เสฏฺฐมุปคมํ อุเทติ ขิปฺปํ คบคนที่ประเสริฐย่อมเจริญเร็ว
เสฏฺฐมุปคมํ อุเทติ ขิปฺปํ
คบคนที่ประเสริฐย่อมเจริญเร็ว


พุทธศาสนสุภาษิต
/ติกนิบาต อังคุตตรนิกาย/
 394 


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย