พระราชสังวรญาณ (พุธ ฐานิโย)

    01 A เรื่องของสมาธิแสดงธรรมที่วัดบวรฯเมื่อ4ก.ค.2524.mp3

    01 B (ต่อ).mp3

    02 A วิธีทำสมาธิตามแบบพระอาจารย์เสาร์(11ตค2524).mp3

    02 B (ต่อ).mp3

    03 A ปรากฎการณ์ในขณะทำสมาธิ(ตอนที่๑) .mp3

    03 B (ต่อ).mp3

    04 A ปรากฎการณ์ในขณะทำสมาธิ(ตอน๒).mp3

    04 B (ต่อ).mp3

    05 A ศีล สมาธิ ปัญญาในการปฏิบัติ.mp3

    05 B (ต่อ).mp3

    06 A ปรึกษาและสนทนาธรรม(ตอน๑).mp3

    06 B (ต่อ).mp3

    07 A นิมิตและวิปัสสนา.mp3

    07 B (ต่อ).mp3

    08 A การละกิเลสด้วยศีล สมาธิ ปัญญา.mp3

    08 B (ต่อ).mp3

    09 A พุทธานุสติ.mp3

    09 B (ต่อ).mp3

    10 A ทุกข์และมหาสติ.mp3

    10 B (ต่อ).mp3

    11 A ปรึกษาและสนทนาธรรม(ตอน ๒).mp3

    11 B (ต่อ).mp3

    12 A การปฏิบัติธรรมเพื่อความเป็นพุทธะ.mp3

    12 B (ต่อ).mp3

    13 A ปรึกษาและสนทนาธรรม(ตอน ๓).mp3

    13 B (ต่อ).mp3

    14 A ศีล วิธีทำสมาธิและแก้ปัญหา.mp3

    14 B (ต่อ).mp3

    15 A ปรึกษาและสนทนาธรรม(ตอน ๔).mp3

    15 B (ต่อ).mp3

    16 A บริกรรม ภาวนา และตามกำหนดรู้.mp3

    16 B (ต่อ).mp3

    17 A สมาธิในชีวิตประจำวัน(คอน ๑).mp3

    17 B (ต่อ).mp3

    18 A สมาธิในชีวิตประจำวัน(คอน ๒).mp3

    18 B (ต่อ).mp3

    19 A อารักขกรรมฐาน.mp3

    19 B (ต่อ).mp3

    20 A ปฏิปทาของครูบาอาจารย์.mp3

    20 B (ต่อ).mp3

    21 A สมาธิในชีวิตประจำวัน(ตอน ๓).mp3

    21 B (ต่อ).mp3

    22 A สมาธิในชีวิตประจำวัน(ตอน ๔).mp3

    22 B (ต่อ).mp3

    23 A ปรึกษาและสนทนาธรรม(ตอน ๕).mp3

    23 B (ต่อ) และจบ.mp3


  แสดงความคิดเห็น

สมาชิกธรรมะไทยจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย