สุโข ปุญฺญสฺส อุจฺจโย ความสะสมขึ้นแห่งบุญนำมาซึ่งสุข
สุโข ปุญฺญสฺส อุจฺจโย

ความสะสมขึ้นแห่งบุญนำมาซึ่งสุขพุทธศาสนสุภาษิต
/ธรรมบท ขุทกนิกาย/
 441 


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย