"ปัจจุบันธรรม" (หลวงปู่จันทรศรี จนฺททีโป)

 วิริยะ12  

"ปัจจุบันธรรม"

" .. การที่จะทำให้จิตของเราให้เป็นสมาธิได้ "ให้เราตรวจดูเสียก่อนว่าตั้งแต่เช้ามาถึงเย็น เราได้ต้องอาบัติข้อไหนหรือไม่" ถ้ารู้ขึ้นในใจไม่ได้ต้องอาบัติ จิตของเราก็ไม่ได้เป็นห่วงในทางนั้น

แล้วก็คิดไปคิดมา ท่านให้เอาปัจจุบัน "ปจฺจุปนฺนญฺจ โย ธมฺมํ ตตฺถ ตตฺถ วิปสฺสติ" ท่านให้พิจารณา "สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับใจในปัจจุบัน เป็นปัจจุบันธรรม" ให้ปฏิบัติอยู่อย่างนี้เป็นประจำ .. "

"๑๐๓ โอวาทธรรมคำสอน"
หลวงปู่จันทรศรี จนฺททีโป

268


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย