ต้องการขอรับบริจาค CD หรือ DVD บาลีไวยากรณ์

 morijung_llsa    15 พ.ค. 2555

อาตมาภาพ ต้องการขอรับบริจาค CD หรือ DVD บาลีไวยากรณ์
(ครบทั้ง 4 เล่ม) เพื่อนำมาให้พระและสามเณรในวัดได้เรียนในเวลาว่าง
........................................................................
หากญาติโยมท่านใดมี CD หรือ DVD บาลีไวยากรณ์ ดังกล่าว
ติดต่ิอบริจาคได้ที่ พระกตตน์ กิตฺติญาโณ (โทรศัพท์ 082-4448270)
หรือที่อยู่ "เลขที่ 774 วัดสุทธจินดา ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000"
........................................................................
เจริญพร https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
  3,549 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย