"เป็นสุขตลอด สม่ำเสมอไปเลย" (หลวงปู่เหรียญ วรลาใภ)

 วิริยะ12    20 ธ.ค. 2566

.
 "เป็นสุขตลอด สม่ำเสมอไปเลย"

" .. "ท่านผู้ที่ทำจิตให้บริสุทธิ์แล้วนี้ ถ้ามีจิตใจตั้งมั่นอยู่เป็นหนึ่ง ไม่มีสอง มีสาม" ไม่มีสิ่งใดที่มาทำให้จิตใจของท่านไม่เป็นสุขสบายเรียกว่า "เมื่อละอาสวะกิเลสหมดสิ้นไปแล้ว จิตนี้ไม่มีกังวลอะไร ไม่เดือดร้อนกับสิ่งใด แล้วก็เป็นสุขไปเลย เป็นสุขตลอด สุขสมํ่าเสมอไปเลย"

ถึงแม้ว่าจะขาดแคลน ปัจจัยเครื่องอาศัยภายนอก อย่างนี้ท่านก็ไม่เดือดร้อน "จะมีอะไร ไม่มีอะไร ท่านก็ไม่เดือดร้อนเลย เพราะว่าท่านไม่ได้อาศัยปัจจัยเหล่านั้นเป็นอารมณ์" ก่อให้เกิดความสุขความสบายใจ

ท่านไม่ได้อาศัยอะไรเลย "ท่านอาศัยความสงบนั้น เป็นเครื่องอยู่เลย ใจที่สงบจากอาสวะกิเลสต่าง ๆ เหล่านั้นนับว่าเป็นวิหารธรรม" เป็นเครื่องอยู่ของท่านผู้บริสุทธิ์แล้ว .. "

"ธรรมโอวาทหลวงปู่เหรียญ"
พระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาใภ)
    DT014902

วิริยะ12

20 ธ.ค. 2566
 เปิดอ่านหน้านี้  5397 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย