พระธรรมวิสุทธิมงคล (บัว ญาณสมฺปนฺโน)

    01 พิจารณาทุกขเวทนา 6 ม.ค. 19.mp3

    02 ไม่มีอะไรตาย 7 ม.ค. 19.mp3

    03 พุทธะ ธรรมะ สังฆะเป็นโอสถ 8 ม.ค. 19.mp3

    04 ศาสนาเจริญหรือเสื่อมอยู่ที่ใจ 9 ม.ค. 19.mp3

    05 ศาสนาทำให้คนต่างจากสัตว์ 10 ม.ค. 19.mp3

    06 ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ 12 ม.ค. 19.mp3

    07 จงสร้างธรรมให้จิตให้พอก่อนตาย 13 ม.ค. 19.mp3

    08 สู้แค่ตาย 14 ม.ค. 19.mp3

    09 เล่ห์เหลี่ยมของกิเลส 15 ม.ค. 19.mp3

    10 สู่สมรภูมิ 16 ม.ค. 19.mp3

    11 ขันธ์ห้า 17 ม.ค. 19.mp3

    12 ปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ 18 ม.ค. 19.mp3

    13 ทรัพย์ทางกายทางใจสมบัติอันพึงใจ 19 ม.ค. 19.mp3

    14 นิพพาน สจฺจิ กริยา จ 19 ม.ค. 19.mp3

    15 สูญกัป ภัทรกัป 21 ม.ค. 19.mp3

    16 จงพยายามเปลี่ยนเสื้อให้ทันสมัยก่อนตาย 22 ม.ค.19.mp3

    17 ถึงเมืองอิ่มพอ 23 ม.ค. 19.mp3

    18 จิตว่างเพราะวางกาย 24 ม.ค. 19.mp3

    19 ศาสนาอยู่ที่ไหน 25 ม.ค. 19.mp3

    20 จิตผ่องใสคืออวิชา 26 ม.ค. 19.mp3

    21 ยอดธรรม 27 ม.ค. 19.mp3

    22 สร้างอัตตาหิก่อนตาย 28 ม.ค. 19.mp3


  แสดงความคิดเห็น

สมาชิกธรรมะไทยจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย