ประกาศอนุโมทนาการร่วมทำบุญเททองหล่อพระอัครสาวกซ้าย-ขวา และร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีกองละ ๑๐๙ บาท

 prochzi    28 ก.ค. 2554

ตามที่อาตภาพได้ประชาสัมพันธ์งานทำบุญเททองหล่อพระอัครสาวกซ้าย-ขวาและเชิญชวนพุทธศาสนิกชนได้ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีกองละ ๑๐๙ บาทเพื่อสมทบทุนการสร้างอุโบสถของวัดสิริมงคลนั้น ได้มีท่านผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมทำบุญกับทางวัดโดยการโอนเงินผ่านทางธนาคารบ้าง ส่งเป็นธนาณัติบ้างและบางท่านก็มิได้แจ้งชื่อให้ทางวัดทราบก็มี อาตมาภาพในนามของเจ้าอาวาสของวัดสิริมงคลขออนุโมทนากับญาติโยมทุก ๆ ท่านที่ได้สละปัจจัยตามกำลังความสามารถในการร่วมสร้างอุโบสถบ้าง ร่วมสร้างพระอัครสาวกบ้าง ดังรายชื่อที่จักได้แจ้งให้ทุก ๆ ท่านได้ทราบดังนี้
๑. คุณสุทธสินี ชัยมัณฑนาพงศ์และครอบครัวร่วมทำบุญ ๒,๓๐๐ บาท
๒. คุณวุฒิพล จงสมบูรณ์สุข ร่วมทำบุญทองเหลือง ๑ กิโล ๑๐๙ บาท
๓. คุณสุนันท์ มหัธนันทน์ ร่วมทำบุญทองเหลือง ๑ กิโล ๑๐๙ บาท
๔. ส.ต นิวัฒ เหลืองแก่ ร่วมทำบุญทองเหลือง ๑ กิโล ๑๐๙ บาท
๕ คุณบงกช โรจน์ขจรนภาลัย ร่วมทำบุญ ๕๐๐ บาท
และยังมีญาติโยมบางท่านที่โอนเงินผ่านธนาคารแล้วแต่มิได้แจ้งชื่อให้ทางอาตมภาพก็มีอยู่จำนวนหนึ่งซึ่งอาตมาภาพและคณะกรรมการขออนุโมนทนาขอบคุณญาติโยมทุกท่านเป็นอย่างสูง ด้วยเดชแห่งการทำบุญสร้างพระอัครสาวกและทำบุญทอดกฐินกับวัดสิริมงคลในครั้งนี้ ขอให้ญาติโยมทุกท่านจงเป็นผู้มีสติปัญญาดังพระสารีบุตร มีเดชและอำนาจดั่งพระมหาโมคคัลลาน สามารถฟันฝ่าอุปสัคที่มาขวางกั้นหน้าที่การงานและการดำเนินชีวิตให้มลายสิ้น และขอให้ทุก ๆ ท่านถึงความงอกงามไพบูลย์ในหน้าที่การงาน การดำเนินชีวิต อีกทั้งถึงโลกุตรสมบัติในทางพุทธศาสนาเทอญ
อาตมาภาพขอนำเอาภาพการดำเนินการก่อสร้างอุโบสถของวัดสิริมงคลมาให้ญาติโยมทุกท่านได้ชมและขอเจริญพรเชิญชวนร่วมทำบุญทอดกฐินเพื่อนสมทบทุนในการก่อสร้างต่อไป
รูปที่เห็นเป็นรูปของพญานาคที่กำลังดำเนินการปั้นเพื่อนำมาติดตั้งที่บริเวณทางขึ้นอุโบสถของวัดสิริมงคล ซึ่งปัจจุบันยังต้องการผู้มีจิตรศรัทธารับเป็นภาพอีก ๑ ตัว ในราคา ๔๐,๐๐๐


เมื่อก่อนเข้าพรรษาทางวัดได้ดำเนินการติดตั้งหลอดไฟฟ้าภายในอุโบสถเพื่อให้เกิดแสงสว่างภายในอุโบสถเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาปฏิบัติธรรมในวันพระ


การติดไฟฟ้าภายในอุโบสถที่ทุกท่านเห็นอยู่นี้เป็นการติดเพียงขั้นต้นเท่านั้น เพราะหลังจากนี้ต้องให้งานส่วนอื่น ๆ เสร็จเรียบร้อยก่อนถึงจะดำเนินการต่อ


สำหรับหลอดไฟฟ้าที่นำมาติดใช้หลอดประหยัดไฟ เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านกระแสไฟฟ้าของวัด


เมื่อติดตั้งไปแล้วก็เริ่มทำการทดลองเปิดไฟฟ้า

นอกเหนือไปจากการติดหลอดไฟฟ้าภายในอุโบสถแล้วก็เริ่มมีการปั้นปูนบนหัวเสาภายในอุโบสถ ตามศิลปแบบล้านนา

รูปต่อไปนี้เป็นบริเวณของวัดสิริมงคลที่ทางอาตภาพได้ทำการถ่ายภาพไว้เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าวัดและหลังวัด สำหรับบริเวณด้านหลังวัดนั้นถ่ายไว้ก่อนการปรับแต่งถมดิน เพราะทางวัดได้ขยายเนื้อที่ของวัดซึ่งเดิมมีอยู่ ๓ ไร่ โดยซื้อเพิ่มเติมอีก ๓ ไร่ เพื่อให้ถูกต้องตามกฏของมหาเถรสมาคมทั้งหมดนี้เป็นรูปภาพของวัดสิริมงคลที่ได้ดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์ของวัดตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาครับผม


  3,318 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย