พระธรรมวิสุทธิมงคล (บัว ญาณสมฺปนฺโน)

    01 อะไรตายกันแน่ 29 ม.ค. 19.mp3

    02 ทุกขเวทนา 30 ม.ค. 19.mp3

    03 จงสร้างใจให้ช่วยตัวเอง 31 ม.ค. 19.mp3

    04 พิจารณาทุกขเวทนาในวาระสุดท้าย 1 ก.พ. 19.mp3

    05 ปลุกใจสู้กิเลส 2 ก.พ. 19.mp3

    06 จิตบริสุทธิ์ 3 ก.พ. 19.mp3

    07 อกาลิกจิต อกาลิกธรรม 4 ก.พ. 19.mp3

    08 ความตายเป็นธรรมดา 6 ก.พ. 19.mp3

    09 อมตธรรม 7 ก.พ. 19.mp3

    10 จงสร้างวาสนาที่ใจ 8 ก.พ. 19.mp3

    11 จิตตานุปัสสนา 9 ก.พ. 19.mp3

    12 กายวิเวก จิตวิเวก อุปธิวิเวก 11 ก.พ. 19.mp3

    13 จงสร้างสมณะที่ใจ 12 ก.พ. 19.mp3

    14 มายากิเลส 13 ก.พ. 19.mp3

    15 ความสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี 14 ก.พ. 19.mp3

    16 มาฆบูชา 15 ก.พ. 19.mp3

    17 งานล้างป่าช้า 16 ก.พ. 19.mp3

    18 จงสร้างเรือนสามชั้นให้จิต 17 ก.พ. 19.mp3

    19 เที่ยวกรรมฐานในกายนคร 18 ก.พ. 19.mp3

    20 คืนอำลา 19 ก.พ. 19.mp3

    21 ถามตอบ.mp3


  แสดงความคิดเห็น

สมาชิกธรรมะไทยจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย