สงกรานต์แล้ว ๕ วัน ไปไหนดีหนอ วัดใหม่ศรีสมบูรณ์ (วัดสบู) จ.สุโขทัย ขอเชิญพสกนิกรผู้ใฝ่ธรรม มาปฏิบัติธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ๘๔ พรรษา แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 praseht    10 เม.ย. 2555

กำหนดงานปริวาสกรรม-ปฏิบัติธรรม-บวชชีพราหมณ์ (รุ่นเปิดโบสถ์ใหม่)
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ๘๔ พรรษา แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ณ วัดใหม่ศรีสมบูรณ์ (วัดสบู)

208/10 บ้านใหม่ หมู่ 1 ตำบลหนองกลับ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110
ระหว่างวันที่ 20-29 เมษายน 2555 นี้

ขอนิมนต์พระภิกษุ-และเจริญพรอุบาสก-อุบาสิกา มาร่วมปฏิบัติธรรม อบรมจิตภาวนา เสริมสร้างบารมีธรรม ถือเนกขัมมะปฏิบัติ บำเพ็ญเพียรกุศลธรรมต่าง ๆ และเพื่อความสามัคคีธรรมในหมู่พุทธบริษัท และเพื่อจรรโลงสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เจริญสถาพรตลอดไป
กำหนดงานปริวาสกรรม-บวชชีพราหมณ์-ปฏิบัติธรรม (รุ่นเปิดโบสถ์ใหม่)
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ๘๔ พรรษา แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ณ วัดใหม่ศรีสมบูรณ์ (วัดสบู)
๒๐๘/๑๐ บ้านใหม่ หมู่ ๑ ตำบลหนองกลับ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ๖๔๑๑๐

ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๙ เมษายน ๒๕๕๕ นี้

ขอนิมนต์พระภิกษุ-และเจริญพรอุบาสก-อุบาสิกา มาร่วมปฏิบัติธรรม อบรมจิตภาวนา เสริมสร้าง บารมีธรรม ถือเนกขัมมะปฏิบัติ บำเพ็ญเพียรกุศลธรรมต่าง ๆ และเพื่อความสามัคคีธรรมในหมู่พุทธบริษัท และเพื่อจรรโลงสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เจริญสถาพรตลอดไป
กำหนดการ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๕ ลงทะเบียน /ขอปริวาส (อุบาสก-อุบาสิกา สมาทานศีลปฏิบัติ)
วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๕ ออกอัพภาน /ลาศีล ๘ เสร็จพิธี
หมายเหตุ วันที่ ๒๐-๒๙ เมษายน ๒๕๕๕ ขอเชิญสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน มาร่วมงานปฏิบัติธรรม/พร้อมทั้งร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหาร/น้ำปานะ แด่พระภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ พร้อมทั้งผู้ประพฤติธรรมโดยทั่วกัน ณ โอกาสนี้ เปิดรับจองเป็นเจ้าภาพ ค่าอาหาร/น้ำปานะ ๖,๐๐๐ บาท (หกพันบาทถ้วน) ตลอดวัน
-เวลา ๐๙.๐๙ น. (๓ โมงเช้า) ของทุก ๆ วัน ทำพิธีถวายภัตตาหารบิณฑบาตแด่พระสงฆ์หมู่ใหญ่
-เวลา ๐๙.๑๙ น. (๓ โมงเช้า ๑๙ นาที) ของทุก ๆ วัน มีการตักบาตรพระสงฆ์หมู่ใหญ่ ภายในบริเวณวัด ไปตลอดเสร็จการจัดงาน
-เวลา ๑๕.๐๐ น.-๑๙.๐๐ น. (บ่าย ๓ โมง ถึง ๑ ทุ่ม) ของทุก ๆ วัน ร่วมถวายเครื่องดื่ม/และน้ำปานะ
ติดต่อสอบถามที่ พระครูไพจิตวรคุปต์ เจ้าอาวาสวัดใหม่ศรีสมบูรณ์ (วัดสบู) โทร.๐๕๕-๖๘๕ ๓๐๙, มือถือ.๐๘๗-๑๙๘ ๔๙ ๖๙.ขอเชิญร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา
ณ วัดใหม่ศรีสมบูรณ์ (วัดสบู)
ตั้งแต่วันที่ 20-29 เม.ย. 55
วันที่ 21 เม.ย. 55 เวลา 09.00 น.-10.00 น.
ขอเชิญฟังปาถกถาธรรม เรื่อง ประสบการทางธรรม
โดย ดร.พรรณสิริ กุลนารถศิริ ณ สถานลานธรรม/ลานบุญวัดสบูขอเชิญฟังปาถกถาธรรม เรื่อง ประสบการณ์ทางธรรม
โดย ดร.พรรณสิริ กุลนาถศิริ นายยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย
วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.-๑๐.๐๐ น.
ลานธรรม(ลานบุญวัดสบู)


กำหนดการ

งานปริวาสกรรม-ปฏิบัติธรรม-บวชชีพราหมณ์ (รุ่นเปิดโบสถ์ใหม่)

ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๙ เมษายน ๒๕๕๕
ณ วัดใหม่ศรีสมบูรณ์ (วัดสบู)
ตำบลหนองกลับ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
*****************************
วันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕

เวลา ๐๔.๐๐ น. -ทำวัตรเช้า/ปฏิบัติธรรม
เวลา ๐๖.๓๐ น. -ฉันข้าวยาคู(ข้าวต้ม)/ลงทะเบียนเข้าอยู่ปริวาส/ปฏิบัติธรรม-บวชชีพราหมณ์
เวลา ๘๐.๓๐ น. -ไหว้พระรับศีล/ถวายอาหารบิณฑบาต
เวลา ๙๐.๐๐ น. -ฟังสัมโมทนียกถา/ตักบาตรแด่พระสงฆ์หมู่ใหญ่/รับอาหารบิณฑบาต
เวลา ๑๐.๓๐ น. -พระสงฆ์หมู่ใหญ่สวด/ขออยู่ปริวาส
เวลา ๑๔.๐๐ น. -พิธี(สมาธาน ศีล ๘)บวชศีลจารินี(ลานบุญวัดสบู)
เวลา ๑๗.๐๐ น.-๒๑.๐๐ น. -ปฏิบัติธรรม/ทำวัตรสวดมนต์เย็น/ฟังธรรม/เจริญจิตภาวนา

วันที่ ๒๑-๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕

เวลา ๐๔.๐๐ น. -ทำวัตรสวดมนต์เช้า/ปฏิบัติธรรม
เวลา ๖๐.๓๐ น. -ถวายข้าวยาคู(ข้าวต้ม)แด่พระสงฆ์หมู่ใหญ่เพื่อขบฉัน
เวลา ๘๐.๓๐ น. -ไหว้พระรับศีล/ถวายอาหารบิณฑบาต/ตักบาตรแด่พระสงฆ์หมู่ใหญ่(ลานบุญวัดสบู)
เวลา ๐๙.๐๐ น.-๑๐.๐๐ น. -ฟังปาถกถาธรรม เรื่อง ประสบการณ์ทางธรรม
โดย ดร.พรรณสิริ กุลนาถศิริ นายยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย
เวลา ๑๐.๐๐ น. -พระสงฆ์รับอาหารบิณฑบาตฉันที่ลานธรรม(ลานบุญวัดสบู)
เวลา ๑๓.๓๐ น.-เวลา ๑๕.๓๐น. -ปฏิบัติธรรม/ธัมมะปฏิบัติ/โดยพระวิปัสสนาจารย์/ถวายน้ำปานะ
เวลา ๑๗.๓๐ น.-๑๘.๓๐ น. -ปฏิบัติธรรม/เดินจงกรม ทางสวนป่าพุทธธรรม (ป่าปริวาสฯ)
เวลา ๑๘.๓๐ น.-๑๙.๔๕ น.-ทำวัตรสวดมนต์เย็น/ฟังธรรม/เจริญจิตภาวนา/ถวายน้ำปานะภาคค่ำ
เวลา ๒๐.๐๐ น.-๒๑.๐๐ น. -ฟังธรรมภาคค่ำ ทางสวนป่าพุทธธรรม (ป่าปริวาสฯ)
เวลา ๒๑.๐๐ น.-๒๒.๐๐ น. -สมาธานบอกวัตรปริวาส/มานัต/ปฏิบัติธรรมตามปรกของตน
วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ -เวลา ๗๐.๐๐ น.เป็นต้นไป สงฆ์สวดให้อัพพานกรรม/ลาศีล ๘ เสร็จพิธี

(หมายเหตุ) -เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม  3,315 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย