โชคดียิ่งที่ได้พบพระพุทธศาสนา : หลวงพ่อทูล ขิปปปัญโญ

 จำปาพร  

เราฐานะที่เป็นพุทธบริษัท
ยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าเป็นใหญ่
เป็นศาสดาเป็นองค์นำของพวกเราทั้งหลาย
หลายชาติ หลายภพ หลายกัปป์หลายกัลป์ที่ผ่านมา
เราได้เกิดได้ร่วมศาสนาพุทธอย่างนี้หรือไม่
หลายชาติอาจไม่ได้ร่วมเลย
หรือบางชาติอาจยุคสมัยพระพุทธเจ้าก็จริง
แต่ไปเกิดในสถานที่แห่งอื่นที่พระองค์เจ้าเราไปไม่ถึง
อันนี้ก็หมดโอกาสไป

แต่เดี๋ยวนี้ยุคนี้สมัยนี้
ถึงพระองค์เจ้าของเราจะนิพพานไปแล้วก็ตาม
แต่เราก็โชคดีเป็นอย่างยิ่งว่า เกิดมายุคนี้ได้พบพระพุทธศาสนา
และก็มีครูอาจารย์องค์ที่มีความรู้ความสามารถ
มาอบรมสั่งสอนแก่พวกเรา ให้เรานำไปปฏิบัติตัวเอง

...

หลวงพ่อทูล ขิปปปัญโญ
วัดป่าบ้านค้อ จ.อุดรธานี   

5,392






จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย