อริยมรรคเป็นมรรคภายใน เดินด้วยใจ : หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

 จำปาพร    19 ส.ค. 2558

พระอาจารย์เทสก์ เทสรังสี
วัดหินหมากเป้ง
อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย

...


มรรคที่จะอธิบายต่อไปนี้พูดถึงเรื่อง “อริยมรรค”
มรรคา มรรคาท่านอธิบายว่า หนทาง
“มรรค” ทางอันนี้เป็นทางของพระอริยเจ้า
หรือพระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านดำเนินมาแล้ว
ถึงจุดหมายปลายทางคือที่ประสงค์ของท่านแล้ว
ท่านจึงได้เทศน์สั่งสอนพวกพุทธศาสนิกชน
ผู้ต้องการอยากจะพ้นทุกข์อย่างท่าน

มรรคมี ๘ ตามอาการมีถึง ๘ อย่าง
สัมมาทิฏฐิ คือ ความเห็นชอบ สัมมาสังกัปปะ ดำริชอบ
สัมมาวาจา วาจาชอบ สัมมาวายามะ , สัมมาสังกัปปะ
สัมมาวาจา สัมมากัมมันโต สัมมาอาชีโว
การงานชอบ ชีวิตชอบ ความเป็นอยู่ชอบ
สัมมาสติ ระลึกชอบ สัมมาสมาธิ ตั้งใจมั่นชอบ

ถ้าพูดถึงเรื่องมรรค ก็คล้ายๆกับว่าเป็นการเดิน
แต่ว่าการเดินทางอริยมรรคนั้นไม่ได้เดินด้วยเท้า
หรือด้วยยวดยานพาหนะต่างๆ

ท่านแสดงว่า “มรรควิถี” คือ “ดำเนินด้วยจิต”
คำว่า “ดำเนิน”ในทีนี้ คนเราส่งใจไปแล้วน่ะคราวนี้
คล้ายๆว่าจะดำเนินไปโดยลำดับๆ
จนถึงมรรคผลนิพพานเป็นชั้นเป็นภูมิไป โดยมีอาการก้าวเดินไป

..ความเป็นจริงไม่ใช่อย่างนั้น
ไม่ใช่เดินไปหน้า ไม่ใช่เดินถอยหลัง
ถ้าเป็นอริยมรรคแล้ว “อยู่คงที่”
ไม่ได้เดินไปหน้าก้าวหลัง อยู่คงที่เลย
“มรรค” อันนี้เป็นมรรคภายใน เดินด้วยใจ
DT017019

จำปาพร

19 ส.ค. 2558
 เปิดอ่านหน้านี้  5201 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย