สตญฺจ คนฺโธ ปฏิวาตเมติ กลิ่นของสัตบุรุษ ย่อมทวนลมไปได้
สตญฺจ คนฺโธ ปฏิวาตเมติ
กลิ่นของสัตบุรุษ ย่อมทวนลมไปได้พุทธศาสนสุภาษิต
/ธรรมบท ขุทกนิกาย/
 493 


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย