ดาวน์โหลด หนังสือ " ธรรมะสำหรับเยาวชน "

 yajai  


หนังสือธรรมะที่จัดทำขึ้นเล่มนี้ เพื่อมอบให้กับเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการอิ่มบุญฯ ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตนในชีวิตประจำวัน และศึกษาพระธรรมเพื่อความสงบสุขของจิตใจ อันนำมาซึ่งประโยชน์ต่อเยาวชนและความสงบเรียบร้อยของการอยู่ร่วมกันในสังคม โดยมีเนื้อหาที่เข้าใจง่ายเหมาะสมแก่เด็กและเยาวชน อันประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับพุทธประวัติ ปรัชญา ความคิดและวิธีการดำเนินชีวิตให้รู้จักด้วยความพอเพียง พอประมาณ มีเหตุมีผล มีภูมิคุ้มกัน รวมทั้งคุณธรรมดีงามทั้งปวง ที่สำคัญ คือ ต้องรู้จักการรู้รักสามัคคีซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่ง เปรียบเสมือนสมบัติอันล้ำค่า และเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคน ที่จะต้องช่วยกันรักษา และสืบสานพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่คู่กับสังคมไทยสืบต่อไป


คลิ๊ก => http://ebooks.in.th/ebook/6892/

ที่มา : http://ebooks.in.th

18,411


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย