"คนไปสวรรค์เท่ากับเขาวัว คนไปนรกเท่าขนวัว" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)

 วิริยะ12  

"คนไปสวรรค์เท่ากับเขาวัว คนไปนรกเท่าขนวัว"

" .. กระทำจิตของตนให้บริสุทธิ์ผ่องแผ้ว "อันนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้า ให้มีสติรักษากาย วาจา ใจ" ศีลห้าถ้าใครละเมิดก็เป็นบาป ครั้นละเว้น โทษห้าอย่างนี้ นั่นแหละเป็นศีล "ศีลคือใจ บาปก็ศีอใจ ศีลอยู่ในใจ บาปก็อยู่ที่ใจเหมือนกันนั่นแหละ"

เรื่องทำบุญกุศลให้ทานรักษาศีล "ภาวนาอยู่แต่ใจทั้งนั้น อะไรม๊ดอยู่กับใจ สงสัยก็พิจารณาดวงใจ" ทำบาปห้าอย่างนี้แล้วศีลไม่มี เป็นคนไม่มีศีล คนมันชอบท่าแต่บาป ศีลไม่ชอบทำ อยากท่าแต่บาป ท่านเปรียบไว้ว่า "คนไปสวรรค์เท่ากับ เขาวัว คนไปนรกเท่าขนวัว" วัวมีสองเขา แต่ขนมันนับไม่ล้วน .. "

"โอวาทธรรม ๒๒ ปีวันละสังขาร"
(หลวงปู่ขาว อนาลโย)   

5,457


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย