองแวง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ในวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2555 เวลา 10.00 น.
ธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อบัญชี “กฐินพระราชทาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2555”
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ : 059-0-20461-0


 4. กฐินพระราชทาน สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. 
(สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา)
ณ พระอารามหลวงวัดเทวสังฆาราม ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
ในวันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2555 เวลา 10.00 น.
ธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อบัญชี “เงินบริจาคสมทบกฐิน สำนักงาน สกสค.”
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ : 059-0-17626-9


 5. กฐินพระราชทาน กรมทรัพยากรธรณี 
ณ วัดพระธาตุช่อแฮ ตำบลช่อแฮ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
ในวันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2555 เวลา 10.09 น.
ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ชื่อบัญชี “กฐินพระราชทานกรมทรัพยากรธรณี”
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ : 980-0-29068-0


 6. กฐินพระราชทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ณ วัดราชผาติการาม แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
ในวันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2555 เวลา 13.00 น.
ธนาคารกรุงไทย สาขาวิสุทธิกษัตริย์ ประเภทเงินฝากออมทรัพย์
ชื่อบัญชี “เงินกฐินพระราชทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์”
บัญชีเลขที่ : 006-1-43898-7


 7. กฐินพระราชทาน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
ณ วัดสัตตนารถปริวัตร อ.เมือง จ.ราชบุรี
ในวันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2555 เวลา 10.00 น.
ธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อบัญชี “กฐินพระราชทานสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน”
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ : 059-1-41447-3


 8. กฐินพระราชทาน กระทรวงคมนาคม 
ณ พระอารามหลวงวัดสุทธิวาตวราราม (วัดช่องลม) ต.ท่าฉลอม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
ในวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2555
ธนาคารออมสิน สาขานางเลิ้ง
ชื่อบัญชี “เงินกฐินกระทรวงคมนาคม”
เลขที่บัญชี : 05438003156-4


 9. กฐินพระราชทาน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
ณ วัดนรนาถสุนทริการาม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ในวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2555 เวลา 14.00 น.
ธนาคารกรุงไทย สาขาเทเวศน์
ชื่อบัญชี “กฐินกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ปี 55 ”
บัญชีเลขที่ : 070-0-13783-1


 10. กฐินพระราชทาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) 
ณ วัดกษัตราธิราชวรวิหาร ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
ในวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2555 เวลา 10.00 น.
ธนาคารกสิกรไทย สาขาคลองจั่น
ชื่อบัญชี “กฐินพระราชทาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์”
ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขที่ : 040-252-7732
หรือ ธนาคารกรุงเทพ สาขาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ชื่อบัญชี “กฐินพระราชทาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์”
ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขที่ : 944-001-3408


 11. กฐินพระราชทาน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
ณ วัดสร้อยทอง แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
ในวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2555 เวลา 14.00 น.
ธนาคารกรุงไทย สาขาปทุมวัน ประเภทบัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี “เงินฝากกฐินกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา”
เลขที่บัญชี : 008-1-66732-9


 12. กฐินพระราชทาน กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
ณ วัดมหาวนาราม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
ในวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2555
ธนาคารกรุงไทย สาขาเทเวศน์ ประเภทบัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี “กรมส่งเสริมสหกรณ์ (กฐินพระราชทาน)”
เลขที่บัญชี : 070-0-01451-9


 13. กฐินพระราชทาน กรมส่งเสริมการเกษตร 
ณ วัดตันตยาภิรม ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
ในวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2555 เวลา 13.00 น.
ธนาคารกรุงไทย สาขาพหลโยธิน 39
ชื่อบัญชี “ผู้อำนวยการกองคลัง (เงินกฐินพระราชทาน)”
บัญชีเลขที่ : 039-1-81406-0


 14. กฐินพระราชทาน กระทรวงพลังงาน 
ณ วัดสระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
ในวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2555 เวลา 10.00 น.
ธนาคารกรุงไทย สาขาเอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์
ชื่อบัญชี “กฐินพระราชทาน กระทรวงพลังงาน”
เลขที่บัญชี : 980-5-19804-9


 15. กฐินพระราชทาน สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 
ณ วัดไผ่ล้อม พระอารามหลวง ต.จันทนิมิต อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
ในวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2555 เวลา 10.00 น.
ธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงศึกษาธิการ ประเภทบัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี “กฐินสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา”
เลขที่บัญชี : 059-0-10406-3


 16. กฐินพระราชทาน ราชบัณฑิตยสถาน 
ณ พระอารามหลวง วัดบวรมงคลราชวรวิหาร แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
ในวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2555 เวลา 14.00 น.
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อยสำนักพระราชวัง (สนามเสือป่า)
ชื่อบัญชี “ราชบัณฑิตยสถาน (กฐินพระราชทาน)”
เลขที่บัญชี : 403-407296-8


 17. กฐินพระราชทาน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ณ วัดพรหมนิวาสวรวิหาร ต.ท่าวาสุกรี อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
ในวันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2555 เวลา 9.30 น.
ธนาคารทหารไทย สาขาพญาไท ประเภทบัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี “กฐินสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา”
เลขที่บัญชี : 003-2-90356-9


 18. กฐินพระราชทาน บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 
ณ วัดทรงศิลา (พระอารามหลวง) อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
ในวันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2555
ธนาคารกรุงไทย สาขา ทีโอที (แจ้งวัฒนะ) ประเภทบัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี "กฐินพระราชทาน ทีโอที ปี 2555 "
เลขที่บัญชี : 066-0-07488-5


 19. กฐินพระราชทาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  
ณ วัดพระนายรายณ์มหาราชวรวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ในวันศุกร์ 9 พฤศจิกายน 2555
ธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงแรงงาน
ชื่อบัญชี “เงินบริจาคกฐิน กสร.”
เลขที่บัญชี : 383-1-04488-0


 20. กฐินพระราชทาน สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  
ณ วัดอาวุธวิกสิตาราม แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กทม.
ในวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2555 เวลา 14.00 น.
(กรุณาส่งปัจจัยร่วมทำบุญ ภายในวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2555)
ธนาคารทหารไทย สาขาสนามเป้า บัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี “กฐินพระราชทานสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร”
เลขที่บัญชี : 021-2-81182-2


 21. กฐินพระราชทาน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) 
ณ วัดเสนาสนารามราชวรวิหาร ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
ในวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2555 เวลา 14.00 น.
(กรุณาส่งปัจจัยร่วมทำบุญ ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555)
ธนาคารกรุงไทย สาขาราชเทวี บัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี “กฐินพระราชทาน วท.”
เลขที่บัญชี : 030-0-05868-3


 22. กฐินพระราชทาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
ณ วัดธรรมิการาม อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
ในวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2555
(กรุณาส่งปัจจัยร่วมทำบุญ ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2555)
ธนาคารกรุงไทย สาขาสะพานใหม่
ชื่อบัญชี “กฐินพระราชทาน วช.”
เลขที่บัญชี : 065-0-21619-9


 23. กฐินพระราชทาน กระทรวงวัฒนธรรม 
ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง ต.ม่วงตี๊ด อ.ภูเวียง จ.น่าน
ในวันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2555
(กรุณาส่งปัจจัยร่วมทำบุญ ภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555)
ธนาคารกรุงไทย สาขาสี่แยกอรุณอัมรินทร์
ชื่อบัญชี “กฐินพระราชทาน”
เลขที่บัญชี : 157-0-11071-9


 24. กฐินพระราชทาน กรมวิชาการเกษตร 
ณ วัดป่าประดู่ ต.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
ในวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2555
(กรุณาส่งปัจจัยร่วมทำบุญ ภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2555)
ธนาคารกรุงไทย สาขาลาดปลาเค้า
ชื่อบัญชี “กฐินพระราชทาน กรมวิชาการเกษตร”
เลขที่บัญชี : 199-0-13328-2


 25. กฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
ณ วัดป่าโมกวรวิหาร อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง
ในวันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2555 เวลา 10.30 น.
ธนาคารกรุงเทพ สาขากล้วยน้ำไท บัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี “กองทุนกฐิน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ”
เลขที่บัญชี : 117-0-36568-6


 26. กฐินพระราชทาน กรมปศุสัตว์ 
ณ วัดเจ็ดยอด อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
ในวันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2555 เวลา 10.00 น.
(กรุณาส่งปัจจัยร่วมทำบุญ ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2555)
ธนาคารกรุงไทย สาขาราชเทวี บัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี “เงินกฐินพระราชทาน กรมปศุสัตว์ ”
เลขที่บัญชี : 030-0-19218-5


 27. กฐินพระราชทาน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) 
ณ วัดศาลาลอย อ.เมือง จ.สุรินทร์
ในวันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
ธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อบัญชี “กฐินกรมการศึกษานอกโรงเรียน”
เลขที่บัญชี : 059-1-24428-4


 28. กฐินพระราชทาน สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 
ณ วัดป่าวิเวกธรรม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ในวันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2555 เวลา 08.49 น.
(เพื่อรวบรวมปัจจัยสมทบทุนสร้าง “อาคารรังสีรักษา หลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก” โรงพยาบาลขอนแก่น)
ธนาคารกรุงไทย สาขาราชดำเนิน
ชื่อบัญชี “กฐินสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล”
เลขที่บัญชี : 018-1-02145-5


 29. กฐินพระราชทาน กระทรวงยุติธรรม 
ณ วัดมัชฌิมาวาส ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
ในวันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2555 เวลา 14.00 น.
(กรุณาส่งปัจจัยร่วมทำบุญ ภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2555)
ธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ บัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี “กฐินพระราชทานกระทรวงยุติธรรม”
เลขที่บัญชี : 975-0-01095-7


 30. กฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ณ วัดอุดมธานี อ.เมือง จ.นครนายก
ในวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2555 เวลา 09.59 น.
- ธนาคารทหารไทย สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (กฐินพระราชทาน มก.)”
เลขที่บัญชี : 069-2-33838-7
- ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) บัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (กฐินพระราชทาน มก.)”
เลขที่บัญชี : 235-2-12792-4


 31. กฐินพระราชทาน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
ณ วัดสวนดอก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ในวันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
(กรุณาส่งปัจจัยร่วมทำบุญ ภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2555)
ธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงการคลัง บัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี “พระกฐินพระราชทาน สตง.”
เลขที่บัญชี : 068-0-09306-0


 32. กฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยสยาม 
ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพฯ
ในวันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2555 เวลา 14.00 น.
(กรุณาส่งปัจจัยร่วมทำบุญ ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555)
ธนาคารทหารไทย สาขาย่อยมหาวิทยาลัยสยาม บัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี “กฐินพระราชทาน”
เลขที่บัญชี : 159-2-01488-8


 33. กฐินพระราชทาน สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) 
ณ วัดศรีสุทธาวาส (วัดเลยหลง) ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย
ในวันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2555 เวลา 10.00 น.
(กรุณาส่งปัจจัยร่วมทำบุญ ภายในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555)
ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีย่าน ประเภทบัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี “กฐินพระราชทานของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา”
เลขที่บัญชี : 012-0-08783-9


 34. กฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ณ วัดมณีบรรพตวรวิหาร ต.ระแหง อ.เมืองตาก จ.ตาก
ในวันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2555
(กรุณาส่งปัจจัยร่วมทำบุญ ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2555)
ธนาคารกรุงไทย สาขา มศว ประสานมิตร บัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี “เงินบริจาคสมทบกฐินพระราชทาน มศว”
เลขที่บัญชี : 980-5-69905-6


 35. กฐินพระราชทาน วัดเกาะหลัก (พระอารามหลวง) อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
ในวันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2555 เวลา 13.00 น.
ธนาคารกรุงไทย สาขาตลาดใหม่ดอนเมือง ประเภทออมทรัพย์
ชื่อบัญชี “กฐินพระราชทาน วัดเกาะหลัก (โดย นายธีระพันธุ์ ทองอำไพ)”
เลขบัญชี : 981 -1-544255


 36. กฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ  
ณ วัดพุทไธศวรรย์ ต.สำเภาล่ม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2555 เวลา 10.00 น
ธนาคารกรุงเทพ สาขาสะพานใหม่-ดอนเมือง
ชื่อบัญชี “กฐินพระราชทานมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ”
เลขที่บัญชี : 134-7-31449-2


 37. กฐินพระราชทาน สำนักงานศาลยุติธรรม 
ณ วัดชัยชนะสงคราม แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
ในวันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2555 เวลา 14.00 น.
1. ธนาคารออมสิน สาขายุติธรรม
ชื่อบัญชี “สำนักงานศาลยุติธรรม (กฐินพระราชทาน)”
บัญชีเลขที่ : 05109031916-4
2. ธนาคารกรุงไทย สาขาลาดพร้าว 33
ชื่อบัญชี “สำนักงานศาลยุติธรรม (กฐินพระราชทาน)”
บัญชีเลขที่ : 011-0-03362-0
3. ธนาคารกสิกรไทย สาขาศาลยุติธรรม
ชื่อบัญชี “สำนักงานศาลยุติธรรม เพื่อกฐินพระราชทาน”
บัญชีเลขที่ : 985-2-00666-5


 38. กฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ณ วัดชุมพรรังสรรค์ อ.เมือง จ.ชุมพร
ในวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
ธนาคารกรุงไทย บัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี “กองทุนกฐินพระราชทาน”
เลขที่บัญชี : 147-1-03762-2


 39. กฐินพระราชทาน สำนักงบประมาณ 
ณ วัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหาร ต.เขาพระงาม อ.เมือง จ.ลพบุรี
ในวันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2555 เวลา 10.00 น.
ธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงการคลัง
ชื่อบัญชี “งานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สำนักงบประมาณ”
เลขบัญชี : 068-0-04613-5


 40. กฐินพระราชทาน กระทรวงแรงงาน 
ณ วัดพระประโทณเจดีย์วรวิหาร ต.พระประโทน อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
ในวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2555 เวลา 9.30 น.
(กรุณาส่งปัจจัยร่วมทำบุญ ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2555)
ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยกระทรวงแรงงาน บัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี “กฐินพระราชทาน ผู้อำนวยการกลุ่มงานคลังและพัสดุ”
เลขที่บัญชี : 383-0-01543-7


 41. กฐินพระราชทาน สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ณ วัดอัมพวันเจติยาราม ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
ในวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2555 เวลา 14.00 น.
(กรุณาส่งปัจจัยร่วมทำบุญ ภายในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2555)
ธนาคารกรุงไทย สาขาสะพานกษัตริย์ศึก บัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี “งานกฐิน”
เลขที่บัญชี : 049-0-05801-9


 42. กฐินพระราชทาน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ณ วัดประชาคมวนาราม (วัดป่ากุง ) อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด
ในวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2555 เวลา 09.09 น.
ธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อบัญชี “กฐินพระราชทานคณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2555 ”
เลขที่บัญชี : 631-008677-9


 43. กฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยบูรพา 
ณ วัดจุฑาทิศธรรมสภารามวรวิหาร ต.ท่าเทววงษ์ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี
ในวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
ธนาคารกรุงไทย สาขาแหลมทอง บางแสน บัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี “กฐินพระราชทาน”
เลขที่บัญชี : 386-0-37624-1


 44. กฐินพระราชทาน กรมบัญชีกลาง 
ณ วัดพระยาทำวรวิหาร แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ
ในวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2555 เวลา 14.00 น.
(กรุณาส่งปัจจัยร่วมทำบุญ ภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2555)
ธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงการคลัง บัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี “กฐินพระราชทานกรมบัญชีกลาง”
เลขที่บัญชี : 068-0-11921-3


 45. กฐินพระราชทาน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 
ณ วัดเขมาภิรตารามราชวรวิหาร ต.สวนใหญ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
ในวันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2555 เวลา 10.00 น.
ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน บัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี “กฐินพระราชทานกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ปี 2555 ”
เลขที่บัญชี : 981-0-22063-4


 46. กฐินพระราชทาน กระทรวงการคลัง 
ณ วัดอินทรวิหาร แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ
ในวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2555 เวลา 14.00 น.
ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยกระทรวงการคลัง บัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี “บัญชีกฐินพระราชทานกระทรวงการคลัง”
เลขที่บัญชี : 068-0-09145-9


  3,341 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย