มูลนิธิบ้านอารีย์ ขอเชิญร่วมสวดมนต์ทำวัตรเย็น ฟังธรรม โดยพระอาจารย์โสภณ โอภาโส

 textbaanaree    8 พ.ค. 2555

ไม่มีสิ่งใดในโลกมีคุณอย่างเดียว เช่นน้ำหากมีพอดีก็มีคุณ แต่มากไปน้อยไปก็เกิดโทษ แต่ทางพุทธศาสนาท่านสอนว่า การปฏิบัติดี การปฏิบัติตรง การปฏิบัติชอบ มีคุณอย่างเดียว ไม่มีโทษ พระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์มีประโยชน์ต่อสังคมเป็นอย่างยิ่ง เพราะท่านสอนไม่ให้เบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่น หากคนในสังคมมีคุณธรรมแค่ศีล 5 แล้วทุกสังคมจะมีแต่ความสงบสุข
/-แสดงธรรม ณ ศาลาปันมี
วันที่ 10 พฤษภาคม 2555 นี้
มูลนิธิฯ ขอเชิญผู้สนใจในธรรมร่วมสวดมนต์ทำวัตรเย็น ฟังธรรม
โดยท่านพระครูโอภาสวุฒิกร (พระอาจารย์โสภณ โอภาโส)
แห่งวัดบึงลัฏฐิวัน จ.พระนครศรีอยุธยา วัดสาขาที่ ๒๐ หนองป่าพง
เวลา 18.00 - 20.00 น. ณ ศาลาปันมีครับ
  3,322 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย