"ผลที่ดีหรือไม่ดี มาจากเหตุ" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)

 วิริยะ12  


 "ผลที่ดีหรือไม่ดี มาจากเหตุ"

" .. ผลที่เป็นลาภยศสรรเสริญสุขนั้นมิใช่เป็นสิ่งที่ดีเสมอไป "จะเป็นสิ่งที่ดีก็ต่อเมื่อได้มาเพราะการทำเหตุดี" ถ้าได้มาเพราะการทำเหตุไม่ดี ลาภยศสรรเสริญสุขที่ได้มานั้นก็เป็นสิ่งไม่ดี

"ถ้าได้ลาภยศสรรเสริญสุขมาเพราะการโกงกินหลอกลวง เบียดเบียนผู้อื่น ไม่ว่าจะได้มามากมายใหญ่ยิ่งเพียงไหนก็ไม่ใช่สิ่งที่ดี" เป็นสิ่งที่ดีไปไม่ได้

"ถ้าได้มาเพราะการทำเหตุดีอย่างสุจริต ไม่ว่าจะได้มาเล็กน้อยเพียงไรก็เป็นสิ่งที่ดี" ฉะนั้น "การรู้จักเหตุดีที่จะให้ผลดี เหตุไม่ดีที่จะให้ผลไม่ดี จึงเป็นธรรมที่สำคัญ" .."

"สมเด็จท่านสอน ๓ ตุลาคม ๒๕๒๘"
สมเด็จพระญาณสังวรฯ
 
   

5,422


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย