"ปฏิปทาเป็นวงกลม" (หลวงปู่ชา สุภทฺโท)

 วิริยะ12  

.
 "ปฏิปทาเป็นวงกลม"

" .. ผู้ฝึกกรรมฐาน "อย่าสงสัยในอดีต อย่าสงสัยในอนาคต ให้ตั้งจิตฝึกจิตมีความรู้อยู่แต่ในอารมณ์ปัจจุบันเท่านั้น" การฝึกจิตนั้นไม่เฉพาะแต่ว่าเรานั่งอยู่ในห้องนี้ กลับไปถึงบ้านเรามีการงานที่จะตอ้งทำ "ก็ใหเรามีสติอยู มี่สัมปชัญญะอยูเสมอ"

ดังนั้น "เมื่อเราออกจากสมาธิอย่างวันนี้เป็นต้น" อย่าพึงเข้าใจว่าเราถอนออกจากสมาธิ ให้เข้าใจว่า "เราพักผ่อนเปลี่ยนอิริยาบถเท่านั้น" ให้มีสติสัมปชัญญะอยู่

การยืนการเดินการนั่ง การนอนทุกประการนั้นให้มีความรู้อยู่ตื่นอยู่ นั่นแหละ "การปฏิบัติของเราจึงจะเรียกได้ว่าเป็นวงกลม" เราพิจารณาอยู่อย่างนี้แหละจึงจะเรียกว่า "เราทำปฏิปทาให้เป็นวงกลม" .. "

"สุภัททานุสรณ์"
หลวงปู่ชา สุภทฺโท
 

5,454จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย