"ธรรมโลกบาล ธรรมคุ้มครองโลก" (หลวงปู่หล้า เขมปตฺโต)

 วิริยะ12  


 "ธรรมโลกบาล ธรรมคุ้มครองโลก"

" .. "พระพุทธศาสนาเป็นธรรมคุ้มครองสรรพโลกอยู่โดยตรง ๆ แล้ว" ผ่านการบ้านการเมืองไปแล้ว ข้ามไปเป็นการคุ้มครองโลกเหนือไปกว่าการบ้านการเมืองไปอีก พระบรมศาสดาจึงยืนยันว่า "ธรรมเป็นโลกบาล คือคุ้มครองโลกได้" มีอยู่ ๒ ข้อ "หิริ" ความละอายต่อบาปทุจริต "โอตตัปปะ" ความสะดุ้งกลัวต่อบาปทุจริต

"ถ้าหากว่าธรรม ๒ ข้อ เท่านี้มีประจำใจมนุษย์อยู่ทุก ๆ ท่าน" ทุก ๆ หัวใจ เป็นมหาอาจารย์กระซิบบอกและเตือนตนอยู่ทุกหัวใจแล้ว "กฎหมายก็ดี ธรรมะก็ดีก็ไม่ต้องได้จำได้เรียนได้ท่องได้บ่นมากมายนัก" เป็นหลักหัวใจของศีล ของธรรม ของกฎหมายอีก

"ถ้าไม่มีหิริ-โอตตัปปะ แล้วจะเรียนจบไตรปิฎกก็ใบลานเปล่า" เป็นถังก้นทะลุเทน้ำใส่เท่าใดก็เก็บไว้ไม่ได้ แม้จะเรียนกฎหมายจบทั้งนอกประเทศและในประเทศก็ตามก็เป็นถังก้นทะลุไม่รับน้ำไว้ .."

"อัตตชีวประวัติ"
(หลวงปู่หล้า เขมปตฺโต)
 

5,443


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย