"ที่พึ่งที่แน่นอน คือใจ" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

 วิริยะ12  

 "ที่พึ่งที่แน่นอน คือใจ"

" .. "ใจนี่แหละเป็นสิ่งสำคัญ" พระพุทธองค์ท่านจึงพูดว่า "ให้หาที่พึ่งของใจ อัตตาหิ อัตตโน นาโถ" ใครจะเป็นที่พึ่งได้ "ที่เป็นที่พึ่งที่แน่นอน ก็คือใจของเรานี่เอง" ไม่ใช่สิ่งอื่น

พึ่งสิ่งอื่นก็พึ่งได้ แต่ไม่ใช่ของที่แน่นอน "เราจะพึ่งสิ่งอื่นได้ ก็เพราะเราพึ่งตัวของเรา เราต้องมีที่พึ่งก่อน" จะพึ่งอาจารย์ พึ่งญาติมิตรสหายทั้งหลาย จะพึ่งได้ดีนั้น "เราต้องทำตัวของเราเป็นที่พึ่งให้ได้เสียก่อน" .. "

๘๔ พระธรรมเทศนา
หลวงปู่ชา สุภัทโท
    

5,391


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย