พระโสดาบัน ทั่วทั้งดาวโลกจงฟัง!

เหตุที่ท่านทั้งหลายได้ดวงตาเห็นธรรม
เพราะได้รู้แจ้งกฎอนัตตา
สามารถคลายสักกายทิฐิ
คือคลายความเห็นผิดว่าเป็นตัวเป็นตนออกเสียได้
แต่ว่ายังไม่สามารถคลาย ความยึดถือว่าตัวว่าตนออกได้
ดังนั้นจงหมั่นเพ่ง อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
เพือ ถ่ายถอนความยึดถือยึดมั่นถือมั่นว่าตัวว่าตนออกเสียเถิด
จะได้อยูู่จบกิจพรหมจรรย์ เป็นผู้ไม่มีความกังวลอีกต่อไป.


ที่มา : ธรรมะคมๆจากใจ ถึงใจ โดยพ่อท่าน...หลังเขา...

DT014145

พระมหาธนาวุฒิ

 เปิดอ่านหน้านี้  3475 


  แสดงความคิดเห็น


Go to top


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย