"ฝึกยากลำบากจริงหนอ ใจมนุษย์" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

 วิริยะ12  

"ฝึกยากลำบากจริงหนอ ใจมนุษย์"

" .. ให้พวกท่านทั้งหลายเข้าใจว่า "การปฏิบัตินี้เป็นของยาก" ฝึกอะไรอย่างอื่น ๆ ทุกอย่างมันก็ไม่ยากมันก็สบาย "แต่ใจของมนุษย์ทั้งหลายนี้ ฝึกได้ยาก ฝึกได้ลำบาก"

องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรา "ท่านก็ฝึกจิตจิตนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมาก อะไรทั้งหมดในรูปธรรมนามธรรมนี้มันรวมอยู่ที่จิต" เช่นว่า "ตาหูจมูกลิ้นกายเหล่านี้ ส่งไปให้จิตอันเดียวเป็นผู้บริหารการงาน" รับรู้รับฟังผิดชอบจากอายตนะทั้งหลายเหล่านั้น

ฉะนั้น "การอบรมจิตนี้จึงเป็นของสำคัญ" ถ้าใครอบรมจิตของตนให้สมบูรณ์บริบูรณ์แล้ว ปัญหาอะไรทุกอย่างมันก็หมดไป "ที่มันมีปัญหาอยู่ก็เพราะจิตของเรานี้เอง" .. "

"สัมมาปฏิปทา ปฏิบัติสม่ำเสมอ"
(หลวงปู่ชา สุภัทโท)


1,596


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย