สาธุ ปาเปน ทุกฺกรํ ความดี คนชั่วทำได้ยาก
สาธุ ปาเปน ทุกฺกรํ
ความดี คนชั่วทำได้ยากพุทธศาสนสุภาษิต
/อุทาน ขุทฺทกนิกาย/
 420 


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย