สากจฺฉาย ปญฺญา เวทิตพฺพา ปัญญาพึงรู้ได้ด้วยการสนทนา
สากจฺฉาย ปญฺญา เวทิตพฺพา
ปัญญาพึงรู้ได้ด้วยการสนทนา


พุทธศาสนสุภาษิต
/อุทาน ขุทฺทกนิกาย/
 436 


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย