สานิ กมฺมานิ นยนฺติ ทุคฺคติ ํ กรรมของตนเอง ย่อมนำไปสู่ทุคคติ
สานิ กมฺมานิ นยนฺติ ทุคฺคติ ํ
กรรมของตนเอง ย่อมนำไปสู่ทุคคติพุทธศาสนสุภาษิต
/ธรรมบท ขุทกนิกาย/

 465 


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย