มโนปุพฺพงฺคมา ธมฺมา ธรรม (คือความคิดทั้งหลาย) มีใจเป็นประธาน
มโนปุพฺพงฺคมา ธมฺมา

ธรรม (คือความคิดทั้งหลาย) มีใจเป็นประธาน
พุทธศาสนสุภาษิต
/ธรรมบท ขุทกนิกาย/
 156 


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย