โครงการจีรังฟื้นฟู "วิถีแห่งการฟื้นฟูสุขภาพ" เดือนมีนาคม 2562โครงการจีรังฟื้นฟู “วิถีแห่งการฟื้นฟูสุขภาพ”
จัดโดย มูลนิธิรัศมีแห่งธรรม ร่วมกับจีรังเฮลท์วิลเลจ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
การฟื้นฟูเยียวยาด้วยพลังแห่งสุขภาพตามหลักธรรมชาติบำบัดและพุทธวิถี
โดย คณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์ธรรมชาติบำบัด
นพ.วิโรจน์ ตระการวิจิตร ผู้อำนวยการ รพ.นครธน
คุณล้วนชาย ว่องวานิช วิถีแห่งอายุวัฒนะ ผู้บริหารจีรังเฮลธ์วิลเลจ
คุณปาเมล่า โปม่าร์ ล้างพิษทางอารมณ์และเครื่องหอมบำบัด
พญ.สุขจันทร์ พงษ์ประไพ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูประจำ รพ.วิชัยยุทธ
คุณดารินทร์ สรวงศารัตน์ คริสตัล ซิงกิ้ง โบว์ลบำบัด
พฤหัสบดี 21 มีนาคม – เสาร์ 23 มีนาคม 2562
ณ จีรัง เฮลท์ วิลเลจ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
วัตถุประสงค์ของโครงการ
ผู้เข้าร่วมโครงการได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม กาย จิต อารมณ์ วิถีธรรมชาติบำบัดผสานกับพุทธวิธี กระตุ้นให้เกิดการใส่ใจดูแลสุขภาพตลอดจนการฟื้นฟูตนเองและผู้ใกล้ชิด รวมทั้งสร้างกำลังใจและนำหลักแนวคิดด้านศาสตร์ความรู้บูรณาการสุขภาพไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ เหมาะกับผู้ต้องการดูแลฟื้นฟูสุขภาพ ผู้ป่วยระยะฟื้นฟู และผู้ดูแลผู้ป่วยมาเข้ารับการอบรมเรียนรู้ผ่านกิจกรรมจีรังรีทรีท

วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562
9.00 - 9.30 น. ลงทะเบียนหน้าแผนกต้อนรับ ณ จีรัง เฮลท์ วิลเลจ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เข้าสู่โครงการจีรังฟื้นฟู
"วิถีแห่งการฟื้นฟูสุขภาพ" เพื่อเข้าห้องพักและเปลี่ยนเสื้อผ้า
10.00 -12.00 น. พิธีเปิด แนะนำมูลนิธิรัศมีแห่งธรรมและกฎระเบียบ
โดยคุณปาเมล่า โปม่าร์ รองประธานมูลนิธิรัศมีแห่งธรรม
โครงการจีรังฟื้นฟู "วิถีแห่งการฟื้นฟูสุขภาพแบบ 4R “อายุวัฒนะ”" โดยคุณล้วนชาย ว่องวานิช
12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน “อาหารอายุวัฒนะ” ระเบียง ณ แม่ริม
13.30.00 - 14.30 น. บรรยายเรื่อง “การล้างพิษทางอารมณ์” โดยคุณล้วนชาย ว่องวานิช
14.30 - 15.00 น. พัก, ดื่มน้ำสมุนไพรปรับสมดุล (น้ำเก๊กฮวย, น้ำกระเจี๊ยบ, น้ำขิง, น้ำใบเตย)
15.00 - 16.30 น. กิจกรรมจีรังรีทรีท “Emotion Detoxification” ปรับสมดุลอารมณ์ล้างพิษทางอารมณ์
โดย คุณปาเมล่า โปม่าร์
16.30 – 17.30 น. กิจกรรม “คริสตัล ซิงกิ้ง โบว์บำบัด” เพื่อปรับสมดุลกายใจ โดยคุณดารินทร์ สรวงศารัตน์
18.00 – 19.00 น. รับประทานอาหารเย็นเพื่อสุขภาพ สลัดผัก ผลไม้ และเครื่องดื่มธัญพืช
19.30 – 21.00 น. กิจกรรมจีรังรีทรีท “มาลาอธิษฐาน” ฝึกการตั้งพลังแห่งสติด้วยศรัทธา โดยคุณปาเมล่า และทีมจีรังรีทรีท
กิจกรรมจีรังรีทรีท “ปาฎิหาริย์แห่งลมหายใจ” โดยคุณล้วนชาย ว่องวานิช

วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2562
5.30 - 6.00 น. ตื่นทำสรีระกิจส่วนตัว
6.30 - 7.30 น. กิจกรรม”โยคะวิถีพุทธ” โดยคุณครูหนุ่ม และทีมงาน
8.00 - 9.00 น. รับประทานอาหารเช้า “อายุวัฒนะ” ระเบียง ณ แม่ริม
9.30 - 11.30 น. บรรยายสุขภาพเรื่อง “สุขภาพกล้ามเนื้อ กระดูก และข้อ ดูแลได้ด้วยตนเอง”
โดยพญ.สุขจันทร์ พงษ์ประไพ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูประจำ รพ.วิชัยยุทธ
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง “อายุวัฒนะ”ระเบียง ณ แม่ริม
13.30 – 15.00 น. บรรยายสุขภาพเรื่อง “อาหารเป็นยาอายุวัฒนะ ถาม-ตอบ” โดย
15.00 - 15.30 น. พัก, ดื่มน้ำ Fruit infused water 4 สูตร คืนพลังความสดชื่น
15.30 – 17.00 น. กิจกรรมจีรังรีทรีท “พัดหอมบุหงา ส่งสุข” โดยคุณปาเมล่า โปม่าร์
ส่งมอบความรัก ความปรารถนาดี และอภัยให้ตนเอง
17.30 – 18.30 น. รับประทานอาหารเย็นเพื่อสุขภาพ สลัดผัก ผลไม้ และเครื่องดื่มธัญพืช
19.00 – 20.00 น. จีรังรีทรีท สวดมนต์นั่งสมาธิ “ปาฎิหาริย์แห่งลมหายใจ” โดยคุณล้วนชาย ว่องวานิช
20.00 – 21.00 น. กิจกรรมบำบัด “คริสตัล ซิงกิ้ง โบว์บำบัด” เพื่อปรับสมดุลกายใจ โดยคุณดารินทร์ สรวงศารัตน์และคณะ

วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562
5.30 - 6.00 น. ตื่นทำสรีระกิจส่วนตัว
6.30 - 7.30 น. กิจกรรมปรับสมดุล “ชี่กง เพื่อสุขภาพ & Morning walk” โดย นพ.วิโรจน์ ตระการวิจิตร
8.00 - 9.00 น. รับประทานอาหารเช้า “อายุวัฒนะ” ระเบียง ณ แม่ริม
9.00 – 10.00 น. บรรยายสุขภาพเรื่อง “วิถีพลังแห่งธรรมชาติบำบัด“ โดย นพ. วิโรจน์ ตระการวิจิตร
10.00 – 12.00 น. สุนทรียสนทนา “พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดูแลสุขภาพ พลังแห่งสุขภาพ พลังแห่งการฟื้นฟู” โดยทีมผู้เชี่ยวชาญธรรมชาติบำบัดและพุทธวิถี นพ.วิโรจน์ ตระการวิจิตร และคณะวิทยากร
12.00 – 13.00 น. พิธีปิดโครงการจีรังรีทรีท โดยคุณล้วนชาย ว่องวานิช ผู้บริหารมูลนิธิรัศมีแห่งธรรม
ถ่ายรูปร่วมกัน Add Line กลุ่ม “มูลนิธิรัศมีแห่งธรรม”
หมายเหตุ
 ผู้สมัครต้องไม่เป็นผู้ป่วยโรคติดต่อ หรือผู้ป่วยที่ไม่สามารถดูแลตนเองได้
 โครงการปฏิบัติ "จีรังฟื้นฟู" เน้นอาหารเพื่อสุขภาพอายุวัฒนะ “หนักมื้อเช้า เบามื้อเที่ยง เลี่ยงมื้อเย็น
 ที่พักทางมูลนิธิรัศมีแห่งธรรมจัดไว้ให้เป็นห้องนอนรวม โดยมีเจ้าภาพเป็นจีรังเฮลท์วิลเลจ หากต้องการแยกนอนพักเป็นส่วนตัวให้ติดต่อทางรีสอร์ทเอง (จ่ายเงินตรงกับทางรีสอร์ท)
 ควรสวมใส่เสือและกางเกงที่เหมาะสมตามกาลเทศะ สะดวก สบาย เนื่องจากมีกิจกรรมออกกำลังกาย
 เพื่อร่วมรณรงค์การอนุรักษ์โลกลดการใช้พลาสติก ควรนำขวดน้ำมาเอง และสามารถเติมน้ำดื่มได้ที่ตู้น้ำก่อนเข้าห้อง
 เพื่อเป็นการแสดงความเคารพวิทยากรและอาจารย์ผู้สอน ควรเข้าห้องก่อนเริ่มปฏิบัติหรือฟังธรรมอย่างน้อย 10 นาที และไม่ควรเดินออกนอกห้องในระหว่างที่อาจารย์หรือวิทยากรสอนอยู่ ในแต่ละช่วงเวลาจะมีหยุดพักเบรกให้
 แนะนำการเดินทาง ควรมาถึงสนามบินไม่เกิน 8.00 น. เพื่อให้ทันลงทะเบียนและเข้าร่วมโครงการ การเดินทางกลับ ควรจองตั๋วหลังเวลา 15.00 น. เพื่อเวลาการปิดโครงการและรถติด


ที่มา : มูลนิธิรัศมีแห่งธรรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่


 เปิดอ่านหน้านี้  1799 

  แสดงความคิดเห็นจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย