พระราชสังวรญาณ (พุธ ฐานิโย)

    001แก่นแท้ของพระพุทธศาสนาa-mp3.mp3

    001แก่นแท้ของพระพุทธศาสนาb-mp3.mp3

    002การปฏิบัติตามแนวทางบัญญัติa-mp3.mp3

    002การปฏิบัติตามแนวทางบัญญัติb-mp3.mp3

    003การปฏิบัติเพื่อความเป็นพุทธะa-mp3.mp3

    003การปฏิบัติเพื่อความเป็นพุทธะb-mp3.mp3

    004การปฏิบัติเพื่อความรู้ยิ่งเห็นจริงa-mp3.mp3

    004การปฏิบัติเพื่อความรู้ยิ่งเห็นจริงb-mp3.mp3

    005วิถีทางตรัสรู้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า1a-mp3.mp3

    005วิถีทางตรัสรู้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า1b-mp3.mp3

    006ตามรอยพระพุทธองค์a-mp3.mp3

    006ตามรอยพระพุทธองค์b-mp3.mp3

    007พุทธานุสสติและตอบปัญหาธรรมa-mp3.mp3

    007พุทธานุสสติและตอบปัญหาธรรมb-mp3.mp3

    008สมถะและวิปัสสนา ปฏิบัติa-mp3.mp3

    008สมถะและวิปัสสนา ปฏิบัติb-mp3.mp3

    009หลักของสติปัฏฐาน4a-mp3.mp3

    009หลักของสติปัฏฐาน4b-mp3.mp3

    010ทุกข์และมหาสติa-mp3.mp3

    010ทุกข์และมหาสติb-mp3.mp3

    011อารักขกรรมฐาน4a-mp3.mp3

    011อารักขกรรมฐาน4b-mp3.mp3

    012การพิจารณาพระไตรลักษณ์a-mp3.mp3

    012การพิจารณาพระไตรลักษณ์b-mp3.mp3

    013สังสารวัฏ(การเวียนว่ายตายเกิด)a-mp3.mp3

    013สังสารวัฏ(การเวียนว่ายตายเกิด)b-mp3.mp3

    014สะอาดแต่ไม่บริสุทธิ์a-mp3.mp3

    014สะอาดแต่ไม่บริสุทธิ์b-mp3.mp3


  แสดงความคิดเห็น

สมาชิกธรรมะไทยจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย