พระโสดาบัน ทั่วทั้งดาวโลกจงฟัง!

 พระมหาธนาวุฒิ    6 ก.พ. 2556

เหตุที่ท่านทั้งหลายได้ดวงตาเห็นธรรม
เพราะได้รู้แจ้งกฎอนัตตา
สามารถคลายสักกายทิฐิ
คือคลาย ความเห็นผิด ว่าเป็นตัวเป็นตนออกเสียได้
แต่ว่ายังไม่สามารถคลาย  ความยึดถือ ว่าตัวว่าตนออกได้
 ดังนั้นจงหมั่นเพ่ง   อนิจจัง   ทุกขัง   อนัตตา 
เพือ  ถ่ายถอน ความยึดถือยึดมั่นถือมั่นว่าตัวว่าตนออกเสียเถิด
 จะได้อยูู่จบกิจพรหมจรรย์  เป็นผู้ไม่มีความกังวลอีกต่อไป.   


ที่มา : ธรรมะคมๆจากใจ ถึงใจ โดยพ่อท่าน...หลังเขา...

DT014145

พระมหาธนาวุฒิ

6 ก.พ. 2556
 เปิดอ่านหน้านี้  5319 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย