เคล็ดลับสู่ความสำเร็จสุดยอดในทางธรรม - สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสี

 DhammathaiTeam  

"เคล็ดลับสู่ความสำเร็จสุดยอดในทางธรรม คือ จะต้องมีสัจจะอันแน่วแน่ และมีขันติธรรมอันมั่นคง จึงจะฝ่าฟันอุปสรรค บรรลุความสำเร็จได้ อาตมามีกฎอยู่ว่า เช้าตีห้าไม่ว่าฝนจะตก ฟ้าจะร้อง อากาศจะหนาว ต้องตื่นทันที ไม่มีการผัดเวลา แล้วเข้าสรงน้ำ ชำระกายให้สะอาด แล้วจึงได้สวดมนต์และปฏิบัติสมถกรรมฐานหนึ่งชั่วโมง พอหกโมงตรงก็ออกบิณฑบาต เพื่อปฏิบัติตามปฏิปทาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า "

ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสี   

ที่มา : เพจ พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น

5,480


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย