"ธรรมมีอยู่ที่ไหน" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)

 วิริยะ12    27 ต.ค. 2562

.
 "ธรรมมีอยู่ที่ไหน"

" .. ไม่อยู่ที่อื่น ไม่ได้ไปหาเอาที่ป่าที่ดง "แม่นหมดทั้งสกนธ์กายนี้" แม่นหมดทั้งก้อนนี่แหละเป็นธรรม พระองค์ชี้เข้ามาที่นี่ ไม่ได้ชี้ไปที่อื่น ชี้เข้ามาที่สกนธ์กายนี้ ใช้อันนี้ทำ ยืน เดิน นั่ง นอน มีอยู่นี่พอแล้ว ไม่ต้องไปหาเอาที่อื่น

"ทุกขสัจจ์ก็มีพออยู่นี่แล้ว" สมุทัยสัจจ์ ความโลภ ความโกรธ ความหลงก็มีอยู่นี่แล้ว นิโรธสัจจ์ ความรู้แจ้งความเห็นจริง ตามความเป็นจริงก็มีอยู่ที่นี่แล้ว "มรรคปฏิปทาก็มีอยู่ที่นี่แล้ว" .. "

"อนาลโยวาท"
หลวงปู่ขาว อนาลโย
 DT014902

วิริยะ12

27 ต.ค. 2562
 เปิดอ่านหน้านี้  5269 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย