วัดชินวราราม วรวิหาร (วัดมะขามใต้)


พระอารามหลวง ชั้นโท ชนิดวรวิหาร
สังกัดคณะสงฆ์ : มหานิกาย
วันตั้งวัด : พ.ศ. 2358
วันรับวิสุงคามสีมา : พ.ศ. 2456


วัดชินวราราม วรวิหาร (วัดมะขามใต้)

ปทุมธานี


"วัดเก่าแก่ พระอารามหลวงชั้นโท ชั้นวรวิหาร ไหว้พระขอพรพระพุทธชินวร (หลวงพ่อทองคำ) สมัยสุโขทัย สักการะบูชารอยพระพุทธบาทในมณฑป บูชาเจ้าแม่กวนอิม วัดริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา บรรยากาศเงียบสงบ ให้ทานอาหารปลาที่วังปลาแพริมน้ำ"

วัดชินวราราม เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา ในหมู่ที่ 2 บ้านบางขะแยง ตำบลบางขะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

วัดชินวรารามวรวิหารเดิมมีชื่อว่า วัดมะขามใต้ สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 2358 ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ต่อมาพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า ทรงปฏิสังขรณ์ใหม่ในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระอุโบสถมีจิตรกรรมฝาผนังเรื่องทศชาติชาดกพร้อมคำบรรยายเป็นโคลงสี่สุภาพ ภายในประดิษฐานพระพุทธชินวร (หลวงพ่อทองคำ) พระพุทธรูปสมัยสุโขทัยซึ่งอัญเชิญมาจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระวิหารพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า สร้างเมื่อ พ.ศ. 2460 พระตำหนักชินวรสิริวัฒน์ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2475 ตำหนักเจ้าแม่กวนอิมริมน้ำ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2456 ศาลาการเปรียญ หอระฆัง ศาลาท่าน้ำ และมณฑปใหม่ที่สร้างขึ้นจากโครงสร้างเดิม พร้อมรอยพระพุทธบาทจำลอง สร้างเมื่อ พ.ศ. 2472   

- สิ่งสำคัญคู่วัด -
• พระพุทธชินวร (หลวงพ่อทองคำ) พระประธานในพระอุโบสถ •

{ พระอุโบสถ }
พระอุโบสถมีจิตรกรรมฝาผนังเรื่องทศชาติชาดกพร้อมคำบรรยายเป็นโคลงสี่สุภาพ   
{ ภายในพระอุโบสถ }
พระอุโบสถ ภายในประดิษฐานพระพุทธชินวร (หลวงพ่อทองคำ) พระพุทธรูปสมัยสุโขทัยซึ่งอัญเชิญมาจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และรูปหล่อของพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า   
{ จิตรกรรมภายในพระอุโบสถ }
เรื่องมารผจญ   
หน้าบันประตูตามแนวกำแพงแก้วล้อมรอบพระอุโบสถวัดชินวรารามวรวิหาร ประดับด้วยตราพระนามย่อ ช.ส.   
พระตำหนักชินวรสิริวัฒน์   
{ พระมณฑป }
มณฑปใหม่ที่สร้างขึ้นจากโครงสร้างเดิม พร้อมรอยพระพุทธบาทจำลอง   
{ ตำหนักเจ้าแม่กวนอิมริมน้ำ }   
{ ศาลาท่าน้ำ วังมัจฉา }   

- เจ้าอาวาส -
• พระมงคลวโรปการ (ชำนาญ อุตฺตมปญฺโญ) •


 10,616


พระอารามหลวงทั่วไทย
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย