อานิสงส์ของ ทาน ศีล ภาวนา" (ท่านพ่อลี ธัมมธโร)

 วิริยะ12  

 "อานิสงส์ของ ทาน ศีล ภาวนา"

".. คนที่ทำทานมาก ก็จะให้ผลให้เขาเป็นคนมีทรัพย์สินอุดมสมบูรณ์

คนมีศีล จะทำให้ได้อัตตภาพที่ดี มีรูปร่างผิวพรรณงดงาม
ไม่เป็นใบ้บอดหนวก หรือหน้าตาวิปริต น่าชัง

ถ้ามีภาวนาด้วย ก็จะทำให้เป็นคนมีสติปัญญาเฉลียวฉลาด
ไม่เป็นบ้า วิกลจริต

เหตุนั้น พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้เราทำทั้ง ทาน ศีล ภาวนา
ให้ครบบริบูรณ์ทั้ง ๓ อย่าง

จึงจะเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยความสุขสมบูรณ์ทั้ง ๓ ประการ .. "

ท่านพ่อลี ธัมมธโร    

5,425


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย