"นายพรานคืนศีล" ตอนที่ ๑๕. "บทส่งท้าย บุคคล ๔ ประเภท"

 วิริยะ12    14 มี.ค. 2560

 "นายพรานคืนศีล" ตอนที่ ๑๕. "บทส่งท้าย บุคคล ๔ ประเภท"
โดย หลวงปู่จันทา ถาวโร

๑๕. "บทส่งท้าย บุคคล ๔ ประเภท"


.. นี่แหละ "ธรรมบรรยายวันนี้ ขอท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังแล้ว จงโอปนยิโก น้อมไปประพฤติปฏิบัติ" ยึดเอานายพรานเป็นตัวอย่างนะ นั่นแหละ "เราก็เป็นนายพรานด้วยกันทุกท่านนะหญิงชาย" นั่นแหละ "พรานโลภ พรานโกรธ พรานหลง พรานอวิชชา ตัณหา พรานชั่วช้าลามก" นั่นแหละ

ที่นี้ "เราก็จงตั้งใจประพฤติวัตรปฏิบัติตามนักปราชญ์ชาติเมธีนะ น้อมเอาพุทโธ ธัมโม สังโฆ เข้ามาฝังใจ น้อมเอาศีล ๕ ศีล ๘ นะ น้อมเอา ทาน ศีล ภาวนา มาเป็นเครื่องประดับ" เป็นเครื่องกลั่นกรองกิเลส ความชั่วช้าลามกออกจากใจได้ เป็นบุญเป็นกุศลทุกเมื่อ ต่อแต่นั้นก็จะนำดวงจิต ให้ผ่องแผ้วเบิกบานเลื่อมใส "จะได้เป็นนิสัยเป็นปัจจัยต่อพระนิพพานต่อไปเบื้องหน้า" จึงได้ชื่อว่า

๑. "ตะโม โชติ ปะรายะโน" เบื้องต้นเราก็เป็นพาล อย่างนั้นแหละ เบื้องปลายมาพบนักปราชญ์ที่ดีแล้ว เราก็ยอมตัวประพฤติปฎิบัติตามธรรมของนักปราชญ์ เราก็จะเป็นผู้เจริญ ธรรมของนักปราชญ์เป็นธรรมของพระนิพพานล้วน ๆ ต่อแต่นั้น เราก็มีหวังสุคติเป็นที่ไปเบื้องหน้า

๒. "โชติ ตะโม ปะรายะโน" เบื้องต้นเป็นปราชญ์ เบื้องปลายมาพบพาลสันดาลหยาบ ประพฤติชั่วช้าลามกไปตามพาล ตายแล้วมีทุคติเป็นที่ไป

๓. "โชติ โชติ ปะรายะโน" เบื้องต้นก็ประพฤติเป็นปราชญ์ ท่ามกลาง เบื้องปลายก็เป็นปราชญ์ สุคติเป็นที่ไปเบื้องหน้า

๔. "ตะโม ตะมะ ปะรายะโน" เบื้องต้นประพฤติตนเป็นพาลสันดานหยาบ ท่ามกลาง ปลายทางก็เป็นพาลสันดานหยาบ มืด ดับขันธ์แล้ว ทุคติ อบายภูมิ ๔ เป็นที่ไปเบื้องหน้า

ฉะนั้น "เราท่านทั้งหลายตกอยู่ในจำพวกใดนะ ๔ จำพวกนี้ ให้รู้ตัวเองนะ รู้แล้วก็แก้ไขเปลื้องตนเสียใหม่อย่าทันให้ความตายมาถึงก่อน รีบร้อนพลัน ๆ อย่าให้ผิดหวัง" การประพฤติปฏิบัติธรรมตามคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ผิดหวัง อย่างนายพรานนั้นแหละ

"อาตมานี่(หลวงปู่จันทาฯ) ก็เป็นนายพรานเหมือนกันนะ" นั่นแหละ "มาพบนักปราชญ์แล้วออกบวชในศาสนา ก็ประพฤติปฏิบัติดีอย่างนี้" ก็รู้สึกว่ากรรมชั่วช้าลามก มันขยายตัวออกไปแล้ว ก็สบายดี อันนี้ข้อสำคัญมั่นหมาย

ฉะนั้น ทุกท่าน "เมื่อได้ยินได้ฟังธรรมบรรยายมาในวันนี้ ก็ขอทุกท่านจงโอปนยิโกน้อมไว้ที่ใจ ใคร่ในธรรม จงนำไปประพฤติปฏิบัติฝึกหัดอบรมจิตใจของตน ให้ตรงต่อหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า" ต่อแต่นั้นไปก็จะมีแต่ความสุข ความเจริญงอกงามไพบูลย์พูนสุขในศาสนาธรรม คำสอนของพระพุทธเจ้าทุกทิวาราตรีกาล

นัยยะ "ดังได้แสดงมา ก็สมควรแก่กาลเวลา ขอยุติการแสดงแต่เพียงนี้ เอวัง ก็มีด้วยประการฉะนี้แล" ..

หลวงปู่จันทา ถาวโร
๓๐ ตุลาคม ๒๕๓๖
 
   DT014902

วิริยะ12

14 มี.ค. 2560
 เปิดอ่านหน้านี้  5482 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย