ถ้าคนไทยรู้จักอยาก เมืองไทยก็แทบไม่มีปัญหาอะไรให้ต้องแก้ โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)

 DhammathaiTeam  

ถ้าคนไทยรู้จักอยาก เมืองไทยก็แทบไม่มีปัญหาอะไรให้ต้องแก้ โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)



วัดญาณเวศกวัน WatNyanavesakavan
เผยแพร่เมื่อ 20 ธ.ค. 2018

ถ้าคนไทยรู้จักอยาก เมืองไทยก็แทบไม่มีปัญหาอะไรให้ต้องแก้ โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) ธรรมกถา ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑

https://www.youtube.com/channel/UCiwwv2JY5atSYS1ICGlidkw

ที่มา : https://www.youtube.com/channel/UCiwwv2JY5atSYS1ICGlidkw

3,013












จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย