พระราชสังวรญาณ (พุธ ฐานิโย)

    01_จิตเพ่งจิต.MP3

    02_จิตกับกาย.MP3

    03_วิธีสร้างพลังจิต.MP3

    04_การเจริญสติ.MP3

    05_ลักษณะจิตที่เป็นสมาธิ.MP3

    06_สมาธิเพื่อประโยชน์.MP3

    07_แนวทางปฏิบัติสมาธิ.MP3

    08_แก่นแท้ของพระพุทธศาสนา a.mp3

    08_แก่นแท้ของพระพุทธศาสนา b.mp3

    09_การปฏิบัติตามแนวทางบัญญัติ a.mp3

    09_การปฏิบัติตามแนวทางบัญญัติ b.mp3

    10_การปฏิบัติเพื่อความรู้ยิ่งเห็นจริง a.mp3

    10_การปฏิบัติเพื่อความรู้ยิ่งเห็นจริง b.mp3

    11_วิถีทางตรัสรู้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า1 a.mp3

    11_วิถีทางตรัสรู้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า1 b.mp3

    12_ตามรอยพระพุทธองค์ a.mp3

    12_ตามรอยพระพุทธองค์ b.mp3

    13_สมถะและวิปัสสนา ปฏิบัติ a.mp3

    13_สมถะและวิปัสสนา ปฏิบัติ b.mp3

    14_หลักของสติปัฏฐาน4 a.mp3

    14_หลักของสติปัฏฐาน4 b.mp3

    15_การพิจารณาพระไตรลักษณ์ a.mp3

    15_การพิจารณาพระไตรลักษณ์ b.mp3

    16_สังสารวัฏ(การเวียนว่ายตายเกิด) a.mp3

    16_สังสารวัฏ(การเวียนว่ายตายเกิด) b.mp3

    17_สะอาดแต่ไม่บริสุทธิ์ a.mp3

    17_สะอาดแต่ไม่บริสุทธิ์ b.mp3

    18_ศีล-สุตตะ-ปัญญา-จาคะและวิมุตติ a.mp3

    18_ศีล-สุตตะ-ปัญญา-จาคะและวิมุตติ b.mp3

    19_ศีลห้า a.mp3

    19_ศีลห้า b.mp3

    20_ฐานการภาวนา a.mp3

    20_ฐานการภาวนา b.mp3

    21_ความเป็นสากลของสมาธิและฝึกสติเพื่อสมาธิ a.mp3

    21_ความเป็นสากลของสมาธิและฝึกสติเพื่อสมาธิ b.mp3

    22_จิตแท้จิตดั้งเดิม a.mp3

    22_จิตแท้จิตดั้งเดิม b.mp3

    23_ลักษณะจิตเป็นพุทธะ a.mp3

    23_ลักษณะจิตเป็นพุทธะ b.mp3

    24_แนวทางดำเนินจิต a.mp3

    24_แนวทางดำเนินจิต b.mp3

    25_สภาวะธรรมของจิต a.mp3

    25_สภาวะธรรมของจิต b.mp3

    26_จิตตภาวนา a.mp3

    26_จิตตภาวนา b.mp3

    27_กิเลสมาร-การสร้างบารมี a.mp3

    27_กิเลสมาร-การสร้างบารมี b.mp3

    28_บูรพาจารย์40 a.mp3

    28_บูรพาจารย์40 b.mp3

    29_อบรมอุบาสก-อุบาสิกา a.mp3

    29_อบรมอุบาสก-อุบาสิกา b.mp3

    30_การบริหารกิเลสด้วยความเป็นธรรม.mp3


  แสดงความคิดเห็น

สมาชิกธรรมะไทยจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย