ทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบกองทุนเผยแผ่ธรรมทางวิทยุ (๒๗ ก.พ. ๒๕๖๕)

 watsritawee  

ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี
สมทบกองทุนเผยแผ่ธรรมทางวิทยุ
ณ วัดศรีทวี
ตำบลท่าวัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันอาทิตย์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตรงกับแรม ๑๑ ค่ำ เดือน ๓

ด้วยสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาและสังคม วัดศรีทวี เอฟเอ็ม ๑๐๓.๒๕ เมกะเฮิรตซ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดสร้างอุปกรณ์ เพื่อใช้ประกอบในการดำเนินการทางด้านรายการวิทยุให้สมบูรณ์ยิ่ง ๆ ขึ้นไป จึงจัดให้มีการทอดผ้าป่าเป็นกองบุญ ตามกำลังศรัทธาของแต่ละท่าน

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยได้ประสาทพรให้ทุกท่านมีความสุข ความเจริญตลอดกาลนาน เทอญ

กำหนดการ
เวลา ๐๙.๐๐ น. พุ่มผ้าป่าพร้อมกัน ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีทวี
เวลา ๐๙.๓๐ น. แสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์
เวลา ๑๐.๓๐ น. ถวายผ้าป่าและภัตตาหารแด่พระภิกษุ-สามเณร
คณะพุทธบริษัทร่วมรับประทานอาหาร เสร็จพิธี

ประธานกรรมการฝ่ายบรรพชิต
พระเทพวินยาภรณ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๖ ๑๗ ๑๘ ธรรมยุต

คณะกรรมการฝ่ายบรรพชิต
พระราชปริยัติเวที ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช มหานิกาย
พระราชวิสุทธิกวี เจ้าคณะภาค ๑๖ ธรรมยุต
พระพุทธิสารเมธี ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช ธรรมยุต
พระครูสิริธรรมาภิรัต เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช ธรรมยุต
พระมหาบวร ปวธมฺโม รองเจ้าคณะอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช มหานิกาย

ประธานคณะกรรมการฝ่ายคฤหัสถ์
นายกพุทธสมาคมจังหวัดนครศรีธรรมราช

คณะกรรมการฝ่ายคฤหัสถ์
วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
อ.เพื่อม พิทักษ์
อ.บัณฑิต สุทธมุสิก
อ.สันติ อุนจะนำ
คุณมลินีนัน ณัฐศรีวัฒน
คุณพรชัย โชติวรรณ
อ.ผ่องศรี กาญจนามัย
คุณณัฐวุฒิ แย้มอิ่ม
คุณเฉลิม จิตรามาศ
คุณยงยุทธ พลชะติน
คุณผานิต พร้อมประเสริฐ
คุณจรวยรัตน์ บุญชูวงศ์
คุณฐาปนีย์ กาละกาญจน์
คุณชำนาญ นำนาผล
คุณชุติพนธ์ โภคากรณ์
คุณอุทัย เพ็งล่อง
หัวอิฐแมนชั่น
คุณบุญเสริม-คุณอาภา อาทรวิริยกุล
คุณเมตตา สุขแก้ว
คุณสรชัช ทับทิมทอง และครอบครัว
คุณสมจิตร-ป้าเตี้ยน
โรงพิมพ์เม็ดทราย

ท่านสามารถร่วมสมทบทุนได้ตามกำลังศรัทธา ณ วัดศรีทวี
หรือบริจาคผ่านธนาคารกรุงไทย สาขาโรบินสัน โอเชี่ยน นครศรีธรรมราช
เลขบัญชี : ๔๘๗-๐-๓๓๑๔๑-๑ ชื่อบัญชี : วัดศรีทวี

ติดต่อสอบถาม
พระพุทธิสารเมธี เจ้าอาวาสวัดศรีทวี
โทร. ๐๘๑-๓๗๐-๕๙๙๑, ๐๗๕-๓๔๑-๒๔๘
https://watsritawee.org https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   

ที่มา : https://watsritawee.org

3,620


Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย